Kungörelse (1971:1065) om viss underrättelseskyldighet i mål angående förrättning enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar

SFS nr
1971:1065
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1971-12-17

Har besvär anförts över domstols avgörande i mål som avses i 38 §
lagen (1939:608) om enskilda vägar, skall domstolen underrätta dem,
till vilka avskrift av avgörandet skall sändas enligt 39 § samma lag.