Permutationslag (1972:205)

SFS nr
1972:205
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1972-05-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:247

1 § Kan bestämmelse, som enskild meddelat i gåvobrev, testamente,
stiftelseförordnande eller liknande handling, på grund av ändrade
förhållanden ej längre iakttagas eller har bestämmelsen blivit uppenbart
onyttig eller uppenbart stridande mot utfärdarens avsikter eller
föreligger annat särskilt skäl, kan på ansökan bestämmelsen ändras eller
upphävas eller undantag medges för särskilt fall (permutation).

Avser permutation ändring av det ändamål som skall tillgodoses, skall
det nya ändamålet så nära som möjligt motsvara det ursprungliga.

2 § Fråga om permutation prövas, såvitt rör fideikommiss som avses i 1 §
lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss, av fideikommissnämnden
och i annat fall av kammarkollegiet.

3 § Avser ärende om permutation ändrad ändamålsbestämning för
egendom av mera betydande värde eller uppkommer i ärendet
fråga av särskild vikt från allmän synpunkt, ska
Fideikommissnämnden med eget yttrande överlämna ärendet till
regeringen för avgörande. Lag (2009:247).

4 § Fideikommissnämndens beslut enligt denna lag får
överklagas hos regeringen.

Kammarkollegiets beslut enligt denna lag får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten. Lag (2009:247).

5 § Denna lag gäller ej stiftelser på vilka 6 kap. stiftelselagen
(1994:1220) är tillämpligt och ej heller sådana pensions- eller
personalstiftelser som avses i lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m. m. Lag (1994:1224).

Övergångsbestämmelser

1994:1224

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. En ansökan om permutation som har gjorts före lagens
ikraftträdande prövas enligt äldre bestämmelser.

2009:247

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

2. Ett ärende som Kammarkollegiet med stöd av 3 § har
överlämnat till regeringen före ikraftträdandet och som vid
ikraftträdandet ännu inte har avgjorts handläggs enligt äldre
bestämmelser.

3. Äldre bestämmelser gäller i fråga om överklagande av
Kammarkollegiets beslut, om beslutet har meddelats före
ikraftträdandet.