Bostadsrättskungörelse (1971:486)

SFS nr
1971:486
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1971-05-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:630
Upphävd
1991-07-01

Ekonomisk plan

1 § Ekonomisk plan för bostadsrättsförening med därtill hörande intyg
enligt 3 § och 4 § andra stycket bostadsrättslagen (1971:479) skall
innehålla uppgift i de avseenden som framgår av bilaga till denna
kungörelse.

Bostadsstyrelsen lämnar allmänna råd om utformningen av ekonomiska
planer. Förordning (1982:358).

Intygsgivare

2 § Behörighet att utfärda intyg enligt 4 § andra stycket
bostadsrättslagen (1971:479) meddelas av bostadsstyrelsen.

Bostadsstyrelsen skall tillse att det finns lämpligt antal
intygsgivare och utöva tillsyn över deras verksamhet. Förordning
(1982:358).

3 § Behörighet får meddelas endast den som är väl förtrogen med
byggnadsverksamhet och förvaltning av bostadsrättsfastigheter eller
som har annan särskild kunskap som bostadsstyrelsen finner lämplig.

Behörighet meddelas för viss tid, högst fem år, och kan återkallas, om
skäl är till det. Förordning (1982:358).

4 § Bostadsstyrelsen skall underrätta samtliga länsstyrelser om
meddelad behörighet och återkallelse av behörighet.

Förteckning över intygsgivare skall finnas tillgänglig hos
bostadsstyrelsen och samtliga länsstyrelser.

Säkerhet

5 § Säkerhet för fullgörande av skyldighet att utge ersättning för bo
stadsrätt enligt 5 § bostadsrättslagen (1971:479) skall täcka samman
lagda beloppet av de grundavgifter som avses med bostadsrätts
föreningens ansökan om tillstånd att upplåta bostadsrätt. Säkerheten
skall bestå av bankgaranti eller därmed likvärdig säkerhet. Som
säkerhet får även godtagas garantiförbindelse av Aktiebolaget
Bostadsgaranti, Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsföreningars
Riksförbund u.p.a. eller Svenska Riksbyggen Förening u.p.a.

6 § Säkerheten förvaras hos länsstyrelsen.

7 § Ansökan om återställande av säkerhet göres skriftligen hos
länsstyrelsen. Vid ansökningshandlingen skall fogas en av två personer
bestyrkt avskrift av protokoll utvisande att den slutliga kostnaden
för anskaffandet av föreningens hus redovisats på föreningsstämma.
Vidare skall lämnas skriftlig försäkran av samtliga ledamöter i
föreningens styrelse att talan om ersättning för bostadsrätten icke
väckts inom ett år från det den slutliga anskaffningskostnaden
redovisades på föreningsstämma eller, om sådan talan väckts, att talan
är slutligt avgjord och föreningens betalningsskyldighet fullgjorts.
Återställes säkerheten, skall länsstyrelsen återkalla tillståndet att
upplåta bostadsrätt.