/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1969:78) om återbetalning av avlöningsförmåner i samband med arbetskonflikt;

SFS nr
1969:78
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1969-04-25
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1751
Upphävd
1992-07-01

Kungl. Maj:t har, i fråga om tjänsteman vars avlöningsförmåner
fastställes under medverkan av Kungl. Maj:t eller myndighet som Kungl.
Maj:t bestämmer, funnit gott förordna som följer.

Statens avtalsverk eller annan myndighet som verket bestämmer
föreskriver inom vilken tid och i vilken ordning tjänsteman skall betala
åter avlöningsförmån, som utbetalats till honom för tid då han deltar i
strejk eller är föremål för lockout.