Kungörelse (1969:645) om vissa rättigheter för statslösa personer och politiska flyktingar

SFS nr
1969:645
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1969-11-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:404
Upphävd
1997-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1980:309

I fråga om förmånen av allmän rättshjälp enligt rättshjälpslagen
(1972:429) skall den som är statslös eller politisk flykting och ej är
bosatt här i riket vara likställd med medborgare i den stat där han är
bosatt. Förordning (1980:309).