Brev (1972:818) till riksåklagaren om väckande av åtal i vissa fall

SFS nr
1972:818
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1972-12-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1467
Upphävd
1994-01-01

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Kungl. Maj:t förordnar följande.

Riksåklagaren meddelar förordnande enligt 2 kap. 5 eller 5 a §
brottsbalken om åtal för

1. brott som begåtts inom riket på utländskt fartyg eller luftfartyg
av utlänning, som var befälhavare eller tillhörde besättningen på
fartyget eller annars medföljde detta, mot sådan utlänning eller mot
utländskt intresse,

2. brott som begåtts utom riket av svensk medborgare eller av
utlänning med hemvist i Sverige,

3. gärning vilken begåtts av svensk medborgare eller utlänning med
hemvist i Sverige i fall då frågan om ansvar för samma gärning prövats
genom dom meddelad i främmande stat.

Detta bemyndigande gäller fr.o.m. den 1 juli 1973 då brevet (1972:44)
till riksåklagaren om väckande av åtal i vissa fall skall upphöra att
gälla.