Kungörelse (1964:680) med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest

SFS nr
1964:680
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1964-11-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 1992:608

1 § När länsstyrelsen förordnar särskild förrättningsman att upptaga
protest enligt växellagen (1932:130) och checklagen (1932:131) skall i
förordnandet angivas den eller de kommuner eller eljest det område
där den förordnade äger upptaga protest.

Länsstyrelsen skall föra förteckning över förordnanden som avses i
första stycket. Förteckningen skall innehålla uppgift om
förrättningsmans namn och adress samt det område förordnandet avser.
Förordning (1977:833).

2 § Det åligger förrättningsmannen att efter framställning upptaga
protest av växel eller check.

När protest upptages, skola bestämmelserna i 89 och 90 §§ växellagen
eller 67 och 68 §§ checklagen iakttagas noggrant.

3 § Vad som förekommit vid protest skall omedelbart antecknas i
protokoll i enlighet med bestämmelserna i 91 § växellagen och 69 §
checklagen.

Växeln eller checken skall, sedan den försetts med bevis om protesten,
jämte avskrift av protokollet tillhandahållas sökanden.

Protokoll skall förvaras på betryggande sätt och hållas tillgängligt
för envar som önskar taga del därav.

När förordnandet upphör, skola förrättningsmannens protokoll
överlämnas till länsstyrelsen.

4 § För varje växel- eller checkprotest får förrättningsmannen ta ut
ersättning med samma belopp som gäller för avgiftsklass 1 i 10 §
avgiftsförordningen (1992:191). I beloppet ingår inte mervärdesskatt som
belöper på uppdrag att ta upp sådana protester.

För kopia av protokoll när kopian utfärdas utan samband med en
förrättning får ersättning tas ut med tio kronor.

Ersättning för resa betalas enligt de grunder som länsstyrelsen
fastställer.

Ersättningen skall antecknas på den kopia av protokoll som tillställs
sökanden. På begäran skall lämnas särskilt kvitto. Förordning
(1992:608).

5 § Länsstyrelsen skall tillse att förrättningsmannen fullgör sina
skyldigheter enligt växellagen och checklagen samt denna kungörelse.