Lag (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag

SFS nr
1966:680
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1966-12-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 1987:801

1 § Är någon skyldig att till fullgörande av lagstadgad familjerättslig
underhållsskyldighet på särskilda tider utge bidrag i svenskt mynt till
make, förutvarande make, eget barn eller annans barn, ändras bidragets
belopp enligt denna lag med hänsyn till penningvärdets förändring.

Lagen äger ej tillämpning, om dom eller avtal varigenom bidraget be
stämts innehåller föreskrift om att bidraget skall vid ändring i
penningvärdet eller den bidragspliktiges inkomster utgå med ändrat
belopp enligt grunder som anges i domen eller avtalet. Lag (1978:859).

Har underhållsbidrag bestämts till fader eller moder med stöd av 7 kap.
3 § föräldrabalken i dess lydelse intill d. 1 juli 1979, skall
bidragsbeloppet ändras enligt vad som i denna lag är föreskrivet om
underhållsbidrag till make eller förutvarande make.

2 § Har bidragsbelopp senast bestämts genom dom som meddelats eller
avtal som slutits före utgången av år 1965 höjes beloppet enligt
följande. Höjningen utgör när bidragets belopp bestämts under år 1940
eller tidigare ett hundrafyrtio procent, under något av åren 1941-1946
etthundrafemton procent, under något av åren 1947-1950 etthundra
procent, under år 1951 sjuttio procent, under något av åren 1952-1955
femtiofem procent, under något av åren 1956 och 1957 fyrtio procent,
under något av åren 1958 och 1959 trettio procent, under något av åren
1960 och 1961 tjugofem procent, under något av åren 1962 och 1963 femton
procent, under år 1964 tio procent samt under år 1965 fem procent av
beloppet.

Bidrag, vars belopp efter höjningen slutar på öretal, utgår med närmast
lägre krontal.

3 § Bidragsbelopp som höjts enligt 2 § samt bidragsbelopp som senast
bestämts eller bestämmes efter utgången av år 1965 ändras i anslutning
till basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Ändring sker första gången den 1 april det år basbeloppet för april
månad med minst fem procent över- eller underskrider basbeloppet för
april 1966. Därefter sker ändring den 1 april varje år basbeloppet för
mars månad med minst fem procent över- eller underskrider det basbelopp
som låg till grund för senaste ändring, om inte annat följer av tredje
eller fjärde stycket. Bidragsbelopp som år 1979 eller 1980 har bestämts
under tiden januari–mars ändras dock tidigast den 1 april året därpå.

År 1982 sker ändring den 1 mars, om basbeloppet för det året med minst
fem procent över- eller underskrider basbeloppet för mars 1981 och annat
inte följer av fjärde stycket. Under åren 1983–1986 sker ändring den 1
februari varje år basbeloppet med minst fem procent över- eller
underskrider det basbelopp som låg till grund för senaste ändring, om
inte annat följer av fjärde stycket. Fr. o. m. år 1987 sker ändring den
1 februari varje år basbeloppet är ändrat jämfört med föregående år, om
inte annat följer av fjärde stycket.

Bidragsbelopp som har bestämts under tiden januari–mars 1981 ändras
tidigast den 1 mars 1982. Bidragsbelopp som har bestämts under december
1981 eller januari eller februari 1982 ändras tidigast den 1 februari
1983. Bidragsbelopp, som fr. o. m. november 1982 har bestämts under
november, december eller januari, ändras tidigast den 1 februari sedan
ett år har förflutit efter det att beloppet bestämdes. Lag (1986:1413).

4 § Bidragsbelopp enligt 3 § ändras med det procenttal med vilket
basbeloppet ändrats. Bidragsbelopp till eget eller annans barn ändras
dock under åren 1979–1986 endast med ett procenttal som utgör sju
tiondelar av det näm nda procenttalet. Är procenttal för ändring av
bidragsbelopp brutet, avrundas det till närmast lägre hela procenttal.
Procenttalen för ändring av bidragsbelopp fastställs av regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer.

Bidrag, vars belopp efter ändringen slutar på öretal, utgår med närmast
lägre krontal. Lag (1986:1413).

5 § Utan hinder av bestämmelserna i denna lag äger rätten efter yrkande
förordna på annat sätt om bidragsskyldigheten, när de i äktenskapsbalken
eller föräldrabalken givna reglerna om underhållsbidrag föranleda det.

Blir bidraget slutligt bestämt till lägre belopp än som följer av denna
lag, äger rätten förordna om återbetalning helt eller delvis av utgiven
förhöjning, om särskilda skäl föreligga. (Beteckning – förut 4 § – g.
Lag (1987:801.)