Kungörelse (1970:469) om kungörande i kyrka

SFS nr
1970:469
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1970-06-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:356
Upphävd
1993-01-01

1 § Anslag enligt 1 § första stycket lagen (1942:117) med vissa
bestämmelser om kungörande i kyrka m.m. sker genom att kungörelsen
hålles tillgänglig viss tid hos kommunstyrelsen i den kommun som med
hänsyn till ändamålet med kungörelsen finnes lämplig och genom att
meddelande härom och om kungörelsens huvudsakliga innehåll anslås på
kommunens anslagstavla.

Rör kungörelsen kyrkliga angelägenheter, skall den i stället hållas
tillgänglig på pastorsexpeditionen i den församling som med hänsyn
till kungörelsens ändamål finnes lämplig. Meddelandet skall i sådant
fall anslås på församlingens anslagstavla.

2 § Förutom att anslag sker enligt 1 §, skall dessutom från
predikstolen uppläsas dels kungörelse, om vars uppläsande Kungl.
Maj:ts särskilt förordnat, dels kungörelse enligt stadgan (1958:261)
om prästval, dels, om församlingen beslutar det, även annat i
författning föreskrivet kyrkligt tillkännagivande.

Uppläsningen skall ske efter gudstjänstens slut, om ej domkapitlet
beträffande visst slag av kungörelse bestämmer annorlunda.

3 § Det åligger pastor att föra förteckning över kungörelser och
tillkännagivanden som upplästs i kyrkan och däri anteckna tiden för
åtgärden.

Förteckningen skall inläggas i kyrkoarkivet och förvaras där minst fem
år.