Kungörelse (1964:678) med närmare föreskrifter om borgerlig vigsel

SFS nr
1964:678
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1964-11-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1019
Upphävd
1988-01-01

1 § Borgerlig vigsel, som ankommer på domare, förrättas av lagmannen
eller rådman som lagmannen utser. Domare är icke skyldig att förrätta
vigsel på annan tid än under tjänstetid vid domstolens kansli.

För särskilt förordnad vigselförrättare meddelar länsstyrelsen
bestämmelser om tjänstgöringstid.

Tid för vigsel bestämmes av vigselförrättaren efter samråd med mannen
och kvinnan. Önskemål om viss tid som dessa anmält bör såvitt möjligt
beaktas. Kungörelse (1973:694).

2 § Borgerlig vigsel skall förrättas i tjänsterum eller i lokal, som
särskilt iordningsställts eller anvisats för detta ändamål i vigsel
förrättarens tjänstgöringsort, om vigselförrättaren icke efter
önskemål av mannen och kvinnan i särskilt fall bestämmer annat.
Kungörelse (1973:694).

3 § Vid borgerlig vigsel skall vigselförrättaren rikta följande ord
till mannen och kvinnan, om annat icke följer av 3 a §:

Äktenskapets ändamål är enskildas väl och samhällets bestånd. Ni har
förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Tar alltså du N.N.
denna N.N. till din hustru att älska henne i nöd och lust?

(Svar: Ja.)

Tar du N.N. denna N.N. till din man att älska honom i nöd och lust?

(Svar: Ja.)

Ge varandra handen till bekräftelse på detta.

(Före handslaget kan mannen lämna kvinnan en ring.)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

Glöm aldrig det löfte om trohet för livet som ni nu har avlagt. Lev
med varandra i inbördes aktning, kärlek och förtroende, och besinna
ert ansvar mot kommande släkten. Må endräkt och lycka råda i ert
äktenskap och i ert hem. Kungörelse (1973:694).

3 a § Om mannen och kvinnan särskilt begär det skall vigselför
rättaren vid vigseln rikta endast följande ord till dem:

Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Tar alltså
du N.N. denna N.N. till din hustru?

(Svar: Ja.)

Tar du N.N. denna N.N. till din man?

(Svar: Ja.)

Jag förklarar er nu för äkta makar. Kungörelse (1973:694).

4 § Vad som förekommit vid vigseln skall vigselförrättaren omedelbart
anteckna i särskilt protokoll med uppgift om tid och rum för vigseln
samt mannens och kvinnans fullständiga namn, yrke och hemvist.

När föreskriven underrättelse om vigseln sändes till vederbörande
pastorsämbete, skall vigselförrättren anteckna detta i marginalen till
protokollet. Kungörelse (1973:694).

5 § Särskilt förordnad vigselförrättare skall för varje år före
utgången av påföljande januari måndad sända avskrift av protokollet
till länsstyrelsen. Denna skall förvara avskriften.

När förordnandet upphör, skall protokollet överlämnas till läns
styrelsen.

6 § Särskilt förordnad vigselförrättare har rätt till ersättning med
etthundratio kronor för varje vigsel som han har förrättat.

Har vigselförrättaren samma dag förrättat mer än en vigsel utgör dock
ersättningen trettio kronor för varje vigsel utöver den första.
Förordning (1985:1113).

7 § Ersättning enligt 6 § utbetalas av länsstyrelsen efter ansökan av
vigselförrättaren.

Ansökningshandlingen skall innehålla uppgift om antalet vigslar samt
tid och plats för dessa. Kungörelse (1969:121).