Kungl. Maj:ts kungörelse (1964:745) med vissa avlöningsbestämmelser i samband med övergången till den nya organisationen av polis-, åklagar- och exekutionsväsendet m.m.

SFS nr
1964:745
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1964-11-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1090
Upphävd
1989-01-01

1 §

Tillämpningsområde

Kungörelsen äger tillämpning på tjänsteman inom polis-, åklagar- eller
exekutionsväsendet eller häktesorganisationen som den 1 januari 1965
övergår till tjänst inom den nya organisationen.

2 §

Lönegradsplacering

Tjänsteman äger, om han önskar det, behålla den lönegradsplacering som
gäller för honom i den tjänst han innehar vid utgången av år 1964.
Närmare föreskrifter härom meddelas särskilt.

3 §

Löneklassplacering

Tjänsteman som övergår från kommunalt reglerad tjänst placeras och
uppflyttas i löneklass i den statliga tjänsten med utgångspunkt i den
löneklassplacering och rätt till löneklassuppflyttning som gäller för
honom i den kommunala tjänsten vid utgången av år 1964. Tid som må
tillgodoräknas för uppflyttning i löneklass beräknas med tillämpning
av bestämmelserna om löneklassplacering i statens allmänna
avlöningsreglemente och föreskrifter i anslutning till detta.
Lönetursberäkningen sker som om högsta löneklassen inom den tjänst han
innehar närmast före övergången omfattar två lönerum.

Tjänsteman som övergår från extra tjänst i lönegrad omfattande tre
löneklasser, av vilka begynnelselöneklassen har nummer som med två
enheter understiger lönegradens nummer placeras och uppflyttas i
löneklass som om han innehaft tjänst med lönegradsbeteckningen Ag och
samma lönegradsnummer som den löneklass i vilken han är placerad
närmast före övergången. Av den tid tjänstemannen tillhört sistnämnda
löneklass må han dock ej tillgodoräkna mer än tre år.

4 §

Sammanträffande av förmåner

Uppbär tjänsteman livränta enligt lagen om yrkesskadeförsäkring eller
motsvarande äldre lag på grund av yrkesskada som han ådragit sig i
kommunal tjänst före övergången, nedsättes lönen i statlig anställning
som han innehar därefter med belopp motsvarande livräntans storlek, om
Kungl. Maj:t ej medger annat på särskild framställning. Den som uppbär
sådan livränta skall anmäla detta till vederbörande myndighet.

5 §

Placering i avdragsgrupp

Beräkning av anställningsmånad för placering av aspirant eller extra
tjänsteman i avdragsgrupp sker som om avlöningen i den tjänst han
innehar omedelbart före övergången utgått enligt avlöningsbestämmelser
vilka meddelats av Kungl. Maj:t.

6 §

Lön under viss tjänstledighet

Vid tillämpning av bestämmelserna om lön under tjänstledighet för
havandeskap eller barnsbörd i 28 § I, punkten 7, statens allmänna
avlöningsreglemente på tjänsteman, som åtnjuter sådan ledighet den 1
januari 1965, avräknas från den i bestämmelserna angivna tiden av
högst 180 dagar sådan tid då tjänstemannen omedelbart före övergången
åtnjutit lön under motsvarande tjänstledighet i kommunalt reglerad
tjänst.

7 §

Semester m.m.

Tjänsteman, för vilken lagen om semester icke gäller närmast före
övergången och som på grund av tjänstgöringsförhållandena ej kunnat
beredas hela den semester för år 1964 som tillkommer honom i kommunalt
reglerad tjänst, äger erhålla den återstående semestern i den statliga
tjänsten före den 1 juni 1965.

Erhåller tjänsteman, som i samband med övergången är berättigad till
semesterersättning enligt lagen om semester, före den 1 juni 1965 i
den statliga tjänsten tjänstledighet för enskilda angelägenheter med
C-avdrag på lönen, må sådan tjänstledighet uner högst det antal dagar
för vilket semesterersättning utgått tillgodoräknas honom i löne- och
pensionshänseende som om ledigheten åtnjutits för offentligt uppdrag.

8 §

Tjänstetidsbefordran

Tjänsteman, som den 1 januari 1965 övergår till ordinarie eller extra
ordinarie tjänst i samma lönegrad som han tillhör närmast före
övergången, äger för tjänstetidsbefordran tillgodoräkna
anställningstid i kommunalt reglerad tjänst enligt samma grunder som
gällt för tjänstetidsbefordran i denna.

9 §

Personlig lönefyllnad

Är tjänsteman i den tjänst, som han innehar närmast före övergången,
berättigad till kontant lönetillägg som är fastställt för år eller
månad i form av avlöningsförstärkning eller personligt lönetillägg,
äger han, om annat ej följer av andra eller tredje stycket, utöver
lönen i sin tjänst i den nya organisationen uppbära månatlig peronlig
lönefyllnad med ett belopp som motsvarar summan för månad av sådana
förmåner. Vid tillämpningen av denna bestämmelse medräknas icke
lönetillägg som utgör ersättning för kostnader i tjänsten och ej
heller lönetillägg till vilket tjänstemannen blivit berättigad först
efter den 29 februari 1964.

Erhåller tjänstemannen den 1 januari 1965 eller senare tjänst i högre
lönegrad än som gäller för honom närmast före övergången eller med
avlöningsförstärkning förenad tjänst i lika hög eller högre lönegrad,
minskas den personliga lönefyllnaden med den löneförhöjning han
sålunda erhåller.

Personlig lönefyllnad utgår icke för tid då tjänstemannen vidkännes
helt C-avdrag på lönen.

10 §

Lönetillägg m.m.

Tjänsteman, som närmast före övergången åtnjuter särskilt lönetillägg
enligt kommunala bestämmelser på grund av att stationeringsorten
nedflyttats i ortsgrupp, behåller detta tillägg med fortsatt
tillämpning av de kommunala bestämmelser som gälla vid utgången av år
1964.

Tjänsteman, som närmast före övergången innehar tjänst som polisman i
lönegrad A 10 med rätt till andel i restavgift, äger behålla denna
rätt under förutsättning att han före den 15 januari 1965 skriftligen
anmäler önskemål härom till vederbörande kronofogdemyndighet. Sådan
tjänsteman skall erhålla personlig tjänst som kronoassistent i
lönegrad A 10. Erhåller tjänstemannen tjänst i högre lönegrad, upphör
rätten till andel i restavgift.

11 §

Viss tjänstefrihet

Tjänsteman, för vilken kungörelsen den 18 september 1964 (nr 583) om
arbetet hos statsmyndigheterna lördagen den 2 januari och fredagen den
28 maj 1965 icke gäller närmast före övergången, må åtnjuta
tjänstefrihet enligt nämnda kungörelse lördagen den 2 januari 1965
utan att kungörelsens bestämmelser om inarbetning iakttagas.