Kungl. Maj:ts kungörelse (1972:580) om tillämpning i förhållande till Turkiet av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.

SFS nr
1972:580
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1972-11-10

Kungl. Maj:t har funnit gott ge till känna att följande av Europarådets
medlemsstater den 11 december 1953 undertecknade avtal jämte
tilläggsprotokoll till dessa för Sveriges del har trätt i kraft i
förhållande till Turkiet den 1 maj 1967, nämligen

1) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet vid ålderdom
och nedsatt arbetsförmåga samt för efterlevande; samt

2) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet, dock ej vid
ålderdom och nedsatt arbetsförmåga eller för efterlevande.

Den som till följd av Turkiets anslutning till avtalen och
tilläggsprotokollen omfattas av överenskommelsen under 1) skall ha samma
skyldighet som svensk medborgare att erlägga avgift enligt lagen
(1962:398) om finansiering av folkpensioneringen, dock icke för tiden
före den 1 januari 1973.