Lag (1969:738) om rätt att vid inkomsttaxering erhålla avdrag för belopp som tillförts Stiftelsen Petroleumindustriens Beredskapsfond, m. m.

SFS nr
1969:738
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1969-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1354
Upphävd
1993-01-01

1 § Vid beräkning av nettointäkt av rörelse enligt kommunalskattelagen
och lagen om statlig inkomstskatt äger skattskyldig erhålla avdrag för
belopp, som enligt avtal den 1 oktober 1969 mellan Stiftelsen
Petroleumindustriens Beredskapsfond och vissa oljeföretag tillgodoförts
stiftelsen.

Skattskyldig, som vill erhålla avdrag enligt första stycket, skall vid
självdeklaration foga intyg från stiftelsen om inbetalningen. I intyget
skall även angivas hur stort belopp den skattskyldige enligt avtalet
haft att inbetala för beskattningsåret i fråga. (Jämför 1974:770 ö.b.)

2 § Stiftelsen är icke skyldig att erlägga skatt för inkomst och
förmögenhet såvitt angår i 1 § avsedda medel eller avkastningen därav.

3 § Medel, vilka i överensstämmelse med det i 1 § angivna avtalet
utbetalats från stiftelsen till skattskyldig som har rätt till avdrag
enligt 1 §, skall hos mottagaren upptagas såsom intäkt av rörelse.
Stiftelsen skall senast den 31 mars under taxeringsåret lämna uppgift
till skattemyndigheten om belopp, som under nästföregående
beskattningsår utbetalats till sådan skattskyldig. Av utbetalat belopp
skall fyra tiondelar upptagas till beskattning under det beskattningsår
utbetalningen gjorts. Återstående belopp skall upptagas till beskattning
enligt den skattskyldiges bestämmande, dock med minst en femtedel för år
räknat från och med beskattningsåret efter det, då utbetalning skett.
Lag (1990:358).

Övergångsbestämmelser

1969:738

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad
uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling, och
tillämpas första gången på beskattningsår, för vilket taxering i första
instans verkställes år 1971. Genom lagen upphäves förordningen
(1963:565) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för belopp,
som tillförts Stiftelsen Petroleumbranschens Beredskapsfond, m.m. Den
upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om sådan
inbetalning eller utbetalning som efter lagens ikraftträdande sker på
grund av det i 1 § förordningen omnämnda avtalet samt i fråga om sådan
eftertaxering som kan vara påkallad på grund av förordningen.

1990:358

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och
med den 1 januari 1991.

1992:1354

Den upphävda lagen skall dock fortfarande tillämpas i fråga om
förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1993.