Kungörelse (1969:123) om äktenskapscertifikat

SFS nr
1969:123
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1969-05-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:911

Kungl. Maj:t har, med stöd av 1 kap. 3 § första stycket lagen den 8
juli 1904 (nr 26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande
äktenskap, förmynderskap och adoption, funnit gott förordna som följer.

1 § Vill svensk medborgare, som avser att ingå äktenskap inför utländsk
myndighet, erhålla intyg av svensk myndighet att han enligt svensk lag
har rätt att ingå äktenskapet, utfärdas sådant intyg
(äktenskapscertifikat) enligt denna kungörelse.

2 § Äktenskapscertifikat för sökande som är folkbokförd i
Sverige utfärdas av Skatteverket.

Äktenskapscertifikat för sökande som har hemvist i främmande
stat och inte är folkbokförd i Sverige utfärdas av den svenska
beskickningen i den främmande staten eller av det svenska
konsulat, inom vars distrikt sökanden har hemvist. Olönat
konsulat får dock ej utan regeringens uppdrag utfärda
certifikat.

För sökande som avses i andra stycket kan äktenskapscertifikat
utfärdas även av utrikesdepartementet. Den som vill erhålla
certifikat i denna ordning kan ge in ansökningshandlingar till
beskickning eller konsulat som avses i andra stycket.
Förordning (2003:911).

3 § Den som ansöker om äktenskapscertifikat skall fullgöra vad som
åligger den som vill ha hindersprövning enligt 3 kap. äktenskapsbalken.
Om det inte framkommer något hinder mot äktenskapet, skall certifikat
utfärdas.

Om hindersprövning enligt 3 kap. äktenskapsbalken har ägt rum mindre än
fyra månader tidigare utan att det framkommit något hinder mot
äktenskapet, utfärdas certifikat utan någon ny prövning. Förordning
(1987:1016).

4 § Ett äktenskapscertifikat gäller i fyra månader från utfärdandet. Har
certifikatet utfärdats med stöd av 3 § andra stycket, räknas dock
giltighetstiden från dagen för hindersprövningen. Förordning
(1987:1016).

5 § Formulär till äktenskapscertifikat fastställes av Skatteverket
efter samråd med utrikesdepartementet. Förordning (2003:911).

5 a § Avgift tas ut för ansökan om äktenskapscertifikat enligt 1 §, som
utfärdas av utrikesdepartementet. För ansökningsavgiftens storlek m.m.
gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid
avgiftsklass 1 tillämpas. Förordning (1992:204).

6 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
beslut om utfärdande av äktenskapscertifikat får dock inte
överklagas. Förordning (1998:1033).

Övergångsbestämmelser

1996:25

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i
de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.