Lag (1971:1078) om försvarsuppfinningar

SFS nr
1971:1078
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1971-12-17
Ändring införd
t.o.m SFS 2009:410

Inledande bestämmelser

1 § Med försvarsuppfinning förstås i denna lag uppfinning som särskilt
avser krigsmateriel.

Regeringen meddelar föreskrifter om vad som i denna lag avses med
krigsmateriel. Lag (1975:734).

2 § Fråga om hemlighållande av försvarsuppfinning prövas av
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar och Försvarets
materielverk.

Försvarets materielverk skall vid sin prövning samråda med
Försvarsmakten. Lag (1997:916).

3 § Granskningsnämnden består av ordförande och sex andra ledamöter.
För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.
Ledamöter och ersättare förordnas av regeringen.

Nämnden är beslutför, när ordföranden och tre andra ledamöter är
närvarande. Lag (1986:1161).

Svenska försvarsuppfinningar

4 § En försvarsuppfinning som har tillkommit i Sverige eller
tillhör en här bosatt fysisk person eller tillhör en svensk
juridisk person (svensk försvarsuppfinning) får inte
offentliggöras eller på annat sätt obehörigen röjas, innan det
enligt vad nedan sägs har prövats huruvida uppfinningen skall
hållas hemlig. Lag (1997:916).

5 § Om en ansökan om patent på en svensk försvarsuppfinning
ges in till Patent- och registreringsverket, skall verket
snarast tillställa Försvarets materielverk ansökningen för
prövning, huruvida uppfinningen skall hållas hemlig.

Den som vill att en svensk försvarsuppfinning, på vilken patent
inte har sökts, skall få offentliggöras eller på annat sätt
röjas skall hos Försvarets materielverk ansöka om sådan
prövning som avses i första stycket. Detsamma gäller den som
vill söka patent på en svensk försvarsuppfinning genom att till
annan mottagare än Patent- och registreringsverket inge
internationell patentansökan som avses i 3 kap. patentlagen
(1967:837) eller europeisk patentansökan som avses i 11 kap.
samma lag. Lag (1997:916).

6 § Finner Försvarets materielverk vid sådan prövning som
avses i 5 § att det är av väsentlig betydelse för försvaret att
uppfinningen hålls hemlig skall Försvarets materielverk med ett
eget motiverat yttrande överlämna ärendet till
granskningsnämnden för slutlig prövning. Om granskningsnämnden
delar bedömningen att det är av väsentlig betydelse för
försvaret att uppfinningen hålls hemlig, skall nämnden förordna
att uppfinningen inte får offentliggöras eller på annat sätt
obehörigen röjas.

Överlämnande enligt första stycket av patentansökningar och
ärenden som avses i 5 § andra stycket skall ske senast två
månader efter det att ansökningen kom in till Försvarets
materielverk. För internationella och europeiska ansökningar,
där prioritet har yrkats, skall sådant överlämnande dock ske
senast tre veckor efter det att ansökningen kom in till
Försvarets materielverk. Lag (1997:916).

7 § Har i ärende, som Patent- och registreringsverket
tillställt Försvarets materielverk, förordnande enligt 6 § ej
meddelats inom tid som anges i andra stycket, upphör
uppfinningen att vara hemlig enligt denna lag.

Den i första stycket nämnda tiden utgör

1. om ärendet avser internationell patentansökan, tre månader
från den internationella ingivningsdagen, dock, i fall då
prioritet har yrkats, högst tretton månader från den dag från
vilken prioriteten begärts,

2. om ärendet avser europeisk patentansökan, tre månader från
det ansökan inkom till Patent- och registreringsverket, dock, i
fall då prioritet har yrkats, högst tretton månader från den
dag från vilken prioriteten begärts,

3. om ärendet avser svensk patentansökan, tre månader från den
dag då beskrivning över uppfinningen med tillhörande ritningar
och patentkrav inkommit till Patent- och registreringsverket.

Har ärende anhängiggjorts hos Försvarets materielverk enligt 5 §
andra stycket, upphör uppfinningen att vara hemlig enligt
denna lag, om förordnande enligt 6 § ej meddelats inom tre
månader från den dag då ansökan om prövning och för prövningen
erforderliga handlingar inkommit till Försvarets materielverk.
Lag (1997:916).

8 § Granskningsnämnden skall på ansökan eller när annan
anledning därtill föreligger pröva, om förordnande enligt 6 §
skall bestå. Omprövning av förordnandet skall i varje fall ske
inom ett år från det förordnandet meddelades eller senast
prövades.

Vid omprövning skall granskningsnämnden först tillställa
Försvarets materielverk ärendet för prövning. Om Försvarets
materielverk därvid finner att uppfinningen inte längre behöver
hållas hemlig, får Försvarets materielverk upphäva
förordnandet. I annat fall skall Försvarets materielverk med
eget motiverat yttrande överlämna ärendet till
granskningsnämnden för slutlig prövning.

Om förordnandet upphävs, får Patent- och registreringsverket
inte hålla handlingarna i ärendet tillgängliga förrän tre
månader förslutit från den dLag (1997:916).

9 § Om särskilda skäl föreligger, kan regeringen förordna, att en
uppfinning som omfattas av förordnande enligt 6 § utan hinder av
förordnandet får röjas för annan, under förutsättning att
hemlighållandet i övrigt av uppfinningen inte därigenom äventyras. Lag
(1980:211).

10 § Ansökan om patent eller annan skyddsrätt avseende främmande stat
på svensk försvarsuppfinning, som skall hållas hemlig, får göras
endast om regeringen medger det. Sådant medgivande får lämnas endast
under förutsättning att uppfinningen hemlighålles även i den främmande
staten. Lag (1978:157).

11 § Har förordnande enligt 6 § meddelats, kan uppfinnaren
eller hans rättsinnehavare hos granskningsnämnden ansöka om att
staten övertar uppfinningen. Granskningsnämnden skall då efter
hörande av Försvarets materielverk ompröva förordnandet. Finner
granskningnämnden att förordnandet skall bestå, skall nämnden
överlämna handlingarna i ärendet till regeringen eller
myndighet som regeringen bestämmer.

Har staten ej övertagit uppfinningen inom fyra månader efter
det att ansökningen därom kom in till granskningsnämnden, skall
förordnandet upphöra att gälla. Om särskilda skäl föreligger,
kan regeringen förlänga tiden med högst två månader.
Lag (1997:916).

12 § Om det har lämnats en underrättelse enligt 19 § första
stycket patentlagen (1967:837) med anledning av en ansökan om
patent på en uppfinning som avses med förordnande enligt 6 §,
skall ansökningen förklaras vilande i avvaktan på att
förordnandet upphör att gälla. Så länge förordnandet består
skall 19 § andra stycket och 20-22 §§ patentlagen inte
tillämpas på ansökningen. Vid tillämpning därefter skall de
tider som anges i 19 § andra och tredje styckena räknas från
den dag förordnandet upphörde att gälla, och Patent- och
registreringsverket får inte hålla handlingarna i ärendet
tillgängliga förrän tre månader har förflutit från den dagen,
om inte sökanden begär det.

Om ett förordnande enligt 6 § har medelats i fråga om en
internationell eller en europeisk patentansökan, får
ansökningen inte vidarebefordras för fortsatt handläggning som
internationell eller europeisk patentansökan. Lag (1997:916).

13 § Är svensk försvarsuppfinning av väsentlig betydelse för
försvaret, kan regeringen förordna, att uppfinningen får utnyttjas för
statens räkning eller av den som regeringen bestämmer eller att all
rätt till uppfinningen skall avstås till staten. Lag (1975:734).

14 § Meddelas förordnande att uppfinning skall hållas hemlig, utgår
skälig ersättning av allmänna medel för den skada som uppkommer genom
förordnandet.

Meddelas förordnande enligt 13 §, utgår skälig ersättning av allmänna
medel för den rätt till uppfinningen som förordnandet avser och för
den ytterligare skada som förordnandet medför.

Talan om ersättning enligt denna paragraf väckes vid Stockholms
tingsrätt. I mål om sådan ersättning gäller i fråga om tingsrättens
och hovrättens sammansättning 66 och 67 §§ patentlagen (1967:837).

Utländska försvarsuppfinningar

15 § Om patent söks i Sverige på annan försvarsuppfinning än
sådan som avses i 4 § (utländsk försvarsuppfinning), skall
Patent- och registreringsverket tillställa Försvarets
materielverk ansökningen för prövning, huruvida uppfinningen
skall hållas hemlig. Vad nu sagts gäller dock ej internationell
patentansökan eller europeisk patentansökan. Lag (1997:916).

16 § Är i fall som avses i 15 § uppfinningen hemlig enligt lag
i en främmande stat, skall Försvarets materielverk förordna att
uppfinningen inte får offentliggöras eller på annat sätt röjas,
om patent på uppfinningen enligt överenskommelse mellan Sverige
och den främmande staten får sökas under förutsättning att
uppfinningen hålls hemlig här.

Om Försvarets materielverk i annat fall, beträffande en
utländsk försvarsuppfinning som är hemlig enligt lag i en
främmande stat, finner att det är av väsentlig betydelse för
försvaret att uppfinningen hålls hemlig här, skall slutlig
prövning ske på det sätt som anges i 6 §.

Om Försvarets materielverk finner att förutsättningar inte
finns att här hemlighålla en utländsk försvarsuppfinning, som
är hemlig enligt lag i en främmande stat, skall verket fatta
särskilt beslut om detta. Ansökningen får dock inte
offentliggöras förrän tre månader har förflutit från
beslutsdagen, om inte sökanden begär det. Lag (1997:916).

17 § När en uppfinning som omfattas av förordnande enligt 16 §
upphör att vara hemlig i den främmande staten, får Försvarets
materielverk upphäva förordnandet. Om Försvarets materielverk
finner att uppfinningen av särskilda skäl alltjämt bör hållas
hemlig här, skall verket med ett eget motiverat yttrande
överlämna ärendet till granskningsnämnden för slutlig prövning.
Lag (1997:916).

18 § Bestämmelserna i 4 §, 8 § tredje stycket, 12 § första
stycket samt 13 och 14 §§ skall tillämpas även i fråga om
utländsk försvarsuppfinning. Lag (1997:916).

Bestämmelser om sekretess hos myndigheter

19 § Sekretess gäller i mål och ärenden enligt denna lag för
uppgifter som enligt 4 eller 18 § eller till följd av
förordnande enligt 6 eller 16 § inte får offentliggöras eller
på annat sätt obehörigen röjas. Föreskrifterna i 2, 3, 7–12
och 14 kap., 36 kap. 5 §, 40 kap. 4 §, 41 kap., 42 kap. 1–8,
10 och 11 §§ samt 43 kap. offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) gäller i fråga om denna sekretess.

Andra bestämmelser om sekretess med hänsyn till rikets
säkerhet samt bestämmelser till skydd för enskildas
personliga eller ekonomiska förhållanden finns i
offentlighets- och sekretesslagen. Lag (2009:410).

20 § Utöver vad som följer av 5 kap. 1 § rättegångsbalken får en
domstol förordna att en förhandling i mål om ersättning eller ansvar
som grundar sig på denna lag skall hållas inom stängda dörrar, om det
kan antas att vid förhandlingen kommer att förebringas uppgifter för
vilka hos domstolen gäller sekretess som avses i 19 §. Lag (1980:211).

Övriga bestämmelser

21 § Den som uppsåtligen bryter mot 10 § dömes, om gärningen ej är
belagd med straff i brottsbalken, till böter eller fängelse i högst
ett år. Lag (1980:211).

22 § Den som yrkesmässigt utnyttjar uppfinning varå patent har sökts i
Sverige och som omfattas av förordnande enligt 6 eller 16 § skall, i
den mån patent meddelas på uppfinningen, utge skälig ersättning för
utnyttjandet samt ersättning för den ytterligare skada som
förordnandet medfört, om han hade vetskap om patentansökningen.
Ersättning utgår dock endast för utnyttjande som sker efter det att
handlingarna i patentärendet tidigast skulle ha offentliggjorts enligt
22 § patentlagen (1967:837), om förordnande enligt 6 eller 16 § ej
hade meddelats.

I fråga om talan om ersättning enligt första stycket äger 58 § tredje
stycket och 60 § andra stycket patentlagen motsvarande tillämpning.
Lag (1980:211).

23 § Granskningsnämndens och Försvarets materielverks beslut
om att en uppfinning skall hållas hemlig enligt denna lag får
överklagas hos regeringen. Lag (1997:916).

Övergångsbestämmelser

1993:1407

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

2. Om en patentansökan har godkänts för utläggning före
ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser.