Förordning (1967:715) om tillämpning av 21 kap. föräldrabalken

SFS nr
1967:715
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1967-12-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:467
Upphävd
2006-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:403

Ansökningsförfarandet hos länsrätt

1 § Ansökan till länsrätten om verkställighet eller annan åtgärd
enligt 21 kap. föräldrabalken skall, utöver vad som följer av
förvaltningsprocesslagen (1971:291), innehålla uppgift om barnets
namn, födelsedatum och vistelseort. Förordning (1985:274).

2 § Till en ansökan om verkställighet skall bifogas allmän
domstols dom eller beslut i original eller bestyrkt kopia
tillsammans med lagakraftbevis. Ett sådant bevis behövs dock
inte, om verkställighet får äga rum oberoende av om domen eller
beslutet har vunnit laga kraft.

Om en ansökan avser verkställighet av ett avtal, skall till
ansökningen bifogas avtalet i original eller bestyrkt kopia
tillsammans med socialnämndens beslut att godkänna avtalet.

Avser ansökningen överflyttning av barn enligt 21 kap. 7 eller
8 § föräldrabalken, bör bifogas handling som visar att sökanden
har vårdnaden eller del i vårdnaden om barnet.

Om ansökningen avser verkställighet på grund av Bryssel II-
förordningen, skall till ansökningen bifogas avgörandet och
verkställbarhetsförklaringen, båda i original eller bestyrkt
kopia. Förordning (2001:403).

3 § Till ansökan om utdömande av vite som har förelagts av
allmän domstol enligt 6 kap. 21 § första stycket föräldrabalken
fogas domstolens dom eller beslut i original eller bestyrkt
kopia tillsammans med lagakraftbevis. Ett sådant bevis behövs
dock inte, om domstolen har förordnat att vitesföreläggandet
skall gälla omedelbart. Förordning (1998:325).

Uppdrag enligt 21 kap. 2 § föräldrabalken

4 § Uppdrag enligt 21 kap. 2 § föräldrabalken bör ej lämnas, om det är
osannolikt att sådant kommer att leda till barnets överlämnande eller
om uppdrag kan antas onödigt fördröja målets behandling.

Uppdraget får lämnas utan att den som har hand om barnet fått del av
ansökningen.

Den som har fått uppdraget bör handla skyndsamt. Han bör söka
klarlägga barnets inställning, om det är möjligt och lämpligt.
Förordning (1983:489).

5 § Finner den som fått uppdraget att frivilligt överlämnande av
barnet kommer att ske, bör han genast underrätta sökanden härom och
medverka till att tid och plats bestämmes för överlämnandet. När
överlämnandet skett, skall han meddela detta till länsrätten.
Kungörelse (1971:306).

6 § Om frivilligt överlämnande ej kommer till stånd, skall i
redogörelse som avses i 21 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken anges
vad den som har hand om barnet har anfört som skäl för sin vägran att
överlämna barnet. I redogörelsen bör också anges, om det synes
föreligga sådant förhållande som enligt 21 kap. 5 eller 6 § eller 7 §
andra stycket föräldrabalken utgör hinder för överlämnande. Förordning
(1983:489).

7 § Länsrätten kan i övrigt lämna den som får uppdrag närmare
anvisningar om vad han skall iakttaga vid uppdragets fullgörande.
Kungörelse (1971:306).

Länsrättens handläggning i övrigt

8 § har upphört att gälla enligt kungörelse (1971:306).

9 § Skall barn under 15 år kallas till muntlig förhandling eller
läkarundersökning, bör kallelse med föreläggande att inställa barnet
tillställas den som har hand om barnet. Kungörelse (1971:306).

10 § har upphävts genom kungörelse (1971:306).

11 § har upphävts genom kungörelse (1971:306).

12 § Framkommer det under länsrättens handläggning att barnet
finns utom länsrättens domkrets, får länsrätten ändå avgöra
målet. Om det anses lämpligare, får länsrätten dock överlämna
målet till den länsrätt inom vars domkrets barnet finns.

Överlämnas målet till annan länsrätt, skall sökanden
underrättas. Den som har hand om barnet skall också
underrättas, om han eller hon redan har fått del av
ansökningen. Förordning (1997:1106).

13 § har upphört att gälla enligt kungörelse (1971:306).

14 § Finner länsrätten att fråga om ändring som rör vårdnad,
boende eller umgänge bör prövas av allmän domstol, skall
länsrätten i beslutet upplysa om innehållet i 21 kap. 6 §
första stycket andra meningen föräldrabalken.
Förordning (1998:325).

15 § Förordnar länsrätten om verkställighet utan att besluta om
hämtning, skall rätten bestämma tid och plats för verkställigheten, om
det ej är uppenbart obehövligt. Kungörelse (1971:306).

16 § har upphört att gälla enligt kungörelse (1971:306).

17 § När beslut om hämtning får verkställas, skall länsrätten genast
sända det till polismyndigheten i den ort där barnet finns. Kungörelse
(1971:306).

18 § Överklagas ett beslut om hämtning som omedelbart får verkställas,
skall länsrätten underrätta den polismyndighet som skall verkställa
hämtningen. Länsrätten skall också underrätta polismyndigheten om
beslut i inhibitionsfrågor. Förordning (1986:766).

Hämtning

19 § Polismyndigheten bestämmer tidpunkten för hämtning och kallar dem
som enligt 21 kap. 9 § andra stycket föräldrabalken skall närvara vid
förrättningen.

Den som har hand om barnet skall underrättas om tidpunkten för
förrättningen, om inte synnerliga skäl föranleder annat. Sådan
underrättelse skall även lämnas till socialnämnden och den som har
erhållit uppdrag enligt 21 kap. 4 § första stycket föräldrabalken.

Sökanden skall underrättas om var och när han eller hon skall inställa
sig för att mottaga barnet. Förordning (1983:489).

20 § Får polismyndigheten underrättelse om besvär som avses i 18 §,
skall hämtning ej äga rum innan fråga om inhibition har prövats i
besvärsmålet. Förordning (1983:489).

21 § Polismyndighet som fått hämtningsbeslut för verkställighet äger
verkställa hämtningen även om barnet flyttats till ort i annat
polisdistrikt. Polischefen i detta distrikt skall underrättas före
förrättningen.

Anser den polismyndighet som fått hämtningsbeslutet att det är
lämpligare att hämtningen verkställes av polismyndigheten i det andra
distriktet, överlämnas ärendet till denna. Länsrätten skall
underrättas härom. Kungörelse (1971:306).

22 § Föreligger hinder som avses i 21 kap. 9 § andra stycket fjärde
meningen föräldrabalken och kan det antas att hindret inte är endast
tillfälligt, skall polismyndigheten underrätta länsrätten. Förordning
(1983:489).

23 § Hämtning skall ske så, att åtgärden icke väcker onödig
uppmärksamhet eller bereder dem som beröres större olägenhet än som är
oundviklig. Polisman bör icke vara iförd tjänstedräkt och ej heller
använda fordon, som särskilt utmärkts som polisfordon.

Övriga bestämmelser

24 § I mål om besvär över sådant beslut om hämtning som omedelbart
länder till efterrättelse, skall underrättelse om beslut i
inhibitionsfråga genast sändas till länsrätten, vare sig inhibition
har beslutats eller ej. Förordning (1983:489).

25 § Vad som föreskrivs i denna förordning om överlämnande av
barn tillämpas också när sökanden enligt dom eller beslut eller
enligt ett av socialnämnden godkänt avtal är berättigad att
sammanträffa med barnet utan att detta överlämnas till honom
eller henne. Förordning (1998:325).

Övergångsbestämmelser

2006:467

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006, då
förordningen (1967:715) om tillämpning av 21 kap.
föräldrabalken skall upphöra att gälla.

2. Den äldre förordningen skall tillämpas i fråga om mål om
verkställighet eller överflyttning av barn i annat fall som vid
ikraftträdandet är anhängigt vid domstol.