Förordning (1965:748) med instruktion för statens biografbyrå

SFS nr
1965:748
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1965-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:675
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1,
til lämpas på statens biografbyrå.

Vad som föreskrivs om film i denna förordning skall också gälla
videogram. Förordning (1985:992).

Uppgifter

2 § Biografbyrån har till uppgift att enligt förordningen (1959:348) med
särskilda bestämmelser om biografföreställningar m. m. pröva frågor om
godkännande av filmer och videogram för offentlig förevisning.

Biografbyrån skall också pröva frågor om medgivande till åtal enligt 5 a
§ lagen (1981:485) om förbud mot spridning av filmer och videogram med
våldsinslag och frågor om fraktstöd enligt förordningen (1984:465) om
fraktstöd för film. Förordning (1985:992).

Organisation

3 § Chef för biografbyrån är en direktör som även är filmcensor.

Hos byrån finnas dessutom tre filmcensorer och, till det antal
regeringen bestämmer, extra filmcensorer samt suppleanter för
filmcensorer och för extra filmcensorer. Förordning (1975:210).

4 § Hos biografbyrån äro i övrigt anställda tjänstemän enligt
personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel.

5 § Till biografbyrån äro knutna två rådgivande organ, nämligen statens
filmgranskningsråd och statens barnfilmnämnd. För rådets och nämndens
verksamhet meddelar regeringen särskilda bestämmelser. Förordning
(1975:210).

Ärendenas handläggning m.m.

6 § Fråga om godkännande av film prövas av en censor.

Uppkommer fråga att förbjuda film helt eller delvis, skall censor
tillkalla ytterligare en censor att deltaga i prövningen. Kunna
censorerna ej enas om beslut i ärende, skall en tredje censor tillkallas
att deltaga i prövningen.

Fråga om godkännande av film, vilken önskas tillåten även för barn under
femton år, prövas alltid av två censorer. Minst en av censorerna skall
ha kvalificerad utbildning och erfarenhet i barnpsykologi, sociologi,
pedagogik, barnpsykiatri eller annat ämne av värde vid prövningen. Kunna
censorerna ej enas om beslut i ärende, skall en tredje censor tillkallas
att deltaga i prövningen.

Prövas ärende av tre censorer, skall som biografbyråns beslut gälla den
mening varom de flesta förena sig eller, vid lika röstetal, den mening
som den i tjänsten äldste censorn företräder. Förordning (1977:1057).

7 § Biografbyrån skall, innan ärende slutligt avgöres, inhämta
filmgranskningsrådets yttrande om fråga uppkommer att för personer som
fyllt femton år

helt förbjuda film,

förbjuda betydande del av film,

förbjuda del av sådan film som vunnit erkännande såsom film av betydande
konstnärligt värde eller vilken uppenbarligen kan antagas vinna sådant
erkännande,

företaga censuråtgärd av normerande betydelse för byråns verksamhet.

Anmäles film, som efter filmgranskningsrådets hörande helt förbjudits,
för granskning i ändrat skick, skall yttrande av rådet inhämtas endast
om det är av betydelse i ärendet. Förordning (1972:312).

7 a § Biografbyrån skall, innan ärende slutligt avgöres, inhämta
barnfilmnämndens yttrande om fråga uppkommer att endast för barn under
femton, elva eller sju år

helt förbjuda film,

förbjuda betydande del av film,

förbjuda del av sådan film som vunnit erkännande såsom film av betydande
konstnärligt värde eller vilken uppenbarligen kan antagas vinna sådant
erkännande,

företaga censuråtgärd av normerande betydelse för byråns verksamhet.

Anmäles film, som efter barnfilmnämndens hörande helt förbjudits, för
granskning i ändrat skick, skall yttrande av nämnden inhämtas endast om
det är av betydelse i ärendet. Förordning (1978:1057).

8 § har upphävts genom förordning (1985:992).

9 § Ärenden, som inte avser prövning av frågor om godkännande av film,
avgörs av direktören ensam.

Vid prövning av frågan om en film skall förklaras berättigad till
fraktstöd enligt förordningen (1984:465) om fraktstöd för film, skall
direktören i förekommande fall samråda med annan censor som har prövat
eller deltagit i prövning av frågan om godkännande av filmen. Förordning
(1984:466).

10 § När direktören är hindrad att utöva sin tjänst, fullgöras hans
uppgifter enligt 9 § av den filmcensor direktören bestämmer.

11 § I direktörens frånvaro må ej i ärende som avses i 9 § fattas beslut
av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande
vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av biografbyrån meddelade
föreskrifter eller tillämpade grunder.

12 § har upphävts genom förordning (1985:992).

Tjänstetillsättning

13 § Direktören utnämnes av regeringen.

Annan filmcensor förordnas av regeringen efter förslag av biografbyrån
tills vidare för högst fem år eller, i fråga om extra filmcensor, tills
vidare för högst ett år. Suppleant förordnas tills vidare för högst ett
år.

Övriga tjänster tillsättas och annan personal antages av byrån.
Förordning (1985:992).

Besvär

14 § Mot biografbyråns beslut att inhämta filmgranskningsrådets eller
barnfilmnämndens yttrande må talan ej föras. Ej heller må talan föras
mot sådant biografbyråns beslut om förbud eller censuråtgärd som
meddelats efter hörande av barnfilmnämnden, om biografbyrån och nämnden
äro ense om förbudet eller åtgärden. Förordning (1972:312).

Övriga bestämmelser

15 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av biografbyrån i fråga om annan filmcensor än
direktören. Förordning (1977:1057).

16 § Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning skola gälla den som innehar eller uppehåller tjänsten som
direktör. Förordning (1977:1057).

17 § Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef
för central förvaltningsmyndighet äga tillämpning på direktören.
Förordning (1977:1057).