Lag (1970:995) om införande av nya jordabalken

SFS nr
1970:995
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1970-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:155

Allmänna bestämmelser

1 § Den nu antagna jordabalken samt denna lag träder i kraft den 1
januari 1972.

2 § Genom nya balken upphäves med den begränsning som följer av denna
lag

jordabalken i 1734 års lag,

förordningen den 10 april 1810 angående lagfart med förpantad fast
egendom, när pantägaren ej är till namn eller vistelseort bekant, samt
om frälseräntas förvärvande och lagfart därå,

förordningen den 1 maj 1810 angående förbud att, vid köp eller skifte
av fastighet, förbehålla sig att egendomen framdeles återvinna,

förordningen (1835:16 s. 1) angående hembud av frälseränta till den,
som skattejorden äger, när frälseräntan säljes utom börd,

förordningen (1857:60) angående vad i testamente givas må, så ock om
gåva av fast egendom,

förordningen (1875: 42 s. 1) angående lagfart å fång till fast
egendom,

förordningen (1875:42 s. 12) angående inteckning i fast egendom,

förordningen (1875:42 s. 35) angående särskilda protokoll över
lagfarter, inteckningar och andra ärenden,

förordningen (1880:36), innefattande särskilda föreskrifter angående
lagfart, inteckning och utmätning av järnväg, så ock i fråga om
förvaltning av järnväg under konkurs,

förordningen (1881:17 s. 1) om tjuguårig hävd,

lagen (1884:32 s. 3) angående utsträckt tillämpning av de i
förordningen den 15 oktober 1880 meddelade särskilda föreskrifter
angående lagfart, inteckning och utmätning av järnväg, så ock i fråga
om förvaltning av järnväg under konkurs,

lagen (1907:36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom,

lagen (1907:36 s. 25) om servitut,

lagen (1907:36 s. 27) om inskrivning av tomträtt och vattenfallsrätt
samt av fång till sådan rätt,

lagen (1920:474) med vissa bestämmelser om registrering av elektriska
anläggningar samt om rätt till elektrisk kraft m.m.,

lagen (1932:170) med särskilda bestämmelser om handläggning av
inskrivningsärenden,

lagen (1932:230) med särskilda bestämmelser om äldre ägogränser,

lagen (1934:255) angående anteckning om innehav av fordringshandling
på grund varav inteckning beviljats i fast egendom m.m.,

lagen (1943:884) om arrendators förköpsrätt,

lagen (1946:147) med särskilda bestämmelser om arrende av viss
kommunal jord,

lagen (1952:95) om ogiltighet av sämjedelning av jord inom vissa
delar av Kopparbergs län,

lagen (1953:422) om inteckning i tomträtt och vattenfallsrätt,

lagen (1962:166) angående förbud mot sämjedelning av fast egendom,

lagen (1966:453) om vad som är fast egendom,

vad som i annan författning strider mot nya balken eller denna lag.

3 § Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till
föreskrift som ersatts genom bestämmelse i nya balken eller i denna
lag, skall i stället den nya bestämmelsen tillämpas.

Bestämmelse i lag eller annan författning om inteckning för
nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft skall gälla
inskrivning av sådan rätt enligt nya balken.

Bestämmelser angående vissa äldre rättsinstitut

4 § Sådan lösningsrätt avseende ofri tomt i stad, som följer av 4 kap.
6 § äldre jordabalken jämförd med förordningen (1875:42 s. 9) angående
upphörande av hembudsskyldighet, skall intill utgången av år 1988
fortfarande tillkomma markens ägare men upphör därefter att gälla.
Säljes ofri tomt före nämnda tidpunkt utan att lösningsrätten utövas,
upphör lösningsrätten till tomten.

Är mål om utövande av lösningsrätt anhängigt hos domstol vid utgången
av år 1988 prövas talan i målet utan hinder av första stycket första
punkten enligt äldre lag.

Vid den tidpunkt då lösningsrätt som avses i första stycket upphör,
övergår äganderätten till den fastighet eller del av fastighet som har
upplåtits som ofri tomt i stad på den som då innehar besittningsrätten
till grunden som ofri tomt.

Talan om utövande av lösningsrätten väckes genom ansökan om stämning
till fastighetsdomstol. I fråga om anteckning i fastighetsboken
angående talan som nyss sagts äger 19 kap. 20 § första och andra
styckena nya balken motsvarande tillämpning.

Är mål om utövande av lösningsrätt anhängigt hos domstol vid nya
balkens ikraftträdande handlägges målet enligt äldre bestämmelser. Lag
(1973:897).

5 § Häftar fast egendom, som överlåtits före nya balkens
ikraftträdande, för fordran på ogulden köpeskilling med rätt till
företräde enligt 11 kap. 2 § äldre jordabalken eller för rättighet
varmed följer samma rätt i förhållande till köparens borgenärer på
grund av förordningen (1875:42 s. 12) angående inteckning i fast
egendom, är innehavaren av fordringen eller rättigheten efter
ikraftträdandet bibehållen vid sin företrädesrätt. Har inteckning ej
sökts före ikraftträdandet, gäller företrädesrätten dock endast om
inteckning eller inskrivning enligt nya balken sökes inom den i 11
kap. 2 § äldre jordabalken angivna tiden efter det att lagfart
beviljats på grund av överlåtelsen och sist före utgången av år 1981.

För att företrädesrätt som anges i första stycket skall ha blivit
bevarad genom ansökan om inteckning eller inskrivning fordras, att
företrädesrätten anmärkts i beslutet om inteckning eller inskrivning.
Har inteckning meddelats före nya balkens ikraftträdande utan att
sådan anmärkning gjorts, är företrädesrätten likväl bevarad, såvitt
angår fordran dock endast om innehavaren före utgången av år 1972
ansöker hos inskrivningsmyndigheten om att företrädesrätten anmärkes
i fastighetsboken.

Avstyckas samfällighet eller viss ägovidd av samfällighet enligt
fastighetsbildningslagen (1970:988), äger 6 kap. 16 § andra stycket
nya balken motsvarande tillämpning på fordran som avses i första
stycket och på sådan i samma stycke avsedd rättighet som innebär rätt
till avkomst eller annan förmån.

6 § Genom nya balken inskränkes ej den rätt som före balkens
ikraftträdande tillkommit någon på grund av urminnes hävd.

7 § Bestämmelserna i 16 kap. samt 17 kap. 1, 2 och 5 §§ äldre
jordabalken äger fortfarande tillämpning på stadgad åborätt och annan
nyttjanderätt som ej omfattas av lagen (1907:36 s. 1) om nyttjanderätt
till fast egendom.

8 § I fråga om rätt till avkomst eller annan förmån av fast egendom
som upplåtits före nya balkens ikraftträdande äger äldre bestämmelser
fortfarande tillämpning, i den mån ej annat anges i andra-fjärde
styckena.

Vid handläggning på inskrivningsdag efter nya balkens ikrafträdande
av ärende om rättighet som avses i första stycket äger bestämmelserna
i nya balken och denna lag om annan nyttjanderätt än tomträtt
motsvarande tillämpning.

Vad som föreskrivits i 54 § tredje stycket förordningen (1875:42 s.
12) angående inteckning i fast egendom om tillämpning av 18 § 2 mom.
första stycket samt 32–37 §§ nämnda förordning skall avse motsvarande
bestämmelser i nya balken. Härvid skall såvitt angår tillämpningen av
de mot mot 32–37 §§ svarande bestämmelserna i nya balken iakttagas
vad som sägs i 31 § och 32 § första stycket denna lag.

Beträffande företräde på grund av inskrivning äger bestämmelserna i
nya balken och denna lag om nyttjanderätt motsvarande tillämpning.

Avstyckas samfällighet eller viss ägovidd av samfällighet enligt
fastighetsbildningslagen (1970:988), äger 6 kap. 16 § andra stycket
nya balken motsvarande tillämpning på rättighet som avses i första
stycket.

9 § I fråga om järnväg, på vilken förordningen (1880:36),
innefattande särskilda föreskrifter angående lagfart,
inteckning och utmätning av järnväg, så ock i fråga om
förvaltning av järnväg under konkurs är tillämplig vid nya
balkens ikraftträdande, äger 1, 2, 4-7, 9, 11, 12 och 14 §§
nyssnämnda förordning fortfarande tillämpning. Fråga om
tillstånd som avses i 2 och 7 §§ angivna förordning prövas av
regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.
Lag (2008:155).

10 § Bestämmelserna i 5 § lagen (1895:36 s. 1) angående vad
till fast egendom är att hänföra skall fortfarande tillämpas i
fråga om byggnad på ofri tomt i stad, vattenverk på annans
grund samt fiskeri, som är upptaget i kronans jordebok
(fiskefastighet), om besittningsrätten består efter nya balkens
ikraftträdande. Lag (2000:227).

11 § I fråga om arrende- eller hyresavtal beträffande sådan
fideikommissfastighet som ej är att anse såsom huvudgård till
fideikomiss äger 1 kap. 9 § lagen (1907:36 s. 1) om nyttjanderätt till
fast egendom fortfarande tillämpning.

12 § I fråga om vattenfallsrätt som upplåtits enligt lagen
(1907:36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom skall äldre
bestämmelser fortfarande gälla. Nya balkens bestämmelser om tomträtt
äger dock motsvarande tillämpning i den mån de enligt denna lag skall
gälla beträffande tomträtt som upplåtits före ikraftträdandet, med det
undantaget att hänvisningarna i 52 § denna lag till 13 kap. 21 och 25
§§ nya balken icke skall avse vattenfallsrätt.

13 § Det förbud mot upplåtelse av ofri tomt i stad, som finns i 5 §
lagen (1907:36 s. 22) om vad iakttagas skall i avseende å införande av
lagen om nyttjanderätt till fast egendom, skall fortfarande gälla.

14 § Vad som i lagen (1920:474) med vissa bestämmelser om registrering
av elektriska anläggningar samt om rätt till elektrisk kraft m.m.
föreskrivits angående verkan av registrering av ledning och
understation samt angående upphävande av sådan registrering gäller
till utgången av år 1976.

Har borgenär vid nya balkens ikraftträdande panträtt i fastighet med
huvudstation på vilken ledning eller understation registrerats och
inträffar den med panträtten förenade fordringens förfallodag efter
utgången av år 1976, får borgenären säga upp fordringen till betalning
inom sex månader, om säkerhetens värde väsentligt nedgår till följd av
att verkan av registreringen upphör och gäldenären ej efter anfordran
ställer ytterligare säkerhet varmed borgenären skäligen kan nöjas.
Uppsägningen får icke ske förrän sex månader förflutit från det
gäldenären anmodats ställa ytterligare säkerhet och ej heller före
utgången av år 1974.

Övergångsbestämmelser angående 1 kap. nya jordabalken

15 § Fråga om giltigheten av sämjedelning som skett före nya balkens
ikraftträdande skall fortfarande bedömas enligt äldre bestämmelse.

16 § Beträffande gräns som före nya balkens ikraftträdande tillkommit
i annan ordning än vid lantmäteriförrättning eller sådan förrättning
enligt 6 kap. lagen (1917:269) om fastighetsbildning i stad som
fastställts efter utgången av år 1932 äger 1 kap. 3 § första och andra
punkterna nya balken icke tillämpning, när tvist om gränsen uppkommer
inom tio år från balkens ikraftträdande. Detsamma gäller annan gräns
som efter sin tillkomst men före balkens ikraftträdande bestämts vid
förrättning. Tvist skall anses ha uppkommit, förutom när talan väckts
vid domstol, när ansökan om fastighetsbestämning gjorts eller fråga om
fastighetsindelningens beskaffenhet upptagits till prövning vid
fastighetsbestämning i samband med fastighetsbildning.

Har beträffande gräns som avses i första stycket tvist uppkommit inom
den där angivna tioårsfristen och föreligger vid förrättning för
gränsens bestämmande sådana förhållanden att den rätta sträckningen av
även annan samtidigt tillkommen gräns lämpligen bör prövas, får
förrättningen utvidgas till att avse bestämmande också av den andra
gränsen. I sådant fall anses även i fråga om denna gräns tvist ha
uppkommit inom tioårsfristen.

Bestämmes med anledning av tvist som avses i denna paragraf gräns till
annan sträckning än den som blivit i laga ordning utmärkt på marken,
har den som avträder mark med växande skog rätt till skälig ersättning
för skogen av den som erhåller marken.

Har tvisten uppkommit före nya balkens ikraftträdande, äger andra och
tredje styckena tillämpning endast om tvisten då ännu ej avgjorts av
förrättningsmän eller ägodelningsrätt.

17 § Om fastighetsgräns tillkommit genom överlåtelse av jord före nya
balkens ikraftträdande har gränsen den sträckning som med ledning av
fångeshandling, innehav och andra omständigheter kan antagas ha varit
åsyftad.

18 § Har fastighetsgräns under minst tjugo år oklandrat hävdats i
annan sträckning än den skulle ha enligt lag och framgår av
omständigheterna att hävden grundats på överenskommelse som före
balkens ikraftträdande ingåtts mellan ägarna på ömse sidor, gäller den
sträckning i vilken gränsen sålunda hävdats.

Övergångsbestämmelse angående 2 kap. nya jordabalken

19 § Bestämmelsen i 2 kap. 1 § andra stycket nya balken skall i fråga
om elektrisk starkströmsledning, som omfattas av registrering enligt
lagen (1920:474) med vissa bestämmelser om registrering av elektrisk
anläggningar samt om rätt till elektrisk kraft m.m., tillämpas först
efter utgången av år 1976 eller, om registreringen upphäves tidigare,
efter upphörandet.

Övergångsbestämmelser angående 4 kap. nya jordabalken

20 § I fråga om förvärv av fast egendom som ägt rum före nya balkens
ikraftträdande äger äldre bestämmer fortfarande tillämpning.

21 § Bestämmelsen i 4 kap. 16 § andra stycket nya balken skall i det
fall att inteckningen beviljats eller sökts före balkens
ikraftträdande ej äga tillämpning förrän efter utgången av år 1986.

Övergångsbestämmelse angående 5 kap. nya jordabalken

22 § Bestämmelserna i 5 kap. nya balken skall, då egendomen avträdes
efter balkens ikraftträdande, äga tillämpning även om det förhållande
som föranlett avträdandet hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Övergångsbestämmelser angående 6 kap. nya jordabalken

23 § Inteckning för fordran som beviljats eller sökts före nya balkens
ikraftträdande skall anses som en enligt nya balkens bestämmelser
beviljad eller sökt inteckning på belopp motsvarande den tidigare
beviljade eller sökta inteckningens kapitalbelopp.
Inteckningshandlingen skall anses som pantbrev på samma belopp, om
inteckningen är beviljad, och som vilandebevis på beloppet, om
ansökningen om inteckning är förklarad vilande.

24 § Utgör inteckningshandling säkerhet för fordran vid nya balkens
ikraftträdande, skall panträtt enligt 6 kap. 2 § nya balken anses
upplåten i fastigheten till säkerhet för fordringen. Om borgenär
innehar inteckningshandling vid nämnda tidpunkt utan att handlingen
utgör säkerhet för fordran, skall panträtt anses upplåten till
säkerhet för borgenärens rätt på grund av handlingen.

Utan hinder av första stycket skall 59 § förordningen (1875:42 s. 12)
angående inteckning i fast egendom fortfarande gälla.

25 § Bestämmelserna i 24 § äger motsvarande tillämpning i fall då
borgenär vid nya balkens ikraftträdande innehar fordringshandling, på
grund varav inteckning sökts, eller sådan handling som berättigar till
inteckning enligt 2 § förordningen (1875:42 s. 12) angående
inteckning i fast egendom samt inteckning sedermera beviljas med stöd
av 61 § första eller andra stycket denna lag.

Bestämmelserna i 24 § äger likaledes motsvarande tillämpning, om
borgenär vid nya balkens ikraftträdande innehar fordringshandling, på
vilken tecknats inteckningsmedgivande, och inteckning sedermera
beviljas med stöd av 61 § tredje stycket.

26 § Har borgenär panträtt för sin fordran på grund av inteckning
som beviljats före nya balkens ikraftträdande eller därefter med stöd
av 61 § första eller andra stycket, skall i fråga om hans rätt till
betalning ur medel, som myndighet vid utsökning eller eljest fördelar
mellan rättsägare i den av inteckningen besvärade fastigheten, äldre
bestämmelser tillämpas i stället för 6 kap. 3 § nya balken, om det
yrkas av någon vars rätt beror därav. Vad som sagts nu gäller dock
endast om fördelningen föranledes av utmätning som skett före utgången
av år 1976 eller av konkurs efter ansökan som gjorts inom samma tid
eller, såvitt angår fördelning av annan anledning än utmätning eller
konkurs, om medlen nedsatts inom den angivna tiden.

Första stycket gäller även i fall då efter nya balkens ikraftträdande
inteckningen utsträckts eller inteckningshandlingen utbytts mot två
eller flera nya pantbrev.

27 § Grundas panträtt i fastighet på förhållande som anges i 24 §
eller 25 § första stycket, har fastighetsägaren även i annat fall än
då 26 § är tillämplig rätt att påfordra, att vid fördelning av medel
mellan rättsägare i fastigheten betalning till borgenären begränsas i
enlighet med äldre bestämmelser.

28 § Medför 6 kap. 3 § nya balken, i fall då panträtt i fastighet
grundas på förhållande som anges i 24 § eller 25 § första stycket
denna lag och fordringens förfallodag inträffar efter utgången av år
1976, att inteckningssäkerhetens värde nedgår väsentligt och ställer
gäldenären ej efter anfordran ytterligare säkerhet varmed borgenären
skäligen kan nöjas, får borgenären säga upp fordringen till betalning
inom sex månader. Uppsägning på grund av vad som sagts nu får icke ske
förrän sex månader förflutit från det gäldenären anmodats ställa
ytterligare säkerhet och ej heller före utgången av år 1974 eller
senare än att tiden för betalningsskyldighetens fullgörande infaller
före utgången av år 1976.

29 § Bestämmelserna i denna lag utgör ej hinder för borgenär att göra
gällande personligt betalningsansvar på grund av inteckningshandling.
Bestämmelserna i 28 och 29 §§ samt 34 § tredje stycket förordningen
(1875:42 s. 12) angående inteckning i fast egendom äger fortfarande
tillämpning.

30 § Bestämmelsen i 6 kap. 8 § andra stycket nya balken om verkan av
att avtal om fastighetsförvärv häves av överlåtaren äger ej
tillämpning när någon enligt 11 kap. 4 § äldre jordabalken återtager
jord som han bytt bort mot annan jord.

31 § Har i fråga om gemensam inteckning, som beviljats före nya
balkens ikraftträdande eller med stöd av 61 § första eller andra
stycket denna lag, i inteckningshandlingen visst värde blivit utsatt
på varje intecknad fastighet, gäller detta värde vid tillämpning av 6
kap. 10 § första stycket nya balken.

I fråga om avstyckning som verkställts före nya balkens ikraftträdande
äger 6 kap. 11 § andra stycket nya balken tillämpning endast om den
avstyckade fastighetens ansvar för inteckningen vid tillämpning av
äldre bestämmelser varit att bedöma enligt 37 § 5 mom. förordningen
(1875:42 s. 12) angående inteckning i fast egendom. Har delning skett
genom jordavsöndring och har den avsöndrade fastighetens ansvar för
inteckningen enligt äldre bestämmelser varit att bedöma enligt 37 §
3 mom. samma förordning, äger 6 kap. 11 § andra stycket nya balken
motsvarande tillämpning.

Den verkan i fråga om fastighets ansvar för gemensam inteckning som
kan ha inträtt till följd av 33 eller 34 § nyssnämnda förordning skall
fortfarande bestå.

32 § Har fastighet sålts på exekutiv auktion före nya balkens
ikraftträdande eller har myndighet av annan anledning dessförinnan
fördelat medel mellan rättsägare i fastighet, äger äldre bestämmelser
tillämpning beträffande åtgärdens verkan på fastighetens ansvar för
inteckning, även om auktionen eller fördelningen ej vunnit laga kraft
vid ikraftträdandet.

Avser inteckning andel i fastighet och säljes fastigheten på exekutiv
auktion efter nya balkens ikraftträdande, är inteckningen utan verkan
i andelen sedan auktionen vunnit laga kraft och köpeskillingen
erlagts.

33 § Bestämmelsen i 6 kap. 16 § andra stycket nya balken äger
tillämpning endast om avstyckningen skett enligt
fastighetsbildningslagen (1970:988). Om upphörande av
inteckningsansvar i fastighet som enligt äldre bestämmelser bildats av
samfälld mark finns särskilda bestämmelser.

Övergångsbestämmelser angående 7–15 kap. nya jordabalken

34 § I fråga om nyttjanderätt, servitut och rätt till elektrisk kraft
som upplåtits före nya balkens ikraftträdande äger äldre bestämmelser
fortfarande tillämpning, om ej annat är föreskrivet i denna lag.

35 § Har genom avtal som träffats före nya balkens ikraftträdande rätt
till andel i samfällt strömfall upplåtits såsom nyttjanderätt eller
servitut och är vid ikraftträdandet andelens ägare bunden av
upplåtelsen på den grund att han själv är upplåtare eller att han
förvärvat andelen med förbehåll om rättighetens bestånd, har avtalet
rättsverkan enligt sitt innehåll utan hinder av att upplåtelsen avser
andel i samfälld egendom. Detsamma gäller, om rättigheten vid
ikraftträdandet är intecknad eller ansökan om inteckning av
rättigheten då är beroende på prövning.

36 § Vad 7 kap. 14 § nya balken innehåller om verkan av att vid
överlåtelse av fastighet nye ägaren ägt eller bort äga kännedom om
upplåtelse av rättighet i fastigheten skall, när överlåtelsen ägt rum
efter balkens ikraftträdande, tillämpas även i fråga om upplåtelse av
nyttjanderätt eller servitut som skett dessförinnan.

37 § Bestämmelserna i 7 kap. 25 § nya balken äger tillämpning även i
fråga om nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft som
upplåtits före balkens ikraftträdande. Återtager någon enligt 11 kap.
4 § äldre jordabalken jord som han bytt bort mot annan jord, gäller
dock i fråga om beståndet av intecknad eller inskriven sådan rättighet
vad som sagts i nämnda lagrum.

38 § Bestämmelserna i 8 kap. 8, 25 och 26 §§ nya balken äger
tillämpning även på arrendeavtal som träffats före balkens
ikraftträdande, om ej annat följer av andra och tredje styckena.

Har avtalet uppsagts före nya balkens ikraftträdande, äger äldre
bestämmelser om sättet för uppsägning och om arrenderättens
förverkande alltjämt tillämpning.

I fråga om avtal, som upphört att gälla före nya balkens
ikraftträdande, äger äldre bestämmelser tillämpning vid beräkning av
den tid inom vilken jordägare eller arrendator har att vid talans
förlust göra fordringsanspråk på grund av arrendeförhållandet
gällande.

Bestämmelserna i 8 kap. 17 och 18 §§ samt 9 kap. 30 § nya balken
tillämpas när arrendator försatts i konkurs på grund av ansökan som
gjorts efter balkens ikraftträdande. Lag (1976:194).

39 § Är arrendeavtal som ingåtts före nya balkens ikraftträdande
träffat för obestämd tid eller med förbehåll om rätt för såväl
jordägaren som arrendatorn att uppsäga avtalet och sker ej, sedan nya
balken trätt i kraft, uppsägning till den tidpunkt då på grund av
sådan uppsägning avtalet tidigast kunnat frånträdas, äger 7–11 kap.
nya balken tillämpning på avtalet från nämnda tidpunkt.

40 § Bestämmelserna i 9 kap. 8–13 §§ nya balken äger tillämpning även
på avtal om jordbruksarrende som träffats före balkens ikraftträdande,
om 2 kap. 51–56 §§ lagen (1907:36 s. 1) om nyttjanderätt till fast
egendom gäller för avtalet. Har underrättelse som avses i 2 kap.
52–54 §§ nämnda lag skett före ikraftträdandet, äger dock äldre
bestämmelser alltjämt tillämpning.

41 § Har avtal om jordbruksarrende träffats före nya balkens
ikraftträdande och är upplåtelsen sådan att 2 kap. 51–56 §§ lagen
(1907:36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom ej kunnat tillämpas
på den, äger 9 kap. 7–13 §§ nya balken tillämpning på avtalet, om
antingen arrendatorn ensam eller arrendatorn och före honom hans make
eller någon av hans föräldrar vid arrendetidens utgång brukat
arrendestället under sammanlagt minst tio år. Detsamma gäller, om den
arrendetid som löper vid ikraftträdandet enligt avtalet utgår först
sedan arrendeförhållandet varat minst tio år.

Rätt till förlängning av arrendeavtal enligt första stycket tillkommer
dock ej arrendatorn, om jordägaren före utgången av år 1973, dock
senast i samband med att tvist som avses i 9 kap. 10 § nya balken
prövas av arrendenämnden, hos nämnden begär förklaring att
arrenderätten icke skall vara förenad med rätt till förlängning och
nämnden med hänsyn till omständigheterna finner skäl meddela sådan
förklaring. Lag (1971:1210).

42 § Innehåller arrendeavtal som avses i 40 eller 41 § ej förbehåll om
uppsägning, äger även 9 kap. 3 § nya balken tillämpning. Om
arrendetiden går till ända inom ett år från balkens ikraftträdande,
anses dock uppsägning som skett inom en månad från ikraftträdandet ha
skett i rätt tid.

Förlänges arrendeavtal till följd av första stycket eller 40 eller
41 §, äger därefter 7–9 kap. nya balken i sin helhet tillämpning på
avtalet.

43 § Äger 9 kap. 15–22 § nya balken tillämpning i fråga om
arrendeförhållande som tagit sin början före balkens ikraftträdande,
skall avräkning enligt 9 kap. 23 § nya balken äga rum, om jordägaren
eller arrendatorn begär det inom två månader från det att förstnämnda
bestämmelser blev tillämpliga.

44 § I fråga om avtal om jordbruksarrende, som före utgången av år
1981 ingås beträffande sådan brukningsdel som avses i 2 kap. 49 §
lagen (1907:36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom, äger 2 kap.
63 och 64 §§ samt, såvitt angår förbehåll stridande mot någon av dessa
båda paragrafer, 2 kap. 65 § andra stycket och 68 § första och andra
styckena nämnda lag fortfarande tillämpning.

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om avtal om
jordbruksarrende som före utgången av år 1981 ingås beträffande sådan
brukningsdel som avses i 1 § lagen (1946:147) med särskilda
bestämmelser om arrende av viss kommunal jord. I stället för 2 kap.
68 § första och andra styckena lagen (1907:36 s. 1) om nyttjanderätt
till fast egendom tillämpas 4 § första och andra styckena förstnämnda
lag. Lag (1971:1210).

45 § Bestämmelserna i 10 kap. 5 och 6 §§ nya balken äger tillämpning
även på arrendeavtal som träffats före balkens ikraftträdande, om 2
kap. 75–80 §§ lagen (1907:36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom
gäller för avtalet. Har arrendeavtalet uppsagts före ikraftträdandet,
äger äldre bestämmelser dock alltjämt tillämpning.

Förlänges arrendeavtal till följd av första stycket, äger därefter 7,
8 och 10 kap. nya balken i sin helhet tillämpning på avtalet.

46 § Arrendetvist, vari talan väckt före nya balkens ikraftträdande,
behandlas enligt äldre bestämmelser.

Ärende, som enligt äldre bestämmelser skall handläggas av arrendenämnd
eller som enligt 2 kap. 82 § lagen (1907:36 s. 1) om nyttjanderätt
till fast egendom skall handläggas av rätten, prövas av arrendenämnd
som avses i 8 kap. 29 § nya balken, om ärendet anhängiggöres efter
balkens ikraftträdande. Arrendenämnds beslut i sådant ärende får ej
klandras.

Syn som påbörjats före nya balkens ikraftträdande handlägges enligt
äldre bestämmelser.

47 § Bestämmelserna i 12 kap. 8 § nya balken äger tillämpning även på
hyresavtal som träffats före balkens ikraftträdande, om ej avtalet
uppsagts dessförinnan.

Bestämmelserna i 12 kap. 31 § nya balken tillämpas när hyresgäst
försatts i konkurs på grund av ansökan som gjorts efter balkens
ikraftträdande.

48 § Är hyresavtal som ingåtts före nya balkens ikraftträdande träffat
för obestämd tid eller med förbehåll om rätt för såväl hyresvärden
som hyresgästen att uppsäga avtalet och sker ej, sedan balken trätt i
kraft, uppsägning till den tidpunkt då på grund av sådan uppsägning
avtalet tidigast kunnat frånträdas, äger 7 och 12 kap. nya balken
tillämpning på avtalet från nämnda tidpunkt.

49 § Om hyresavtal efter nya balkens ikraftträdande förlänges enligt
3 kap. 45–53 §§ lagen (1907:36 s. 1) om nyttjanderätt till fast
egendom, äger därefter 7 och 12 kap. nya balken tillämpning på
avtalet.

Från och med den 1 januari 1974 skall 12 kap. nya balken tillämpas på
hyresavtal, som slutits före balkens ikraftträdande och som alltjämt
gäller nämnda dag.

50 § Hyrestvist, vari talan väckts före nya balkens ikraftträdande,
behandlas enligt äldre bestämmelser.

51 § har upphävts genom lag (1984:699).

52 § I fråga om rättighet i eller till förmån för tomträtt, som
upplåtits före nya balkens ikraftträdande, gäller 13 kap. 7 § nya
balken med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna i denna
lag. Även i övrigt gäller 13 kap. 7 § nya balken på angivet sätt, om 4
kap. lagen (1907:36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom i dess
lydelse enligt lagen (1953:415) angående ändring i nämnda lag är
tillämpligt på tomträtten.

Bestämmelserna i 13 kap. 26 § nya balken äger tillämpning även
beträffande tomträtt, som upplåtits före balkens ikraftträdande.
Detsamma gäller bestämmelserna i 13 kap. 21 och 25 §§ nya balken,
såvitt angår tomträtt på vilken 4 kap. lagen (1907:36 s. 1) om
nyttjanderätt till fast egendom i dess förut angivna lydelse är
tillämpligt.

Är mål angående tomträtt som enligt äldre bestämmelser skall upptagas
av expropriationsdomstol anhängigt hos sådan domstol vid nya balkens
ikraftträdande, prövas det av fastighetsdomstol, om huvudförhandling
ej påbörjats vid ikraftträdandet. Lag (1971:547).

53 § Bestämmelserna i 4 § andra stycket samt 5–8 §§ lagen
(1907:36 s. 25) om servitut äger tillämpning endast i fall då mål om
begränsning, förflyttning, förändring eller upphörande av servitut är
anhängigt hos domstol vid nya balkens ikraftträdande.

54 § Förordnande om tvångsförvaltning av elektrisk anläggning enligt
24–35 §§ lagen (1920:474) med vissa bestämmelser om registrering av
elektriska anläggningar samt om rätt till elektrisk kraft m.m. får ej
meddelas efter nya balkens ikraftträdande. Har sådant förordnande
meddelats före ikraftträdandet, äger nämnda bestämmelser alltjämt
tillämpning.

Övergångsbestämmelser angående 16–18 kap. nya jordabalken

55 § Bestämmelserna i 16 kap. nya balken äger tillämpning även om
lagfart på fast egendom, sedan denna kommit ur rätte ägarens hand,
beviljats före balkens ikraftträdande. Tid före ikraftträdandet får
dock därvid ej inräknas i hävdetiden. Äldre bestämmelser får åberopas,
om frihet från rätte ägarens talan därigenom vinnes tidigare.

Om lagfart avslutats före den 1 januari 1876 med den som erhållit
lagfarten ej vid nya balkens ikraftträdande blivit införd i
fastighetsboken såsom ägare, får vid tillämpning av nya balken i
hävdetiden ej inräknas tid innan sådan införing skett.

Bestämmelsen i 4 § förordningen (1881:17 s. 1) om tjuguårig hävd äger
alltjämt tillämpning i fråga om inteckning som tillkommit före nya
balkens ikraftträdande.

56 § Bestämmelserna i 17 kap. nya balken om företräde på grund av
inskrivning äger, med iakttagande av vad som föreskrives i 5 § denna
lag om företräde för innehavare av fordran enligt 11 kap. 2 § äldre
jordabalken eller av rättighet varmed följer samma rätt i förhållande
till ny ägares borgenärer, tillämpning även om inskrivningen sökts
före nya balkens ikraftträdande.

Har överlåtelse av fast egendom skett före nya balkens ikraftträdande,
medför ansökan om lagfart på grund av överlåtelsen, oavsett om den
göres före eller efter ikraftträdandet, företräde enligt äldre
bestämmelser i förhållande till tidigare upplåtelse av nyttjanderätt
eller servitut.

57 § Bestämmelserna i 18 kap. 1–7 §§ nya balken om godtrosförvärv på
grund av inskrivning äger tillämpning endast i fråga om förvärv som
sker efter balkens ikraftträdande. Lagfart som avslutats före den 1
januari 1876 får åberopas för godtrosförvärv endast om den för vilken
lagfarten meddelats var införd i fastighetsboken såsom ägare vid tiden
för överlåtelsen eller upplåtelsen eller, såvitt angår upplåtelse av
panträtt, senare blivit införd såsom ägare.

Bestämmelserna i 18 kap. 8–10 §§ nya balken om betydelsen av
inskrivning i vissa fall äger tillämpning även om de förhållanden som
avses i bestämmelserna inträtt före balkens ikraftträdande.

Övergångsbestämmelser angående 19–23 kap. nya jordabalken

58 § Nya balkens bestämmelser om handläggning av inskrivningsärende
skall, då fråga är om rättsförhållande som tillkommit före balkens
ikraftträdande, tillämpas med iakttagande av vad som enligt denna lag
gäller om tillämpning av äldre bestämmelser på rättsförhållandet.

58 a § har upphävts genom lag (2000:227).

59 § har upphävts genom lag (2000:227).

60 § Har tid för sökande av lagfart börjat löpa före nya balkens
ikraftträdande, gäller äldre bestämmelser i fråga om nämnda tid.

Har kungörelse angående lagfartsansökan utfärdats enligt 10 § andra
stycket förordningen (1875:42 s. 1) angående lagfart å fång till fast
egendom, gäller om ärendets fortsatta behandling vad i nämnda paragraf
föreskrives, om ej sökanden begär utsättande av lagfartssammanträde
enligt 20 kap. 10 § nya balken.

Beträffande anteckning om lagfart, som avslutats före den 1 januari
1876, gäller alltjämt 22 § andra stycket nyssnämnda förordning.

Vad som i 21 kap. 1 § nya balken är föreskrivet om skyldighet att söka
inskrivning av tomträtt gäller ej beträffande tomträtt som upplåtits
före den 1 januari 1954. I fråga om tomträtt som upplåtits före nya
balkens ikraftträdande föreligger skyldighet för ny innehavare av
tomträtten att söka inskrivning av sitt förvärv enligt 21 kap. 7 § nya
balken endast om 4 kap. lagen (1907:36 s. 1) om nyttjanderätt till
fast egendom i dess lydelse enligt lagen (1953:415) angående ändring
i nämnda lag äger tillämpning på tomträtten. Har tid för sökande av
inskrivning börjat löpa före nya balkens ikraftträdande, gäller äldre
bestämmelser i fråga om nämnda tid.

60 a § Vid tillämpningen av 20 kap. 7 § 2, 21 kap. 2 § första stycket
3, 22 kap. 4 § första stycket 1 och 23 kap. 3 § första stycket 1 nya
balken skall den som inte var skyldig att lagfara sitt förvärv enligt
de regler som gällde när förvärvet skedde anses ha lagfart, om hans
äganderätt styrks. Han skall då också anses ha behörighet som
fastighetsägare enligt 22 och 24 kap. nya balken, om inte lagfart har
sökts för annan. Lag (1984:663).

61 § Fullföljes efter nya balkens ikraftträdande en dessförinnan gjord
ansökan om inteckning för fordran, skall inteckning enligt nya balken
beviljas, om ansökningen uppfyller villkoren för inteckning enligt
förordningen (1875:42 s. 12) angående inteckning i fast egendom.
Ansökningen skall därvid anses avse ett penningbelopp motsvarande
fordringens kapitalbelopp.

Första stycket gäller även om efter nya balkens ikraftträdande ansökan
göres enligt 2 § nämnda förordning om inteckning på grund av
köpehandling som upprättats före nya balkens ikraftträdande eller dom
som meddelats före ikraftträdandet.

Sökes efter nya balkens ikraftträdande inteckning på grund av
fordringshandling, på vilken före ikraftträdandet tecknats sådant
bevittnat medgivande som avses i 1 § förutnämnda förordning, skall
ansökningen upptagas och prövas som ansökan om inteckning enligt 22
kap. nya balken. Även i detta fall skall ansökningen anses avse ett
penningbelopp motsvarande fordringens kapitalbelopp.

62 § Vid tillämpning av 22 kap. 2 § andra stycket sista punkten nya
balken skall icke förrän efter utgången av år 1986 hänsyn tagas till
inteckning som beviljats eller sökts före balkens ikraftträdande.