Kungörelse (1962:514) angående indrivning i Danmark, Finland, Island eller Norge av underhållsbidrag

SFS nr
1962:514
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1962-09-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:753

1 § Framställning om verkställighet i Danmark, Finland, Island
eller Norge enligt den nämnda konventionen får, om sökanden
vistas här i riket eller den åberopade exekutionstiteln (dom,
beslut eller förbindelse) har tillkommit här, lämnas in till
Kronofogdemyndigheten.

Vistas sökanden i en annan fördragsslutande stat än Sverige,
får framställning i stället göras hos en myndighet i den staten
enligt där utfärdade föreskrifter. Vad nu sagts gäller också om
exekutionstiteln tillkommit i en annan fördragsslutande stat än
Sverige. Förordning (2006:753).

2 § Vid framställning, som göres enligt 1 § första stycket, skall
fogas den exekutionstitel som åberopas. Dom bör vara försedd med
lagakraftbevis. Tillika bör uppgivas, huruvida någon del av beloppet
guldits och när det skett.

Handling, som är avfattad på finska eller isländska språket, skall
vara åtföljd av bestyrkt översättning i erforderliga delar till
svenska, danska eller norska språket.

3 § Framställningen skall översändas av Kronofogdemyndigheten,
om verkställigheten skall ske

i Danmark: till Restanceindrivelsemyndigheden,

i Finland: till behörig utmätningsman eller, om det är ovisst
vilken utmätningsman som är behörig, till Justitieministeriet,

i Island: till Justitieministeriet, eller

i Norge: till Folketrygdkontoret for utenlandssaker.

Till framställningen skall bifogas exekutionstiteln och en
redogörelse för vad sökanden uppgivit om tidigare betalningar.

Om exekutionstiteln har tillkommit här i landet, skall
Kronofogdemyndigheten se till att handlingen uppfyller de
villkor för verkställighet som föreskrivs i artikel 1 av
konventionen och lämna den utländska myndigheten meddelande om
detta. Om en sådan framställning avser bidrag som skall räknas
upp enligt särskilda bestämmelser om detta, skall
Kronofogdemyndigheten också ange vilka belopp som skall
betalas.

Om inte särskilda skäl talar emot det, bör
Kronofogdemyndigheten begära att mottagna belopp sänds direkt
till sökanden och att vidare skriftväxling i ärendet sker med
denne. Förordning (2006:753).

4 § Allmän försäkringskassa, som för indrivning av utgivet bidrags
förskott vill erhålla verkställighet i Danmark, Finland, Island eller
Norge jämlikt konventionen, må göra framställning härom, förutom i den
ordning som angives i 1 §, direkt hos myndighet i den stat, där
verkställigheten skall ske. Framställningen sändes till den myndighet i
sagda stat som sägs i 3 § första stycket. Vad i 2 § stadgas skall härvid
äga motsvarande tillämpning.

Då försäkringskassa gör framställning om erhållande av verkställighet
efter vad i 1 § första stycket eller härovan i denna paragraf sägs,
skall kassan, därest utgivet förskott överstiger det belopp som angives
i exekutionstiteln eller om underhållsbidragets belopp icke framgår av
exekutionstiteln, lämna uppgift om hur förskottet beräknats. Förordning
(1976:814).