Kungörelse (1971:713) om renovation av bouppteckningsprotokoll

SFS nr
1971:713
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1971-06-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:427
Upphävd
2001-07-01

Renoverat exemplar av allmän underrätts bouppteckningsprotokoll skall
sändas till kammarkollegiet inom två månader efter utgången av den
månad som protokollet avser.

Övergångsbestämmelser

1971:713

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972, då kungörelsen
(1947:907) om renovation av allmän underrätts dombok och
bouppteckningsprotokoll skall upphöra att gälla. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om renovation av dom som meddelats före den
1 januari 1972.

2001:427

Kungörelsen gäller dock fortfarande i fråga om renovation av
bouppteckningsprotokoll som förs efter den 1 juli 2001 med den
ändringen att det renoverade exemplaret av
bouppteckningsprotokollet skall sändas till Riksskatteverket.