Expropriationskungörelse (1972:727)

SFS nr
1972:727
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1972-12-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1988

1 § Ansökan om tillstånd till expropriation och om förlängning
eller
förkortning av tid som avses i 3 kap. 6 § första stycket
expropriationslagen (1972:719) göres hos regeringen. Förordning
(1979:808).

2 § Ansökan om tillstånd till exproporiation skall åtföljas av så
fullständig beskrivning av det tillämnade företaget som i varje särskilt
fall behövs för att behovet av expropriation skall kunna bedömas.

Om det inte är uppenbart obehövligt, skall ansökningen också åtföljas av
karta med fullständig beskrivning över det område som beröres av
expropriationen.

3 § Sedan ansökningshandlingarna överlämnats till länsstyrelsen, skall
kommun och statlig myndighet som kan ha intresse av saken beredas
tillfälle att yttra sig.

4 § Fråga om tillstånd till expropriation avgöres av länsstyrelsen, om

1. Regeringen särskilt beslutat detta eller

2. ansökan om tillstånd till expropriation icke bestrides av sakägare
och ej heller kommun eller statlig myndighet motsätter sig bifall till
ansökningen.

Första stycket 2 äger icke tillämpning, om expropriationsansökningen har
samband med koncessionsfråga, vars prövning ankommer på regeringen,
eller regeringen särskilt föreskriver att länsstyrelsen ej får pröva
tillståndsfrågan. Första stycket 2 äger ej heller tillämpning i fall som
avses i 3 kap. 6 § sista stycket exproriationslagen (1972:719).
Förordning (1979:808).

5 § När länsstyrelse har avgjort fråga om tillstånd till expropriation
med stöd av 4 §, skall länsstyrelsen underrätta regeringen om beslutet.
Förordning (1979:808).

6 § Om tillstånd söks till expropriation för elektriska
anläggningar ska bestämmelserna i 3-5 §§ om länsstyrelse
tillämpas på Energimarknadsinspektionen, om inte annat följer
av andra stycket.

Om någon begär tillstånd att genom expropriation ta en
fastighet i anspråk med nyttjanderätt eller servitutsrätt för
elektriska starkströmsledningar med en spänning av högst 145
kilovolt mellan två ledare, ska Energimarknadsinspektionen
pröva tillståndsfrågan även om någon sakägare, kommun eller
statlig myndighet motsätter sig bifall till ansökningen, om
inte regeringen i särskilda fall beslutar annat. Ska ledningen
dras fram inom ett område, för vilket det finns detaljplan, och
kommunen motsätter sig bifall till ansökningen, får ansökningen
dock inte prövas av inspektionen. Inspektionen får inte heller
pröva tillståndsfrågan, om expropriationsansökningen har
samband med en koncessionsfråga som ska prövas av regeringen
eller om det gäller sådant fall som avses i 3 kap. 6 § sista
stycket expropriationslagen (1972:719).
Förordning (2007:1334).

7 § Har upphävts genom förordning (2010:1988).

8 § När stämning utfärdas i ett expropriationsmål, ska
domstolen skriftligen underrätta inskrivningsmyndigheten om
målet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Första stycket gäller inte om målet avser endast upphävande av
en särskild rätt som inte är inskriven. Förordning (2010:1988).

9 § Avskrivs helt eller delvis ett expropriationsmål, om vilket
underrättelse har lämnats enligt 8 §, och vinner beslutet laga
kraft, skall domstolen genast underrätta
inskrivningsmyndigheten om beslutet för borttagande av
anteckningen i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
Förordning (2000:315).

10 § Om särskild rätt som är inskriven skall lämnas orubbad
enligt 1 kap. 3 § expropriationslagen (1972:719), skall
domstolen så snart frågan blivit slutligt avgjord underrätta
inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel. Förordning (2000:315).

11 § Har egendom övergått på den exproprierande enligt 6 kap. 10 §
expropriationslagen (1972:719), skall domstolen, så snart den
löseskilling eller intrångsersättning som hänför sig till egendomen
blivit slutligt bestämd, underrätta inskrivningsmyndigheten om
löseskillingens eller intrångsersättningens storlek.

12 § När samtliga frågor i saken slutligt avgjorts, skall domstolen till
lantmäterimyndigheten utan dröjsmål lämna över dels karta och
beskrivning som avses i 5 kap. 10 § expropriationslagen (1972:719), dels
sådana utdrag av handlingarna i målet och domstolens dom att det av dem
framgår vad expropriationen innebär i de hänseenden som anges i nämnda
lagrum. På kartan skall tecknas bevis att den har legat till grund för
expropriationen.

Första stycket äger motsvarande tillämpning, när dom om medgivande till
kvalificerat förhandstillträde har vunnit laga kraft.
Förordning (1995:1427).

13 § Göres anmälan till inskrivningsmyndigheten att expropriationsrätten
är förverkad och sker anmälningen inom tre månader från förverkandet,
skall inskrivningsmyndigheten genast underrätta länsstyrelse som avses i
6 kap. 1 § första stycket expropriationslagen (1972:719) om anmälningen.

14 § När en expropriation som innebär att en fastighet har
tagits i anspråk med äganderätt har blivit fullbordad, skall
länsstyrelsen genast underrätta inskrivningsmyndigheten om
detta förhållande för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.

Innebär expropriationen att fastighetsindelningen ändras eller
att servitut bildas, ändras eller upphävs, skall underrättelse
lämnas också till den lantmäterimyndighet inom vars område
fastigheten är belägen.

När en expropriation, som innebär att fastigheten har tagits i
anspråk med endast nyttjanderätt eller servitutsrätt har
fullbordats, skall länsstyrelsen genast underrätta
lantmäterimyndigheten om detta förhållande för anteckning i
fastighetsregistrets allmänna del. Detsamma skall gälla om
särskild rätt har upphävts eller begränsats genom
expropriationen utan att fastigheten samtidigt har tagits i
anspråk.

Första-tredje styckena skall tillämpas på motsvarande sätt när
en tomträtt eller en rättighet i tomträtt exproprieras.
Förordning (2000:315).

15 § När förskott enligt 5 kap. 17 eller 20 § expropriationslagen
(1972:719) har nedsatts eller anmälan skett att förskottet har betalats,
skall länsstyrelsen genast lämna den domstol där expropriationsmålet är
anhängigt uppgift om det belopp som nedsatts eller betalats. Detsamma
gäller, när förskott som avses i 5 kap. 20 § expropriationslagen har
uttagits enligt 6 kap. 13 § nämnda lag.

16 § När en anmälan görs enligt 6 kap. 10 §
expropriationslagen (1972:719), skall länsstyrelsen genast
underrätta den domstol där expropriationsmålet är anhängigt. I
fråga om underrättelse till inskrivningsmyndigheten och
lantmäterimyndigheten samt anteckning i fastighetsregistrets
olika delar skall 14 § tillämpas. Förordning (2000:315).

16 a § Besväras fastighet av inteckning som ursprungligen har beviljats
i fastighet med annan registerbeteckning, skall kungörelse som avses i 6
kap. 19 § expropriationslagen (1972:719) innehålla uppgift om varje
tidigare registerbeteckning på fastighet vari inteckningen har gällt,
dock ej beteckningen på fastighet från vilken inteckningen har avlyfts
eller på avstyckning. Förordning (1979:808).

17 § Exproprieras en eller flera av gemensamt intecknade
fastigheter eller en del av en intecknad fastighet eller en
tomträtt och utfaller vid fördelning som avses i 6 kap. 18 §
expropriationslagen (1972:719) betalning på pantbrevs belopp,
tillämpas 13 kap. 20 § andra stycket utsökningsförordningen
(1981:981). I fastighetsregistrets inskrivningsdel skall det
antecknas med vilket belopp inteckningen efter fördelningen
gäller i fastigheten eller tomträtten.

Avser fördelningen förskott enligt 5 kap. 17 eller 20 §
expropriationslagen och har egendomen ej övergått på den
exproprierande enligt 6 kap. 10 § expropriationslagen, gäller
första stycket även när i annat fall än som där nämns betalning
utfaller på pantbrevs belopp. Förordning (2000:315).

18 § Har löseskilling eller intrångsersättning som tillkommer innehavare
av fideikomissegendom nedsatts enligt punkt 6 i övergångsbestämmelserna
till expropriationslagen (1972:719), skall länsstyrelsen underrätta
fideikomissnämnden om det. Förordnande som avses i nämnda
övergångsbestämmelse meddelas av nämnden.

19 § Bildas, ändras eller upphävs servitut genom expropriation,
skall uppgift om åtgärden införas i fastighetsregistrets
allmänna del. Förordning (2000:315).

20 § Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till
föreskrifter i expropriationslagen (1972:719) gäller 7-19 §§ denna
kungörelse i tillämpliga delar.

21 § Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt expropriationslagen
(1972:719) i de fall som framgår av andra stycket.

För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§
avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser
tillämpas:

Ärendeslag Avgiftsklass

Ansökan om expropriationstillstånd (3 kap. 2 §) 8
Ansökan om nytt expropriationstillstånd (3 kap.
6 § andra stycket) 7
Förordning (1992:806).

Övergångsbestämmelser

1972:727

1. Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1973.

2. Bestämmelserna i denna kungörelse om vad som skall iakttagas med
anledning av expropriation av tomträtt äger motsvarande tillämpning vid
expropriation av vattenfallsrätt som avses i 12 § lagen (1970:995) om
införande av nya jordabalken.

3. Återlöses exproprierad egendom med stöd av punkt 8 i
övergångsbestämmelserna till expropriationslagen (1972:719), gäller
bestämmelserna i denna kungörelse i tillämpliga delar.

4. I fall som avses i punkt 11 i övergångsbestämmelserna till
expropriationslagen (1972:719) äger 1-6 §§ denna kungörelse ej
tillämpning.

5. Bestämmelserna i 13-18 och 20 §§ denna kungörelse gäller ej i den mån
motsvarande bestämmelser i lagen (1917:189) om expropriation äger
tillämpning enligt punkt 15 i övergångsbestämmelserna till
expropriationslagen (1972:719).

1995:1427

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133)
om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och
fastighetsregistermyndighet.