Polisregisterkungörelse (1969:38)

SFS nr
1969:38
Departement/myndighet
Justitiedepartementet PÅ
Utfärdad
1969-01-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1134
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:679

Inledande bestämmelser

1 § Med polisregister förstås i denna kungörelse register som avses
i 1 § lagen (1965:94) om polisregister m.m.

Särskilda föreskrifter gäller för register avsedda för den särskilda
polisverksamheten för hindrande och uppdagande av brott mot rikets
säkerhet m.m. Förordning (1996:709).

Innehållet i Rikspolisstyrelsens polisregister

2 § I polisregister får Rikspolisstyrelsen i den omfattning det
behövs för ändamål som anges i 2 § första stycket lagen (1965:94)
om polisregister m.m., anteckna uppgifter om den som

1. dömts till påföljd för brott mot

a) brottsbalken,

b) lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering,
narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa
dopningsmedel, vapenlagen (1996:67) och vapenförordningen (1996:70),

c) 1 § andra stycket eller 3-5 §§ lagen (1951:649) om straff för
vissa trafikbrott eller

d) 1 § första stycket eller 2 § sistnämnda lag eller bestämmelse i
annan lag eller författning, om påföljden är dagsböter, eller
normerade böter, lägst ettusen kronor, eller om annan påföljd än
böter har dömts ut,

2. blivit med tillämpning av 30 kap. 6 § brottsbalken dömd till
påföljd eller förklarad fri från påföljd,

3. ålagts förvandlingsstraff för böter,

4. på grund av åklagares beslut enligt 20 kap. 7 § första stycket 4
rättegångsbalken, 9 eller 17 § lagen (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare eller 46 § lagen (1988:870) om
vård av missbrukare i vissa fall inte åtalats för brott, som enligt
åklagarens bedömande skulle ha lett till påföljd som nämns i 2 §
lagen (1963:197) om allmänt kriminalregister,

5. utvisats ur Sverige enligt 4 kap. 7 § utlänningslagen (1989:529),

6. blivit för brott utlämnad till annan stat eller

7. meddelats besöksförbud enligt lagen (1988:688) om
besöksförbud. Förordning (1996:1467).

3 § Anteckning enligt 2 § 1 får inte ske om

penningböter är föreskrivet för brott som avses i a c, om inte
gemensam påföljd har dömts ut som omfattar även annat brott som avses
i a c eller brott som får antecknas enligt d,

endast penningböter har dömts ut för brott mot författning som avses
i d och det inte är fråga om gemensam påföljd som omfattar även brott
som avses i a c för vilket böter är föreskrivet eller

den dömde överlämnats till vård enligt lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall och fängelse inte är föreskrivet för
brottet. Förordning (1991:1416).

4 § I fråga om dom eller beslut, som antecknats enligt 2 §, skall
särskilt anmärkas

om förordnande meddelats om omedelbar verkställighet eller om sådant
tillgodoräknande som avses i 33 kap. 5 och 6 §§ brottsbalken,

överrätt undanröjt domen eller beslutet och visat målet åter till
lägre rätt. Förordning (1991:1416).

5 § Beträffande den som antecknats enligt 2 § skall även tas in
uppgift om

1. förhållande som avses i 3 5 §§ lagen (1963:197) om allmänt
kriminalregister,

2. intagning i eller utskrivning från sjukvårdsinrättning av den som
en domstol har överlämnat till rättspsykiatrisk vård.

Oavsett om anteckning enligt 2 § har skett får tas in uppgift om
intagning i eller utskrivning från sjukvårdsinrättning av den som
under påverkan av allvarlig psykisk störning har begått brott mot
annans personliga säkerhet eller psykiska eller fysiska hälsa, för
vilket åtal inte väckts, om intagning skett med stöd av lagen
(1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade eller lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård.

I den mån Rikspolisstyrelsen finner det behövligt får i
polisregister tas in uppgift om avbrott i sådan anstaltsvistelse som
har antecknats enligt första stycket 1. Under samma förutsättning får
anteckning göras om att

en patient som intagits för sådan vård som har antecknats enligt
första stycket 2 eller andra stycket, under viss del eller återstoden
av vårdtiden får vistas utanför sjukvårdsinrättningens område.
Förordning (1993:1319).

6 § Om det är nödvändigt för att polisen skall kunna förebygga och
uppdaga brott samt fullgöra sina uppgifter i övrigt och det är av
särskild betydelse för brottsspaning får Rikspolisstyrelsen i
polisregister föra in uppgifter om den som är misstänkt för brott och
uppgifter om någon annans personliga förhållanden. Uppgift får också
föras in om den mot vilken åklagare inlett utredning i mål om
förvandling av böter. Förordning (1988:291).

7 § Uppgift som inkommit till Rikspolisstyrelsen från Statens
invandrarverk, myndighet i Danmark, Finland, Island, Norge eller stat
ansluten till internationella kriminalpolisorganisationen eller från
denna organisation får antecknas i polisregister, såvitt uppgiftens
innehåll motsvarar vad som avses i 2 6 §§. Förordning (1976:1134)

8 § Register över ouppklarade brott, bränder, förkommet gods,
ursprungsmärken och annat sådant, som behöver registreras för att
underlätta brottsspaning, får ej i annat fall än som avses i 2, 3, 6
eller 7 § innehålla namn eller personnummer på dömd eller misstänkt
person.

9 § Att Rikspolisstyrelsen skall föra ett register över
omständigheter som avses i 20 § 1 och 3 passlagen (1978:302) följer
av 23 § passförordningen (1979:664). Förordning (1979:666).

10 § har upphävts genom förordning (1970:809).

11 § har upphävts genom förordning (1970:809).

12 § Det åligger skattemyndighet att enligt föreskrifter som
meddelas av Riksskatteverket efter samråd med Rikspolisstyrelsen och
Statistiska centralbyrån på anfordran granska samt i förekommande
fall rätta och komplettera uppgifter rörande namn, personnummer och
folkbokföringsort för personer, beträffande vilka uppgifter inkommit
till Rikspolisstyrelsens polisregister. I samband med sådan anfordran
får ej upplysning lämnas om andra inkomna uppgifter än dem
granskningen skall avse.

Om personen som avses i första stycket saknar personnummer, skall
den skattemyndighet som Riksskatteverket bestämmer på begäran av
Rikspolisstyrelsen fastställa personnummer för honom. Förordning
(1991:748).

Polischefs polisregister

13 § Närmare föreskrifter om innehållet i polischefs polisregister
meddelas av Rikspolisstyrelsen.

Registerföring m.m.

14 § Uppgift som intagits i polisregister skall utgå ur registret,
om det kan ske med hänsyn till registrets tekniska beskaffenhet och
om

1. misstanke som antecknats ej längre föreligger,

2. domstol genom dom eller beslut, som vunnit laga kraft, frikänt
för åtalad gärning eller funnit den tilltalade skyldig till denna men
icke dömt honom till påföljd, som skall antecknas i registret, och
den tilltalade ej skall vara registrerad som misstänkt eller hovrätt
har upphävt tingsrätts beslut om förvandlingsstraff,

3. strafföreläggande undanröjts, besöksförbud upphävts eller
förvandlingsstraff bortfallit,

4. domstol efter resning meddelat dom eller beslut som avses i 2
eller 3,

5. framställning om utlämning för brott ej bifallits,

6. åttio år förflutit från den registrerades födelseår eller

7. uppgiften i annat fall ej behövs för registret. Förordning
(1988:693).

15 § Polisregister med därtill hörande handlingar skall hållas under
sådan vård att obehörig ej får tillgång till dem.

Rätt att erhålla uppgifter från polisregister

16 § Utdrag av eller upplysning om innehållet i polisregister lämnas
på framställning av en Tullverket. Sådana utdrag och upplysningar
får avse domar, beslut, godkända strafförelägganden och uppgifter om
skälig misstanke om brott. Vidare får de avse uppgifter om sådan
misstanke om brott som antecknats med stöd av 6 §, om misstanken rör
brott enligt

lagen (1960:418) om straff för varusmuggling,

narkotikastrafflagen (1968:64),

lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,

lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering,

tullagen (1987:1065),

tullagen (1994:1550),

tullförordningen (1987:1114),

tullförordningen (1994:1558),

lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktig
ursprungsdeklaration m.m.,

lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av
spritdrycker,

lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner, och lagen
(1996:95) om vissa internationella sanktioner.

Tullverket får ha terminalåtkomst till polisregister. Åtkomsten
får avse utdrag och upplysningar som sägs i första stycket.
Ytterligare föreskrifter om terminalåtkomsten får meddelas av
Rikspolisstyrelsen efter samråd med Tullverket. Har
myndigheterna olika uppfattning i frågan skall den hänskjutas till
regeringen. Utdrag av eller upplysning om innehållet i polisregister
meddelas på framställning av Datainspektionen för tillsyn enligt
datalagen (1973:289).

Utdrag och upplysning får meddelas utan begränsning enligt 7 § lagen

(1965:94) om polisregister m.m. Förordning (1999:475).

16 a § Vägverket och länsstyrelserna får ha terminalåtkomst
till polisregister för upplysning i ärende om körkortstill-
stånd, trafiktillstånd och taxiförarlegitimation samt tillstånd
till biluthyrning. Detsamma gäller för upplysning som behövs
för tillsyn enligt yrkestrafiklagen (1998:490) och lagen
(1998:492) om biluthyrning. Åtkomsten skall begränsas till att
avse uppgift om följande personer förekommer i registret eller
inte:

1. Den som ansöker om körkortstillstånd, trafiktillstånd,
taxiförarlegitimation eller tillstånd till biluthyrning.

2. Innehavare av trafiktillstånd, taxiförarlegitimation, eller
tillstånd till biluthyrning.

3. Den som avses i 2 kap. 6, 7 och 15 §§ yrkestrafiklagen eller
i 8-10 §§ lagen om biluthyrning. Förordning (1998:783).

16 b § Ekobrottsmyndigheten får ha terminalåtkomst till
polisregister. Ytterligare föreskrifter om terminalåtkomsten
får meddelas av Rikspolisstyrelsen efter samråd med
Ekobrottsmyndigheten. Har myndigheterna olika uppfattningar i
frågan skall denna hänskjutas till regeringen.
Förordning (1997:1055).

16 c § Uppgift i Rikspolisstyrelsens polisregister får sambearbetas
med uppgift om namn och personnummer för sådan tillståndshavare som
avses i 12 kap. 3 § första stycket 1. alkohollagen (1994:1738) eller
sådan företrädare för en verksamhet med tillstånd enligt alkohollagen
som avses i 6 § alkoholförordningen (1994:2046). Förordning
(1997:1055).

16 d § Utdrag av eller upplysning om innehållet i polisregister
får på begäran av en skattemyndighet lämnas ut för verksamhet
som skattemyndigheten bedriver med stöd av lagen (1997:1024) om
skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar. Sådana utdrag
och upplysningar får avse domar, beslut, godkända
strafförelägganden och uppgifter om skälig misstanke om brott.
Vidare får de avse uppgifter om sådan misstanke om brott som
antecknats med stöd av 6 §.

Utdrag av eller upplysningar om innehållet i polisregister får
på begäran av Skattemyndigheten i Gävle lämnas ut för prövning
av och tillsyn över upplagshavare, skatteupplag och
registrerade varumottagare enligt lagen (1994:1563) om
tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt samt lagen
(1994:1776) om skatt på energi. Förordning (1998:524).

17 § Utdrag av Rikspolisstyrelsens polisregister meddelas på
framställning av

1. Kriminalvårdsstyrelsen i fråga om den som söker anställning
inom kriminalvården, styrelsen, regionmyndighet, anstalt eller
häkte inom kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av
en fråga enligt lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
eller lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna
m.fl. samt Kriminalvårdsnämnden, när uppgiften behövs för
prövning av en fråga om villkorlig frigivning,

2. Riksbanken i fråga om bevaknings- och transportpersonal,

3. larminstallationsföretag, som avses i lagen (1983:1097) med
vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m., i fråga om den som
söker sådan anställning i företaget i vilken ingår befattning
med larminstallationer,

4. statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet eller
enskild sammanslutning eller person som beslutar om anställning
av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av
utvecklingsstörda eller vård av barn och ungdom, i fråga om den
som söker sådan anställning,

5. Försvarsmakten i fråga om den som söker anställning i
utlandsstyrkan inom myndigheten,

6. chefen för Justitiedepartementet eller den han eller hon
bemyndigar därtill för utredning i ärende enligt lagen
(1991:572) om särskild utlänningskontroll eller i ärende om nåd
i brottsmål, i ärende om upphävande av domstols beslut om
utvisning på grund av brott enligt utlänningslagen (1989:529)
eller i ärende om överförande av straffverkställighet enligt
lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande
verkställighet av brottmålsdom, i fråga om den som prövningen
gäller,

7. chefen för Utrikesdepartementet eller den han eller hon
bemyndigar därtill samt Utlänningsnämnden för utredning i
ärende om prövning enligt lagen (1950:382) om svenkt
medborgarskap eller utlänningslagen (1989:529), i fråga om den
som prövningen gäller,

8. enskild, om han genom intyg av svensk beskickning eller
svenskt konsulat eller genom egen på heder och samvete avgiven
skriftlig försäkran styrker att han för sin rätt i främmande
stat är beroende av utdrag av polisregister eller att han ämnar
inresa, vistas, arbeta eller bosätta sig i främmande stat och
det för Rikspolisstyrelsen är känt att den statens myndigheter
kräver sådant registerutdrag för att bevilja inrese-,
uppehålls-, arbets- eller bosättningstillstånd,

9. Finansinspektionen för utredning i ärende om
lämplighetsprövning av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,
verkställande direktör, ställföreträdare till verkställande
direktör i auktoriserade marknadsplatser, banker, börser,
clearingorganisationer, försäkringsbolag, kreditmarknadsföretag
och värdepappersbolag i fråga om den som prövningen gäller;
detsamma gäller för utredning i ärende om större ägare i
auktoriserade marknadsplatser, bankaktiebolag, börser,
clearingorganisationer, försäkringsaktiebolag,
kreditmarknadsföretag, medlemsbanker och värdepappersbolag.

10. Lotteriinspektionen för utredning i ärende om prövning
enligt lotterilagen (1994:1000) att få anordna roulettspel,
tärningsspel och kortspel, i fråga om den som prövningen
gäller,

11. Fastighetsmäklarnämnden för utredning i ärende om
lämplighetsprövning enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), i
fråga om den som prövningen gäller,

12. Revisorsnämnden för utredning i ärende om
lämplighetsprövning enligt lagen (1995:528) om revisorer, i
fråga om den som prövningen gäller,

13. Sprängämnesinspektionen för utredning i ärende om
lämplighetsprövning enligt förordningen (1988:1145) om
brandfarliga och explosiva varor, i fråga om den som prövningen
gäller,

14. Totalförsvarets pliktverk och Försvarsmakten i fråga om
totalförsvarspliktiga som skrivs in eller är inskrivna för
värnplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,

15. chefen för Finansdepartementet eller den han eller hon
bemyndigar därtill för utredning i ärende om sådan
lämplighetsprövning som avses i punkt 9 i fråga om den som
prövningen gäller utom när det gäller auktoriserade
marknadsplatser, börser, clearingorganisationer,
kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag.
Förordning (1998:807).

18 § Framställning om utdrag enligt 17 § 1, 2, 4 och 9-13 får göras
av en myndighet endast om tillfredsställande utredning om sökandens
eller den anställdes lämplighet för den befattning som det är fråga
om inte utan avsevärd olägenhet kan vinnas på annat sätt.
Rikspolisstyrelsen prövar på samma grunder om utdrag enligt 17 § 3 och 4
bör meddelas enskild. Ansökan om utdrag enligt 17 § görs på blankett
enligt formulär som Rikspolisstyrelsen fastställer. Förordning
(1996:709).

19 § I utdrag enligt 17 § 1-4, 8, 10 och 13 får inte tas med
uppgift om annan enligt 2 § 1 antecknad påföljd än

1. fängelse, villkorlig dom eller skyddstillsyn,

2. överlämnande till särskild vård enligt 31 kap. brottsbalken,
beträffande vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare
i vissa fall, dock endast om fängelse är föreskrivet för
brottet,

3. dagsböter över fyrtio för brott mot bestämmelse i 8, 9 eller
14 kap. brottsbalken, för misshandelsbrott eller för annat
brott som innefattar våld på person eller hot om sådant våld,

4. böter som dömts ut med tillämpning av 6 kap. 7 § eller 16
kap. 11 § brottsbalken eller för brott som avses i 2 § 1 b,

5. böter som med tillämpning av 30 kap. 6 § brottsbalken dömts
ut för brott för vilket fängelse är föreskrivet.

I utdrag enligt 17 § skall anmärkas om brott, som tagits med i
utdraget och för vilket dömts till skyddstillsyn, villkorlig
dom eller böter, enligt domen eller strafföreläggandet begåtts
under påverkan av sådan allvarlig psykisk störning som avses i
30 kap. 6 § brottsbalken.

I utdrag enligt 17 § 2-4, 8-13 och 15 skall inte tas med
uppgift om besöksförbud enligt lagen (1988:688) om
besöksförbud.

I utdrag enligt 17 § 9, 11, 12 och 15 får inte tas med uppgift
om annan påföljd än sådan som har dömts ut med tillämpning av
8-11, 14 eller 15 kap. brottsbalken eller skattebrottslagen
(1971:69).

I utdrag enligt 17 § 14 får inte tas med uppgifter om någon
annan påföljd än sådan som har dömts ut med tillämpning av 3
eller 4 kap., 6 kap. 1 eller 2 §, 8 kap. 5 eller 6 §, 12 kap.
3 §, 13 kap. eller 16 kap. 8 § brottsbalken, 1 eller 3 §
narkotikastrafflagen (1968:64), 3 § lagen (1991:1969) om förbud
mot vissa dopningsmedel eller 9 kap. 1 eller 2 § vapenlagen
(1996:67) eller dess motsvarighet enligt äldre lag. Om
uppgifter om sådan brottslighet förekommer, får också uppgifter
om annan antecknad brottslighet lämnas ut.

Utdrag enligt 17 § 1-4 och 8-15 skall begränsas enligt 6 och
7 §§ lagen (1965:94) om polisregister m.m.

Utdrag enligt 17 § 5-7 skall begränsas enligt 6 § andra stycket
och 7 § lagen (1965:94) om polisregister m.m.

På utdrag till enskild skall antecknas det ändamål för vilket
det utfärdats. Förordning (1999:679).

20 § Utdrag av Rikspolisstyrelsens polisregister i fråga om
fotografi meddelas på framställning av kriminalvårdsmyndighet för
kontroll av identiteten hos den som är intagen i kriminalvårdsanstalt
eller häkte.

Upplysning om innehållet i Rikspolisstyrelsens polisregister
meddelas på framställning av svensk passmyndighet utom riket.
Upplysning får lämnas endast om förhållande som är av betydelse vid
prövning av fråga om hinder föreligger mot att utfärda pass.
Förordning (1996:709).

21 § Utdrag av Rikspolisstyrelsens polisregister meddelas av
polismyndighet på framställning av myndighet i följande fall.

Myndighet Ärende om

Övervakningsnämnd eller Övervakning av den som villkorligt
frivårdsmyndighet frigivits, dömts till
skyddstillsyn eller överförts till
vård utom anstalt

Den som är intagen på anstalt men
erhållit tillstånd att vistas utom
denna
Socialstyrelsen eller Adoption, vårdnad om barn, barns
socialnämnd boende eller umgänge med barn

Socialnämnd Medgivande att ta emot barn m.m.
enligt 25-28, 30 och 31 §§
socialtjänstlagen (1980:620) samt
åtgärder enligt lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga
eller lagen (1988:870) om vård
av missbrukare i vissa fall

Luftfartsverket Lämplighetsprövning enligt
luftfartslagen (1957:297)

Vägverket Lämplighetsprövning enligt 6-7 §§
lagen (1998:493) om trafikskolor
och 5 § förordningen (1998:978) om
trafikskolor.
Förordning (1998:979).

22 § Sammanställningar som avses i 5 § andra stycket lagen (1965:94)
om polisregister m.m. ges ut av Rikspolisstyrelsen minst en gång om
året. Sådana sammanställningar får genom styrelsens försorg
tillställas Utrikesdepartementet, Arbetsmarknadsstyrelsen, Statens
invandrarverk, Utlänningsnämnden, länsstyrelserna, polis- och
åklagarmyndigheterna, Tullverket, de svenska beskickningarna
och konsulaten samt de centrala utlänningsmyndigheterna i Danmark,
Finland, Island och Norge. Tillägg till sammanställningen ges ut av
Rikspolisstyrelsen i den omfattning styrelsen finner nödvändigt.
Förordning (1999:475).

Uppgifter om beslag och konfiskering enligt tryckfrihetsförordningen
och yttrandefrihetsgrundlagen

23 § Förordnar Justitiekanslern om beslag på skrift på vilken
tryckfrihetsförordningen är tillämplig eller på en film eller annan
upptagning av ljud eller bilder på vilken yttrandefrihetsgrundlagen
är tillämplig, skall

han underrätta Rikspolisstyrelsen om beslutet. Detsamma gäller när
Justitiekanslern häver beslag varom underrättelse har lämnats
tidigare samt när beslag har förfallit.

Förordnar domstol om beslag på skrift eller upptagning som avses i
första stycket eller om hävande av sådant beslag, skall domstolen
underrätta Rikspolisstyrelsen om beslutet. Underrättelse skall även
lämnas när domstols förordnande om konfiskering av sådan skrift eller
upptagning skall verkställas. Förordning (1991:1707).

24 § Rikspolisstyrelsen skall ombesörja att länsstyrelserna och
polisstyrelserna får kännedom om beslut angående beslag eller hävande
av beslag, underrättelser om förfallna beslag och beslut om
konfiskering som skall verkställas. Förordning (1982:229).

Särskild bestämmelse

25 § Finner den som i tjänsten tar befattning med uppgift från
polisregister anledning antaga att uppgiften är oriktig, skall det
genast anmälas till den myndighet som för registret.

Avgifter

26 § Avgift tas ut för utlämnande efter särskild begäran av utdrag
ur polisregistret. För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i
20-24 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass A
tillämpas. Förordning (1992:200).

Övergångsbestämmelser

1979:700

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1980. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande i fråga om anteckning om dom på
ungdomsfängelse som har meddelats före ikraftträdandet.

1981:244

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1981. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om anteckning om dom på internering som
har meddelats före ikraftträdandet.

1988:1494

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande beträffande uppgifter i fråga om
lagen (1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall.

1989:562

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om anteckning angående dom eller beslut om
utvisning enligt utlänningslagen (1980:376).

1990:193

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om flyttningsförbud och tillfälligt
flyttningsförbud som har beslutats före ikraftträdandet med stöd av
28 eller 29 § socialtjänstlagen (1980:620).

1990:760

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande beträffande uppgifter i fråga om
valutaförordningen (1959:264).

1991:1416

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Beträffande uppgifter som antecknats före ikraftträdandet gäller
fortfarande äldre föreskrifter.

1993:1319

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande när beslut om intagning fattats före
ikraftträdandet.

1994:1453

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Förordningen får tillämpas före ikraftträdandet på ansökningar om
tillstånd till roulettspel, tärningsspel och kortspel som skall
anordnas efter den 1 januari 1995.

1994:1765

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1995. I fråga om beslut
som har fattats enligt 1 eller 6 § lagen (1964:167) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare i dessa paragrafers lydelse före
den 1 mars 1995 gäller äldre föreskrifter.

1996:73

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1996. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande beträffande uppgifter i fråga om vapenlagen
(1973:1176) och vapenförordningen (1974:123).

1998:524

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998. Det som sägs
om Skattemyndigheten i Gävle skall dock intill utgången av 1998
gälla Skattemyndigheten i Dalarnas län.