Lag (1969:612) om förbud mot professionell boxning

SFS nr
1969:612
Departement/myndighet
Justitiedepartementet D
Utfärdad
1969-11-28
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:1006
Upphävd
2007-01-01

1 § Den som här i riket deltager i tävlings-, uppvisnings- eller
träningsmatch i professionell boxning dömes till böter eller fängelse
i högst sex månader.

2 § Till böter eller fängelse i högst sex månader dömes också den som
i fråga om match som avses i 1 §

1. anordnar eller ekonomiskt understödjer matchen eller upplåter lokal
för den,

2. i egenskap av manager ingår avtal om matchen eller främjar
tillkomsten av sådant avtal,

3. tjänstgör som domare eller sekond.

3 § För medverkan till brott mot denna lag dömes ej till ansvar.

4 § Utbyte av brott som avses i denna lag skall förklaras förverkat,
om det ej är uppenbart obilligt.