Personalkontrollkungörelse (1969:446)

SFS nr
1969:446
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F3
Utfärdad
1969-06-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:627
Upphävd
1996-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Med personalkontroll förstås i denna kungörelse
inhämtande av upplysningar ur polisregister beträffande den som
innehar eller avses tillträda sådan tjänst hos myndighet som är av
betydelse för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt.

Vad som i denna kungörelse sägs om tjänst gäller även vikariat på
tjänst och uppdrag hos myndighet samt vad som sägs om
myndighet även företag som har rätt till personalkontroll, om inte
annat är särskilt föreskrivet.

Med tjänst jämställs vidare anställning eller uppdrag hos
leverantör, med vilken myndighet ingår avtal som är av betydelse
för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt. Bestämmelser om
säkerhetsskyddet i samband med upphandling finns i förordningen
(1981:421) om säkerhetsskyddet vid statliga myndigheter.

Med tjänst jämställs också anställning eller uppdrag hos ett företag
eller något annat enskilt organ med funktion inom totalförsvaret
som, utan att det är fråga om upphandling enligt tredje stycket, har
en verksamhet där det förekommer uppgifter som skall hållas
hemliga med hänsyn till rikets säkerhet. Förordning (1994:109).

2 § För den särskilda polisverksamheten för hindrande och uppdagande av
brott mot rikets säkerhet m.m. föres polisregister vid
säkerhetsavdelningen inom Rikspolisstyrelsen. I detta register får
Rikspolisstyrelsen anteckna uppgifter som behövs för den särskilda
polisverksamheten.

I polisregister som avses i första stycket får anteckning icke göras
enbart av det skälet att någon genom tillhörighet till organisation
eller på annat sätt givit uttryck för politisk uppfattning. Närmare
bestämmelser om tillämpningen av denna föreskrift meddelas av
regeringen.

Beträffande den som avses tillträda tjänst som enligt 4 § hänförs till
skyddsklass 1 A skall uppgifter tillföras registret genom särskild
personutredning, om detta inte med hänsyn till omständigheterna är
obehövligt. Förordning (1983:764).

Personalkontrollens omfattning

3 § Personalkontroll får företas av

Affärsverket svenska kraftnät,

Allmänna Bevaknings AB,

Arbetarskyddsstyrelsen,

Arbetsgivarverket,

Arbetsmarknadsstyrelsen,

Banverket,

civilbefälhavarna,

DAFA Data AB,

Datainspektionen,

departement,

Domstolsverket,

Exportkreditnämnden,

Finansinspektionen,

Flygtekniska försöksanstalten,

Fortifikationsverket,

Försvarets forskningsanstalt,

Försvarets materielverk,

Försvarets radioanstalt,

Försvarets underrättelsenämnd,

Försvarshögskolan,

Försvarsmakten,

Generaltullstyrelsen,

Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar,

Inspektionen för strategiska produkter,

Justitiekanslern,

Kommerskollegium,

Kriminalvårdsstyrelsen,

Kustbevakningen,

Lantmäteriverket,

Luftfartsverket,

Läkemedelsverket,

länsstyrelserna,

Militärhögskolan,

myndigheter under riksdagen,

Närings- och teknikutvecklingsverket,

Post- och telestyrelsen,

regeringskansliets förvaltningskontor,

Riksarkivet,

riksdagens förvaltningskontor,

Riksförsäkringsverket,

Riksgäldskontoret,

Riksrevisionsverket,

Riksskatteverket,

Riksåklagaren,

Sjöfartsverket,

Smittskyddsinstitutet,

Socialstyrelsen,

Sprängämnesinspektionen,

Statens fastighetsverk,

Statens invandrarverk,

Statens jordbruksverk,

Statens järnvägar,

Statens kärnkraftinspektion,

Statens livsmedelsverk,

Statens lokalförsörjningsverk,

Statens löne- och pensionsverk,

Statens oljelager,

Statens räddningsverk,

Statens strålskyddsinstitut,

Statistiska centralbyrån,

Statskontoret,

Statsrådsberedningen,

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA),

Styrelsen för psykologiskt försvar,

Svenska kyrkans centralstyrelse,

Sveriges geologiska undersökning,

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,

Sveriges Radio AB,

Totalförsvarets pliktverk,

Utlänningsnämnden,

Vägverket,

Överklagandenämnden för totalförsvaret,

Överstyrelsen för civil beredskap.

Om personalkontroll bör företas av någon annan myndighet, skall
myndigheten göra framställning om detta till regeringen.
Förordning (1996:57).

4 § Personalkontroll får företas endast i fråga om tjänst som är hänförd
till skyddsklass eller beträffande den som anlitas för sådant arbete som
avses i 1 § tredje eller fjärde stycket och som är inplacerad i
skyddsklass.

Tjänst hänförs till

skyddsklass 1 A, om befattningshavaren i stor omfattning får del av
sådana sekretessbelagda uppgifter av synnerlig betydelse för rikets
säkerhet som berör en större eller särskilt väsentlig del av
totalförsvaret,

skyddsklass 1 B, om befattningshavaren annars i en omfattning som inte
är obetydlig får del av sekretessbelagda uppgifter av synnerlig
betydelse för rikets säkerhet,

skyddsklass 2, om befattningshavaren antingen i obetydlig omfattning får
del av sekretessbelagda uppgifter av synnerlig betydelse för rikets
säkerhet eller i en omfattning som inte är ringa får del av andra
sekretessbelagda uppgifter av betydelse för rikets säkerhet.

Regeringen bestämmer för varje myndighet som lyder under regeringen
vilka tjänster som skall hänföras till skyddsklass 1 A eller 1 B. Vilka
tjänster som skall hänföras till skyddsklass 2 bestäms av regeringen
eller, efter regeringens bemyndigande, av vederbörande myndighet.

Försvarsmakten bestämmer om inplacering i skyddsklass på grund av
anställning eller uppdrag som avses i 1 § tredje stycket. Regeringen
eller myndighet som regeringen bestämmer beslutar om inplacering i
skyddsklass i fall som avses i 1 § fjärde stycket. Förordning
(1994:532).

5 § Om personalkontroll i särskilt fall bör företagas i fråga om tjänst
som ej är hänförd till skyddsklass eller tjänst bör hänföras till annan
skyddsklass än den tjänsten tillhör eller tjänst icke längre bör
tillhöra skyddsklass, skall myndigheten göra framställning därom till
regeringen, såvida icke myndigheten själv får besluta i ärendet.
Förordning (1976:110).

6 § Personalkontroll skall företas när någon som ej är anställd hos en
myndighet avses tillträda tjänst som tillhör skyddsklass. Detsamma
gäller, om någon som redan är anställd avses övergå från tjänst, som ej
är hänförd till skyddsklass, till tjänst som tillhör skyddsklass eller
från tjänst i lägre skyddsklass till tjänst i högre skyddsklass.
Kontrollen skall avse endast den som kan antas bli utsedd till
innehavare av tjänsten och skall, om det inte finns synnerliga skäl,
vara utförd innan beslut fattas i tillsättningsärendet.

Beträffande den som innehar tjänst i skyddsklass 1 A eller 1 B skall
förnyad personalkontroll ske minst vart femte år. Om rikspolisstyrelsen
finner skäl till det, skall beträffande den som innehar tjänst i
skyddsklass 1 A göras sådan särskild personutredning som avses i 2 §
tredje stycket.

Förnyad kontroll bör i övrigt företas när det finns särskild anledning
till det. Förordning (1983:764).

Utlämnande av uppgifter ur polisregister m.m.

7 § Framställning om utlämnande av uppgifter för personalkontroll göres
hos rikspolisstyrelsen.

Beträffande den som enligt vad som är känt för styrelsen innehar tjänst
som är hänförd till skyddsklass skall rikspolisstyrelsen utan att
framställning har gjorts om det pröva frågan om utlämnande av uppgift,
som har tillförts register efter det att personalkontroll har skett.
Förordning (1983:764).

8 § Beträffande den som innehar eller avses tillträda tjänst i
skyddsklass 1 A eller 1 B får rikspolisstyrelsen lämna ut varje uppgift
som är tillgänglig i polisregister. Förordning (1983:764).

9 § Beträffande den som innehar eller avses tillträda en tjänst i
skyddsklass 2 får Rikspolisstyrelsen lämna ut uppgift ur
polisregister om att den kontrollerade

1. dömts eller är misstänkt för brott som avses i 1 § lagen (1952:98)
med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål eller
annars för brott som avses i 3, 4 eller 6 kap., 8 kap. 5 eller 6 §, 12
kap. 1 eller 3 §, 13 kap. eller 16 kap. 1–6 §§ brottsbalken eller 1
eller 3 § narkotikastrafflagen (1968:64),

2. eljest dömts eller är misstänkt för sådan handling eller försök
eller förberedelse därtill som innefattar brott mot rikets säkerhet
eller som syftar till och är ägnad att med våld förändra det
demokratiska statsskicket eller påverka rikets ställning som oberoende
stat, eller

3. genom sin verksamhet eller eljest kan befaras vara beredd att
deltaga i sådan handling som avses under 1 eller 2.
Förordning (1993:984).

10 § Är tjänst i skyddsklass 2 förenad med bevakningsuppgift,
chefskap för förråd eller kassaförvaltning eller ansvar för
penningmedel, får Rikspolisstyrelsen, utöver vad som följer av 9 §,
på framställning lämna ut uppgift ur polisregister om att den som
innehar eller avses skola tillträda tjänsten under de senaste tio
åren har dömts för brott som avses i 8–11 eller 14 kap., 16 kap. 17 §,
17, 18 eller 20–22 kap. brottsbalken, 3 § lagen (1960:418) om
straff för varusmuggling, 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa
trafikbrott, 1 eller 3 § narkotikastrafflagen (1968:64) eller 10 kap.
2 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Förordning (1995:421).

Förfarandet hos rikspolisstyrelsen

11 § Utlämnande av uppgifter ur polisregister för
personalkontroll prövas av Rikspolisstyrelsens styrelse, om något
annat inte följer av fjärde stycket. Styrelsen består vid handläggning
av sådana ärenden av rikspolischefen, säkerhetspolischefen och de
av regeringen särskilt utsedda ledamöterna av styrelsen
(lekmannarepresentanterna).

Styrelsen är beslutför, om rikspolischefen och minst tre av
lekmannarepresentanterna är närvarande.

Uppgift får lämnas ut endast om alla är ense om beslutet. Anser
lekmannarepresentant att uppgift ej bör lämnas ut, får
rikspolischefen hänskjuta ärendet till regeringen, om han anser att
uppgiften ändå bör lämnas ut. Hänskjutande skall alltid ske, om
lekmannarepresentant begär det.

Styrelsen får i fall som avses i 8–10 §§ överlämna åt rikspolischefen
att ensam avgöra ärenden som endast avser utlämnande av uppgift
att den kontrollerade har dömts för brott. Detsamma gäller i fråga
om annan uppgift enligt 8–10 §§, om det är uppenbart att uppgiften
inte skall lämnas ut. Förordning (1994:109).

12 § har upphävts genom förordning (1983:764).

13 § Innan uppgift lämnas ut enligt 8, 9 eller 10 §, skall den som
uppgiften avser ges tillfälle att skriftligen eller muntligen yttra
sig. Detta gäller dock inte, om han därigenom skulle få kännedom om
uppgift för vilken sekretess gäller enligt någon annan bestämmelse i
sekretesslagen (1980:100) än 7 kap. 17 § eller om
underrättelseskyldighet enligt 19 § ej föreligger.

Även om sekretess gäller för en uppgift enligt någon annan
bestämmelse än 7 kap. 17 § sekretesslagen skall den som uppgiften
avser ges tillfälle att yttra sig över uppgiften innan denna lämnas,
om dennes intresse av att få yttra sig skäligen bör ha företräde
framför det intresse som sekretessen skall skydda.
Förordning (1993:984).

14 § Uppgift som rikspolisstyrelsen lämnar ut till en myndighet får ej
åtföljas av annat yttrande från styrelsen än en förtydligande kommentar
till uppgiften. Förordning (1983:764).

15 § Har beslut fattats att uppgift ej skall lämnas ut, får det ej
framgå av rikspolisstyrelsens svar till myndighet huruvida registret
innehåller uppgift om den person som kontrollen avser eller uppgift
utöver vad som lämnas ut.

Personalkontroll för vissa tjänster inom polisväsendet

16 § Ärende hos rikspolisstyrelsen om antagning av personal eller
tillsättning av tjänst inom polisväsendet avgöres i plenum, om det i
polisregister finns sådan uppgift angående den som ärendet rör att fråga
om utlämnande av uppgiften till annan myndighet skolat avgöras enligt 11
§ första stycket.

Föreskrifter för kontrollerande myndighet

17 § Innan personalkontroll sker enligt 6 § tredje stycket skall
myndigheten noga överväga, om sådan kontroll behövs.
Förordning (1983:764).

18 § Den som innehar eller söker tjänst i skyddsklass 1 A eller 1 B
skall på begäran av myndigheten lämna skriftlig upplysning om sina
personliga förhållanden enligt formulär som fastställs av
rikspolisstyrelsen. Detsamma gäller den som utan ansökan avses bli
utsedd till innehavare av sådan tjänst. Upplysningarna skall ges in till
rikspolisstyrelsen samtidigt som myndigheten begär uppgifter för
personalkontroll. Förordning (1983:764).

19 § Innan en myndighet begär uppgifter hos rikspolisstyrelsen för
personalkontroll skall myndigheten underrätta den som framställningen
avser om att en kontroll skall begäras, såvida inte regeringen för andra
fall än tjänstetillsättningar har medgivit undantag från denna
skyldighet. Förordning (1983:764).

20 § Den myndighet som företar personalkontroll skall självständigt
pröva betydelsen av uppgift som har inhämtats från polisregister och
därvid beakta arten av den verksamhet som ankommer på innehavare av den
berörda tjänsten, myndighetens egen kännedom om den som uppgiften avser
och övriga omständigheter. Förordning (1983:764).

21 § Om företagen personalkontroll visar att den som innehar viss tjänst
kan anses olämplig för tjänsten, skall myndigheten anmäla förhållandet
till chefen för det departement till vilket myndigheten hör. Förordning
(1976:110).

21 a § Om myndigheten med anledning av vad som har kommit fram vid
personalkontrollen överväger att skilja den som kontrollen avser från
tjänsten eller vidta annan ingripande åtgärd beträffande hans
anställningsförhållande, skall myndigheten överlägga i frågan med av
regeringen förordnade företrädare för arbetsmarknadens organisationer.
Sådan överläggning skall ske med företrädare för den eller de
organisationer som är direkt berörda av frågan.

Första stycket gäller inte företag som har rätt till personalkontroll.
Förordning (1983:764).

22 § Myndighets beslut i ärende som föranlett personalkontroll skall
tillställas rikspolisstyrelsen, om styrelsen inte föreskrivit annat.
Förordning (1976:110).

23 § Sedan myndighet fattat beslut i personalkontrollärende, skall de
handlingar som erhållits från rikspolisstyrelsen snarast återställas
dit, om styrelsen inte föreskrivit annat. Förordning (1976:110).

24 § Närmare föreskrifter om förfarandet vid inhämtande av
uppgifter enligt denna kungörelse meddelas av Rikspolisstyrelsen.
När det gäller personalkontroll i samband med upphandling
meddelas föreskrifterna i samråd med Försvarsmakten.
Förordning (1994:532).

Övergångsbestämmelser

1983:764.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1983.

Intill dess beslut om inplacering av en tjänst i skyddsklass meddelas
med tillämpning av 4 § i dess nya lydelse gäller fortfarande den
inplacering av tjänsten som har gjorts före ikraftträdandet. I sådant
fall tillämpas 4, 6, 8 och 18 §§ i deras äldre lydelse.

1992:1112

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Äldre bestämmelser gäller i fråga om Televerket till dess myndigheten
upphör.