Lag (1970:1028) om rikets mynt

SFS nr
1970:1028
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1970-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1385
Upphävd
1989-01-01

1 § Riksbanken har ensam rätt att låta tillverka och utge mynt. Dessa
skall vara lagligt betalningsmedel. Lag (1986:90).

2 § Myntenheten kallas krona. Kronan delas i etthundra öre.

3 § Mynt skall finnas i följande namnvärden, nämligen fem kronor, en
krona, femtio öre och tio öre. Dessutom får minnes- och jubileumsmynt
med andra namnvärden finnas.

4 § Mynt som avses i 3 § första meningen skall tillverkas på det sätt
som anges i bilaga.

Föreskrifter om tillverkning av minnes- och jubileumsmynt meddelas genom
lag.

Vid uppvägning av det antal mynt som närmast motsvarar ett kilogram, får
myntens genomsnittliga vikt avvika med högst 2 % från den vikt som
mynten skall ha enligt tabell i bilagan. Lag (1986:90).

5 § Mynt som är så slitet att prägeln ej tydligt kan urskiljas eller som
vanställts eller skadats är icke längre lagligt betalningsmedel.

Övergångsbestämmelser

1984:331

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

2. Femöresmynt och tjugofemöresmynt upphör att vara lagligt
betalningsmedel vid utgången av juni 1985.

Bilaga

Myntens sammansättning, vikt och storlek
———————————————————————
Valör Metallinnehåll Vikt (g) Diameter
(mm)
———————————————————————-
fem kronor pläterat material i tre skikt, 9,50 28,5
det mellersta av nickel och de
yttre skikten av en legering av
75 % koppar och 25 % nickel,
vartdera ytskiktets vikt utgör
46,5 % av myntets vikt
en krona legering av 75 % koppar och 25 % 7,00 25,0
nickel
femtio öre legering av 75 % koppar och 25 % 4,50 22,0
nickel
tio öre legering av 75 % koppar och 25 % 1,44 15,0
nickel
———————————————————————

Myntens prägel

Femkronorsmynt. På framsidan Konung Carl XVI Gustafs krönta namnchiffer
och som omskrift, omgivande namnchiffrets övre del, ”SVERIGE” och
präglingsåret. På frånsidan siffran ”5” med en rosett på vardera sidan
och som omskrift nedtill ”KRONOR”. Upptill till vänster ett ”E”, som
anger myntningsorten, och till höger riksbankschefens monogram. Randen
slät.

Enkronasmynt. På framsidan Konung Carl XVI Gustafs bild, profil, vänster
sida, omgiven av orden ”CARL XVI GUSTAF SVERIGE”. Under bilden
präglingsåret. På frånsidan lilla riksvapnet under kunglig krona och som
omskrift Konungens valspråk ”FÖR SVERIGE I TIDEN”. Nedtill ”1 KR”
omgivet av till vänster ett ”E”, som anger myntningsorten, och till
höger riksbankschefens monogram. Randen räfflad.

Femtioöresmynt. På framsidan Konung Carl XVI Gustafs krönta namnchiffer
omgivet av på vänster sida präglingsårets två första siffror och på
höger sida präglingsårets två sista siffror. På frånsidan i mitten talet
”50” och som omskrift upptill ”SVERIGE” samt nedtill ”ÖRE”, omgivet av
till vänster ett ”E”, som anger myntningsorten, och till höger
riksbankschefens monogram. Randen slät.

Tioöresmynt. Samma prägel som på femtioöresmynten men i förminskad skala
samt med talet ”10”. Randen slät. Lag (1986:90).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1988:1385

1. Denna lag träder, med i 2 angivet undantag, i kraft den 1 januari
1989.

2. Bestämmelserna i 35 § fjärde stycket träder i kraft den 1 juli 1989.

3. Genom lagen upphävs lagen (1934:437) för Sveriges riksbank, lagen
(RFS 1975:6) med reglemente för riksbanken och lagen (1970:1028) om
rikets mynt.

4. Verksamhet som inte föreskrivs i den nya lagen eller i annan lag men
som påbörjats med stöd av äldre lag får bedrivas till dess verksamheten
kan avslutas.

5. Befogenheten att åtala brott skall bedömas efter äldre lag om, när
handlingen företogs, för åtal gällde förutsättning som inte har
upptagits i den nya lagen.

6. Övergångsbestämmelserna till lagen (1970:1028) om rikets mynt,
punkterna 3–6, gäller fortfarande.

7. Om det i lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som
har ersatts genom bestämmelser i denna lag tillämpas i stället de nya
bestämmelserna.