Förordning (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

SFS nr
1964:740
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1964-10-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:87

1 § Åklagare skall i den utsträckning och den ordning Riksåklagaren
bestämmer lämna uppgifter till denne om åtalsprövningar som har
gjorts enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken. Förordning (1994:1764).

2 § har upphävts genom förordning (1994:1764).

3 § Har åklagare enligt 48 kap. 4 § rättegångsbalken utfärdat ett
strafföreläggande som avser villkorlig dom eller sådan påföljd i
förening med böter, bör åklagaren underrätta den misstänkte om
beslutet vid ett personligt sammanträffande. Om det är lämpligare,
får underrättelsen lämnas av en annan åklagare än den som utfärdat
föreläggandet.

Bestämmelser om underrättelse om sådana strafförelägganden som avses
i första stycket och som har utfärdats innan den misstänkte fyllt 21
år finns i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om
unga lagöverträdare. Förordning (1996:1464).

4 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Har åklagare enligt 20 kap. 7 § första stycket 2
rättegångsbalken beslutat om åtalsunderlåtelse bör underrättelse om
beslutet lämnas muntligen till den misstänkte. Underrättelsen får
lämnas av annan åklagare än den som har meddelat beslutet. Möter
särskilda svårigheter för underrättelse på angivet sätt får
underrättelse ske skriftligen.

Bestämmelser om underrättelse om beslut om åtalsunderlåtelse som
avser brott som någon har begått innan han har fyllt arton år finns i
lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.
Förordning (1994:1764).

4 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Har åklagare enligt 20 kap. 7 § första stycket 2
rättegångsbalken beslutat om åtalsunderlåtelse bör
underrättelse om beslutet lämnas muntligen till den
misstänkte. Underrättelsen får lämnas av annan åklagare än
den som har meddelat beslutet. Möter särskilda svårigheter
för underrättelse på angivet sätt får underrättelse ske
skriftligen.

Bestämmelser om underrättelse om beslut om straffvarning som
avser brott som någon har begått innan han eller hon har
fyllt arton år finns i lagen (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare. Lag (2015:87).

5 § Har upphävts genom förordning (1980:550).

6 § Har upphävts genom förordning (1994:1764).

7 § Har domstol med tillämpning av 34 kap. 1 § 1 brottsbalken förordnat,
att fängelse, villkorlig dom eller skyddstillsyn som ådömts i tidigare
mål skall avse ytterligare brott, eller har straff bestämts med
tillämpning av 34 kap. 3 § andra stycket brottsbalken, skall åklagaren,
om domen meddelats innan den tidigare domen vunnit laga kraft, inhämta
upplysning om utgången i det tidigare målet. Skall frågan om påföljd för
brottet enligt 34 kap. 10 § första stycket brottsbalken ånyo prövas av
domstol, skall åklagaren ofördröjligen vidtaga erforderliga åtgärder.
Förordning (1981:245).

8 § Uppkommer fråga om att undanröja skyddstillsyn enligt 28
kap. 8 § brottsbalken utan att framställning därom har gjorts
av övervakningsnämnden, skall åklagaren, innan talan väcks,
inhämta yttrande från övervakningsnämnden eller Kriminalvården.
Förordning (2005:988).

Övergångsbestämmelser

1979:698

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1980. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om den som före ikraftträdandet har dömts
till ungdomsfängelse.

1981:245

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1981. I fråga om den som före
ikraftträdandet har dömts till internering gäller dock 7 § i dess äldre
lydelse.

1994:1764

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1995. Äldre föreskrifter
tillämpas i mål och ärenden hos polis- och åklagarmyndighet där
förundersökning har inletts före ikraftträdandet.