Lag (1964:653) om överflyttande av magistratens befattning med burskapsärenden m.m.

SFS nr
1964:653
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1964-11-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 1977:214

Kommunstyrelsen eller den nämnd kommunfullmäktige beslutar skall
övertaga den befattning med ansökan om burskap och med uppsägning av
burskap, som enligt 3 kap. 1 och 5 §§ handelsbalken ankommer på
borgmästare och råd.

Kommunstyrelsen eller den nämnd kommunfullmäktige beslutar får antaga
reglemente angående burskap att gälla i stället för vad som stadgas i
3 kap. handelsbalken. Innan reglemente antages, skall borgerskapet
beredas tillfälle yttra sig. Lag (1977:214).