Kungörelse (1966:613) angående tillämpningen av lagen den 16 juni 1966 (nr 301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål

SFS nr
1966:613
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1966-11-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1413
Upphävd
1992-01-01

1 § Socialstyrelsen bestämmer upptagningsområde för varje
rättspsykiatrisk klinik och station. Styrelsen äger för visst fall
förordna att rättspsykiatrisk undersökning skall äga rum vid annan
klinik eller station än som följer av indelningen i
upptagningsområden. Kungörelse (1969:43).

2 § Rättspsykiatrisk undersökning av den som är häktad utföres vid
rättspsykiatrisk klinik, om socialstyrelsen ej beslutar annat. Sådant
beslut fattas efter samråd med kriminalvårdsstyrelsen. Kungörelse
(1969:43).

3 § När beslut meddelats om rättspsykiatrisk undersökning, skall
rätten skyndsamt sända beslutet jämte övriga handlingar i målet till
den rättspsykiatriska klinik eller station till vilken undersökningen
hör. Avser beslutet någon som är häktad eller eljest intagen i
kriminalvårdsanstalt, skall föreståndaren för häktet eller
styresmannen för anstalten genast underrättas. Chefen för kliniken
eller stationen skall anmäla undersökningsfallet till socialstyrelsen
så snart handlingarna i målet inkommit.

Vid framställning om förordnande enligt 7 a § första stycket lagen om
rättspyskiatrisk undersökning i brottmål bör fogas den misstänktes och
åklagarens skriftliga samtycke till att sådant förordnande meddelas.
I den handling vari åklagaren lämnar sitt samtycke skall anges i vad
mån föreskrifter och tillstånd enligt 9 § första stycket och 11 §
andra punkten kungörelsen den 25 april 1958 (nr 214) angående
tillämpningen av lagen den 25 april 1958 (nr 213) om behandlingen av
häktade och anhållna m.fl. skall gälla under förvaringen i
kriminalvårdsanstalt. Åklagarens samtycke får förbindas med villkor
att den misstänkte icke förvaras i samma anstalt som annan vilken är
misstänkt i samma mål.

Förvaras misstänkt i kriminalvårdsanstalt efter förordnande enligt
7 a § lagen om rättspykiatrisk undersökning i brottmål, skall chefen
för klinik vid vilken den misstänkte skall undersökas eller
undersökningsläkaren så snart det är möjligt lämna styresmannen för
anstalten uppgift om tidpunkten då undersökningen beräknas börja.

Beslut enligt 7 a § lagen om rättspykiatrisk undersökning i brottmål
skall genast sändas till chefen för den klinik till vilken
undersökningen hör, undersökningsläkaren, den misstänkte, försvararen
och åklagaren. Kungörelse (1974:521).

4 § Omfattningen av rättspsykiatrisk undersökning skall anpassas efter
undersökningens syfte och undersökningsfallets beskaffenhet.
Utlåtandet över undersökningen bör skrivas så kort som fallet medger
och bör ej belastas med sådant som kan antagas sakna betydelse för
rättens ställningstagande.

5 § Socialstyrelsen äger medge anstånd med avgivande av utlåtande över
rättspsykiatrisk undersökning i den mån det är nödvändigt på grund av
undersökningens särskilda beskaffenhet eller på grund av
arbetsbelastningen vid den klinik eller station till vilken
undersökningen hör. I sistnämnda fall får dock anstånd medges endast
om undersökningen icke lämpligen kan flyttas till annan klinik eller
station eller utföras med anlitande av utomstående läkare.

Socialstyrelsen skall omedelbart lämna rätten, åklagaren och den
misstänkte eller, om han har försvarare, denne underrättelse om
beviljat anstånd och skälen därför. Kungörelse (1969:43).

6 § Utlåtande över rättspsykiatrisk undersökning skall genast
överlämnas i två exemplar till rätten och i ett exemplar till vardera
socialstyrelsen och kriminologiska centralarkivet. Därvid skola även
handlingarna i målet återställas till rätten.

Om socialstyrelsen ej bestämmer annat, skall ett exemplar av
utlåtandet jämte sådana handlingar angående undersökningen som icke
överlämnats till rätten förvaras på betryggande sätt på den klinik
eller station till vilken undersökningen hör. Kungörelse (1969:43).

6 a § Har rätten med stöd av 9 § lagen (1966:301) om rättspsykiatrisk
undersökning i brottmål förordnat att misstänkt skall intagas på
rättspsykiatrisk klinik, skall undersökningsläkaren, när
undersökningen avslutats, till rätten lämna uppgift om den tid under
vilken den misstänkte på grund av förordnandet varit intagen på
kliniken. Kungörelse (1973:47).

7 § För undersökning, som har utförts av utomstående läkare, utgår av
allmänna medel arvode med femtusen kronor samt gottgörelse för
kostnader. Beslut om ersättningen meddelas av socialstyrelsen.
Förordning (1985:1115).

8 § Den som befinner sig på fri fot och på anmaning inställer sig vid
rättspsykiatrisk klinik eller station för undersökning äger vistas
kostnadsfritt på kliniken eller stationen eller på annan plats som
anvisas honom under den tid han skall stå till läkarens förfogande.
Han äger också få ersättning av allmänna medel för resa till platsen
för undersökningen och tillbaka till bostadsorten, om avståndet
överstiger fem kilometer. Behöver den som skall undersökas åtföljas av
vårdare eller annan för att kunna inställa sig, äger vad som sagts nu
om ersättning förresa motsvarande tillämpning på den medföljande.

Resekostnadsersättning beräknas enligt de grunder som gälla för
statstjänstemän i lägsta reseklass vid tjänsteresa inom landet.
Kostnad för resa med tåg ersättes dock endast med belopp motsvarande
avgift för en plats i 2 klass, i förekommande fall inberäknat avgift
för sovplats. Kostnad för resa med fartyg ersättes endast med belopp
motsvarande avgift för en hyttplats i 2 klass.

Ersättning för resa kan utbetalas i förskott. Chefen för kliniken
eller stationen beslutar om ersättning och om förskott. Kungörelse
(1970:945).

9 § När rätten beslutat infordra socialstyrelsens utlåtande över
verkställd rättspsykiatrisk undersökning, äger styrelsen uppdraga åt
läkare att komplettera undersökningen. Ersättning till läkaren utgår
av allmänna medel med belopp som styrelsen bestämmer. Kungörelse
(1969:43).

10 § Socialstyrelsen skall vid varje månadsskifte upprätta en översikt
över de undersökningar som beslutats men i vilka utlåtande ej
avgivits. Ett exemplar av översikten skall sändas till
justitiedepartementet. Kungörelse (1969:43).

11 § Socialstyrelsen äger meddela de ytterligare föreskrifter som
behövas för tillämpningen av lagen om rättspsykiatrisk undersökning
i brottmål och denna kungörelse.

Beträffande behandlingen av misstänkt som förvaras i
kriminalvårdsanstalt efter förordnande enligt 7 a § nämnda lag
meddelas dock sådana föreskrifter av kriminalvårdsstyrelsen efter
samråd med socialstyrelsen. Kungörelse (1974:521).