Lag (1970:59) om tillfällig vattenreglering under år 1970

SFS nr
1970:59
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1970-03-20
Upphävd
1971-01-01

1 § Om det är oundgängligen nödvändigt med hänsyn till landets
kraftförsörjning under år 1970, får Konungen lämna tillstånd till
tillfällig vattenreglering enligt denna lag efter ansökan av deltagarna
i regleringsföretag eller ägare till kraftverk vid vilket reglering ej
sker.

2 § Tillstånd får avse reglering av vattnets avrinning vid befintlig
kraftverks-eller regleringsdamm och innefatta rätt för sökanden att
sänka vattenståndet till viss gräns under den som eljest är lagligen
gällande.

3 § Tillstånd får ej avse längre tid än till utgången av juli 1970. Det
får förbindas med särskilda villkor om vattenhushållning och annat.

4 § Tillstånd får meddelas endast under förutsättning att särskilda
byggnadsåtgärder icke behöver vidtagas för att sänkningen skall kunna
genomföras.

5 § Ansökan skall innehålla uppgift om den gräns till vilken sänkning
bör få ske, om det krafttillskott som därigenom kan uppkomma, om
beräknade skadeverkningar och om uppskattade skadebelopp samt i övrigt
de upplysningar som behövs för bedömande av företagets beskaffenhet,
omfattning och verkningar. Om ansökan avser flera företag, skall anges i
vilken ordning de bör tagas i anspråk med hänsyn till främst
skadeverkningarna.

6 § I fråga om delaktighet gäller samma bestämmelser för reglering
enligt denna lag som för det företag till vilket regleringen ansluter.

7 § Sedan tillstånd lämnats gäller vattenlagen (1918:523) i tillämpliga
delar för företaget, om annat ej följer av denna lag.

8 § För företag enligt denna lag erlägges fiskeavgift och
regleringsavgift som beräknas enligt de grunder som anges i 2 kap. 10 §
och 4 kap. 14 § vattenlagen (1918:523).

9 § Beslut om tillstånd sändes till vattenrättsdomaren i den
vattendomstol, inom vars domsområde regleringen skall utövas. När
beslutet kommit vattenrättsdomaren till handa anses därmed ett
ansökningsmål ha anhängiggjorts vid vattendomstolen.

10 § Vattenrättsdomaren skall ofördröjligen utfärda kungörelse, som
skall innehålla redogörelse för tillståndsbeslutet, uppgift om
aktförvarare samt erinran om innehållet i 11-13 §§. Kungörelsen skall
införas i en eller flera av ortens tidningar. Kungörelsen och avskrift
av beslutet skall tillställas aktförvarare, kammarkollegiet,
fiskeristyrelsen, statens naturvårdsverk samt berörda länsstyrelser,
kommuner och flottningsstyrelser.

11 § Om det behövs skall vattenrättsdomaren snarast efter det att
tillståndsbeslutet tillställts honom utse sakkunniga enligt 11 kap. 45 §
vattenlagen (1918:523).

12 § När sökanden tar tillstånd i anspråk, skall han lämna
vattenrättsdomaren meddelande därom. Vattenrättsdomaren skall kungöra
meddelandet på sätt som anges i 10 § samt underrätta de sakkunniga om
meddelandet.

13 § Före den 1 november 1970 skall sökanden till vattenrättsdomaren
inkomma med inlaga, upptagande dels beskrivning av företaget, dels de
upplysningar i övrigt som behövs för att bedöma ersättningsfrågorna,
dels uppgifter på berörda fastigheter, vederbörande fastighetsägares
eller nyttjanderättshavares namn och hemort samt de ersättningsbelopp
sökanden anser böra utgå, dels underlag för beräkning av avgifter enligt
2 kap. 10, 4 kap. 14 och 11 kap. 95 §§ vattenlagen (1918:523). I övrigt
skall bestämmelserna om ansökan enligt 11 kap. 17 § 2 vattenlagen
(1918:523) gälla i tillämpliga delar för inlaga som sagts nu.

Försummar sökanden vad som åligger honom enligt första stycket, får
vattenrättsdomaren vid vite förelägga honom att fullgöra sin skyldighet.

14 § Anspråk på ersättning för skada eller intrång som ej förutsetts av
vattendomstolen skall, för att kunna tagas upp till prövning, anmälas
hos vattenrättsdomaren inom fem år eller den längre tid, högst tolv år,
som vattendomstolen kan komma att föreskriva, räknat från utgången av år
1970.

15 § Tages ej tillstånd i anspråk, skall sökanden lämna underrättelse
härom till vattenrättsdomaren. Sådan underrättelse skall behandlas som
återkallelse av talan.