Lag (1964:323) om fullgörande av vad som åligger landsfogde m.fl.

SFS nr
1964:323
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1964-05-29

1 § Från och med den 1 januari 1965 skall vad som finnes stadgat

om */k/ landsfogde */-k/ gälla länspolischef eller länsåklagare,

om */k/ poliskammare i stad */-k/ gälla polismyndigheten i stad, i
vilken poliskammare fanns före den 1 januari 1965,

om */k/ stadsfiskal */-k/ gälla polismyndighet eller distriktsåklagare,

om */k/ landsfiskal */-k/ gälla polismyndighet, distriktsåklagare eller
utmätningsman samt

om */k/ stadsfogde */-k/ gälla utmätningsman.

2 § Vid tillämpningen av 1 § iakttages, att åklagare ombesörjer
angelägenhet, som äger samband med åklagarverksamhet, och utmätningsman
angelägenhet, som äger samband med exekutionsverksamhet, samt att övriga
angelägenheter ombesörjas av polismyndighet.

Beträffande angelägenheter, som äga samband med mer än en
verksamhetsgren, må Konungen förordna, hur de skola handläggas.