Lag (1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden

SFS nr
1973:1199
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1973-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:253
Upphävd
2005-08-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:586

1 § Som svensk lag skall gälla, med iakttagande av vad som
föreskrivs i det följande, originaltexterna av bestämmelserna i
artiklarna 1-13 av den i Bryssel den 18 december 1971 avslutade
konventionen om upprättandet av en internationell fond för
ersättning av skada orsakad av förorening genom olja, med de
ändringar som har gjorts genom

– det i London den 27 november 1992 avslutade
ändringsprotokollet till konventionen,

– den genom artikel 26 i ändringsprotokollet införda artikeln
36 ter till 1971 års konvention och

– den i Internationella sjöfartsorganisationen den 18 oktober
2000 antagna resolutionen om ändringar av ansvarsbeloppen i
ändringsprotokollet.

Vad som föreskrivs i första stycket gäller inte till den del
bestämmelserna uteslutande reglerar de fördragsslutande
staternas inbördes förpliktelser.

Den engelska och franska originaltexten av konventionen i
angivna delar samt de engelska originaltexterna av
ändringsprotokollet och resolutionen finns tillsammans med
svenska översättningar intagna som bilaga 1-3 till denna lag.
Originaltexterna skall ha samma giltighet. Lag (2002:611).

2 § Ett belopp som 1992 års internationella oljeskadefond har
betalat i ersättning enligt artikel 4 får fonden kräva åter av en
person som anges i 10 kap. 4 § andra stycket a, b eller e-g sjölagen
(1994:1009) endast under de förutsättningar som anges i nämnda
lagrum. I övrigt får fonden återkräva ett sålunda utbetalat belopp av
någon annan än fartygsägaren eller dennes garant endast i den
utsträckning som följer av 25 § första stycket lagen (1927:77) om
försäkringsavtal. Lag (1995:1082).

3 § Talan om ersättning för en skada genom förorening, som enligt
artikel 7 första eller tredje stycket får tas upp i Sverige, väcks
vid den domstol som enligt 21 kap. 5 § tredje stycket sjölagen är
behörig att ta upp en talan mot fartygets ägare i anledning av samma
olycka. Lag (1995:1082).

4 § I fråga om underrättelser som avses i artikel 7 sjätte stycket
skall bestämmelserna i 14 kap. 12 och 13 §§ rättegångsbalken om
kungörande av rättegång tillämpas. Lag (1995:1082).

5 § I fråga om verkställighet enligt artikel 8 av dom i mål om
ersättning för skada genom förorening tillämpas 21 kap. 6 § sjölagen.
Lag (1995:1082).

6 § I artiklarna 4 och 12 avses med beräkningsenheter de av
Inter-nationella valutafonden använda särskilda dragningsrätterna
(SDR). Lag (1995:1082).

Övergångsbestämmelser

1978:709

Regeringen föreskriver följande i fråga om lagen (1973:1199) om
ersättning från den internationella oljeskadefonden och lagen
(1978:135) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den
internationella oljeskadefonden, som enligt förordning den 7 september
1978 (1978:675) skall träda i kraft den 16 oktober 1978. Fonden är
inte skyldig att betala ersättning eller gottgörelse i anledning av
skada orsakad av olycka, som inträffar före den 13 februari 1979.
Anspråk som grundas på olycka som inträffar under tiden 13 februari –
12 juni 1979 får inte göras gällande mot fonden före sistnämnda dag.

1991:1522

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1992.

I fråga om olyckor som inträffat före den 1 december 1987 gäller
artikel 4 fjärde stycket i sin äldre lydelse.

1995:1082

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Så länge Sverige är bundet av 1971 års fondkonvention skall
dock lagen tillämpas i sin äldre lydelse med den ändringen att
artikel 5 tredje stycket a) ii) i bilagan skall ha den lydelse som
framgår av punkt 3.

Om en oljeskada inte till fullo kan ersättas enligt lagen
(1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss, enligt denna
lag i dess äldre lydelse eller enligt 10 kap. sjölagen
(1994:1009), skall denna lag tillämpas. Därvid skall

a) hänvisningen i artikel 2 första stycket a till 1992 års
ansvarighetskonvention anses innefatta även 1969 års interna-
tionella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening
genom olja och 1971 års fondkonvention, samt

b) det belopp som enligt artikel 4 skall tas med vid beräkningen
av det ersättningsbelopp som 1992 års oljeskadefond har att betala
innefatta också ersättningsbelopp som har betalats enligt lagen om
ansvarighet för oljeskada till sjöss och som kan betalas enligt
denna lag i dess äldre lydelse. Lag (1997:115).

3. Vid tillämpningen av punkt 2 första stycket skall artikel 5
tredje stycket a) ii) i bilagan ha följande lydelse:
Lag (1997:115).

2002:611

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Äldre bestämmelser skall tillämpas om den händelse som utgör
grund för ersättning från den internationella oljeskadefonden
har inträffat före ikraftträdandet.

2005:253

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Genom lagen upphävs lagen (1973:1199) om ersättning från den
internationella oljeskadefonden.

3. Den gamla lagen gäller fortfarande, om den händelse som kan
utgöra grund för ersättning har inträffat före den nya lagens
ikraftträdande.

Bilaga 1

Artiklarna 1-13 av den internationella konventionen om
upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad
av förorening genom olja

International Convention on the Establishment of an International Fund
for Compensation for Oil Pollution Damage

The States Parties to the present Convention,

Being parties to the International Convention on Civil Liability for
Oil Pollution Damage, adopted at Brussels on 29 November 1969,

Concious of the dangers of pollution posed by the world-wide maritime
carriage of oil in bulk,

Convinced of the need to ensure that adequate compensation is
available to persons who suffer damage caused by pollution resulting
from the escape or discharge of oil from ships,

Considering that the international Convention of 29 November 1969, on
Civil Liability for Oil Pollution Damage, by providing a régime for
compensation for pollution damage in Contracting States and for the
costs of measures, wherever taken, to prevent or minimize such damage,
represents a considerable progress towards the achievement of this
aim,

Considering however that this régime does not afford full compensation
for victims of oil pollution damage in all cases while it imposes an
additional financial burden on shipowners,

Considering further that the economic consequences of oil pollution
damage resulting from the escape or discharge of oil carried in bulk
at sea by ships should not exclusively be borne by the shipping
industry but should in part be borne by the oil cargo interests,

Convinced of the need to elaborate a compensation and indemnification
system supplementary to the International Convention on Civil
Liability for Oil Pollution Damage with a view to ensuring that full
compensation will be available to victims of oil pollution incidents
and that the shipowners are at the same time given relief in respect
of the additional financial burdens imposed on them by the said
Convention,

Taking note of the Resolution on the Establishment of an International
Compensation Fund for Oil Pollution Damage which was adopted on 29
November 1969 by the International Legal Conference on Marine
Pollution Damage,

Have agreed as follows:

General Provisions

Article 1

For the purposes of this Convention –

1. ”Liability Conventin” means the International Convention on Civil
Liability for Oil Pollution Damage, adopted at Brussels on 29 November
1969.

2. ”Ship”, ”Person”, ”Owner”, ”Oil”, ”Pollution Damage”, ”Preventive
Measures”, ”Incident” and ”Organization”, have the same meaning as in
Article I of the Liability Convention, provided however that, for the
purposes of these terms, ”oil” shall be confined to persistent
hydrocarbon mineral oils.

3. ”Contributing Oil” means crude oil and fuel oil as defined in
sub-paragraphs (a) and (b) below:

(a) ”Crude Oil” means any liquid hydrocarbon mixture occurring
naturally in the earth whether or not treated to render it suitable
for transportation. It also includes crude oils from which certain
distillate fractions have been removed (sometimes referred to as
”topped crudes”) or to which certain distillate fractions have been
added (sometimes referred to as ”spiked” or ”reconstituted” crudes).

(b) ”Fuel Oil” means heavy distillates or residues from crude oil
or blends of such materials intended for use as a fuel for the
production of heat or power of a quality equivalent to the ”American
Society for Testing and Materials’ Specification for Number Four
Fuel Oil (Designation D 396-69)”, or heavier.

4. ”Unit of Account” or ”Monetary Unit” means the unit of account or
monetary unit as the case may be, referred to in Article V of the
Liability Convention, as amended by the Protocol thereto adopted on 19
November 1976. Lag (1978:135).

5. ”Ship’s tonnage” has the same meaning as in Article V, paragraph
10, of the Liability Convention.

6. ”Ton”, in relation to oil, means a metric ton.

7. ”Guarantor” means any person providing insurance or other financial
security to cover an owner’s liability in pursuance of Article VII,
paragraph 1, of the Liability Convention.

8. ”Terminal installation” means any site for the storage of oil in
bulk which is capable of receiving oil from waterborne transportation,
including any facility situated off-shore and linked to such site.

9. Where an incident consists of a series of occurrences, it shall
be treated as having occurred on the date of the first such
occurrence.
Article 2

1. An International Fund for compensation for pollution damage, to
be named ”The International Oil Pollution Compensation Fund” and
hereinafter referred to as ”the Fund”, is hereby established with the
following aims:

(a) to provide compensation for pollution damage to the extent that
the protection afforded by the Liability Convention is inadequate;

(b) to give relief to shipowners in respect of the additional
financial burden imposed on them by the Liability Convention, such
relief being subject to conditions designed to ensure compliance with
safety at sea and other conventions;

(c) to give effect to the related purposes set out in this
Convention.

2. The Fund shall in each Contracting State be recognized as a legal
person capable under the laws of that State of assumig rights and
obligations and of being a party in legal proceedings before the
courts of that State. Each Contracting State shall recognize the
Director of the Fund (hereinafter referred to as ”The Director”) as
the legal representative of the Fund.

Article 3

This Convention shall apply:

1. With regard to compensation according to Article 4, exclusively
to pollution damage caused on the territory including the territorial
sea of a Contracting State, and to preventive measures taken to
prevent or minimize such damage;

2. With regard to indemnification of shipowners and their guarantors
according to Article 5, exclusively in respect of pollution damage
caused on the territory, including the territorial sea, of a State
party to the Liability Convention by a ship registered in or flying
the flag of a Contracting State and in respect of preventive measures
taken to prevent or minimize such damage.

Compensation and indemnification

Article 4

1. For the purpose of fulfilling its function under Article 2,
paragraph 1(a), the Fund shall pay compensation to any person
suffering pollution damage if such person has been unable to obtain
full and adequate compensation for the damage under the terms of the
Liability Convention,
(a) because no liability for the damage arises under the Liability
Convention;

(b) because the owner liable for the damage under the Liability
Convention is financially incapable of meeting his obligations in
full and any financial security that may be provided under Article
VII of that Convention does not cover or is insufficient to satisfy
the claims for compensation for the damage; an owner being treated
as financially incapable of meeting his obligations and a financial
security being treated as insufficient if the person suffering the
damage has been unable to obtain full satisfaction of the amount of
compensation due under the Liability Convention after having taken all
reasonable steps to pursue the legal remedies available to him;

(c) because the damage exceeds the owner’s liability under the
Liability Convention as limited pursuant to Article V, paragraph 1,
of that Convention or under the terms of any other international
Convention in force or open for signature, ratification or accession
at the date of this Convention.

Expenses reasonably incurred or sacrifices reasonably made by the
owner voluntarily to prevent or minimize pollution damage shall be
treated as pollution damage for the purposes of this Article.

2. The Fund shall incur no obligation under the preceding paragraph
if:

(a) it proves that the pollution damage resulted from an act of war,
hostilities, civil war or insurrection or was caused by oil which
has escaped or been discharged from a warship or other ship owned
or operated by a State and used, at the time of the incident, only
on Government non-commercial service; or

(b) the claimant cannot prove that the damage resulted from an
incident involving one or more ships.

3. If the Fund proves that the pollution damage resulted wholly or
partially either from an act or omission done with intent to cause
damage by the person who suffered the damage or from the negligence
of that person, the Fund may be exonerated wholly or partially from
its obligation to pay compensation to such person provided, however,
that there shall be no such exoneration with regard to such
preventive measures which are compensated under pararaph 1. The Fund
shall in any event be exonerated to the extent that the shipowner may
have been exonerated under Article III, paragraph 3, of the Liability
Convention.

4. (a) Except as otherwise provided in subparagraph (b) of this
paragraph, the aggregate amount of compensation payable by the
Fund under this Article shall in respect of any one incident be
limited, so that the total sum of that amount and the amount of
compensation actually paid under the Liability Convention for
pollution damage caused in the territory of the Contracting States,
including any sums in respect of which the Fund is under an
obligation to indemnify the owner pursuant to Article 5, paragraph
1, of this Convention, shall not exceed 60 million units of account
or 900 million monetary units. Lag (1991:1522).

(b) The aggregate amount of compensation payable by the Fund
under this Article for pollution damage resulting from a natural
phenomenon of an exceptional, inevitable and irresistible character
shall not exceed 60 million units of account or 900 million
monetary units. Lag (1991:1522).

5. Where the amount of established claims against the Fund exceeds
the aggregate amount of compensation payable under paragraph 4, the
amount available shall be distributed in such a manner that the
proportion between any established claim and the amount of
compensation actually recovered by the claimant under the Liability
Convention and this Convention shall be the same for all claimants.

6. The Assembly of the Fund (hereinafter referred to as ”the
Assembly”) may, having regard to the experience of incidents which
have occurred and in particular the amount of damage resulting
therefrom and to changes in the monetary values, decide that the
amount of 30 million units of account or 450 million monetary units
referred to in paragraph 4, sub-paragraphs (a) and (b), shall be
changed; provided, however, that this amount shall in no case exceed
60 million units of account or 900 million monetary units or be lower
than 30 million units of account or 450 million monetary units. The
changed amount shall apply to incidents which occur after the date of
the decision effecting the change. Lag (1978:135).

7. The Fund shall, at the request of a Contracting State, use its good
offices as necessary to assist that State to secure promptly such
personnel, material and services are necessary to enable the State to
take measures to prevent or mitigate pollution damage arising from an
incident in respect of which the Fund may be called upon to pay
compensation under this Convention.

8. The Fund may on conditions to be laid down in the Internal
Regulations provide credit facilities with a view to the taking of
preventive measures against pollution damage arising from a particular
incident in respect of which the Fund may be called upon to pay
compensation under this Convention.

Article 5

1. For the purpose of fulfilling its function under Article 2,
paragraph 1 (b), the Fund shall indemnify the owner and his guarantor
for that portion of the aggregate amount of liability under the
Liability Convention which:

(a) is in excess of an amount equivalent to 100 units of account or
1500 monetary units for each ton of the ship’s tonnage or of an amount
of 8,333,000 units of account or 125 million monetary units, whichever
is the less, and

(b) is not in excess of an amount equivalent to 133 units of account
or 2000 monetary units for each ton of the said tonnage or an amount
of 14 million units of account or 210 million monetary units,
whichever is the less,

provided, however, that the Fund shall incur no obligation under this
paragraph where the pollution damage resulted from the wilful
misconduct of the owner himself. Lag (1978:135).

2. The Assembly may decide that the Fund shall, on conditions to be
laid down in the Internal Regulations, assume the obligations of a
guarantor in respect of ships referred to in Article 3, paragraph 2,
with regard to the portion of liability referred to in paragraph 1 of
this Article. However, the Fund shall assume such obligations only if
the owner so requests and if he maintains adequate insurance or other
financial security covering the owner’s liability under the Liability
Convention up to an amount equivalent to 100 units of account or 1500
monetary units for each ton of the ship’s tonnage or an amount of
8,333,000 units of account or 125 million monetary units, whichever is
the less. If the Fund assumes such obligations, the owner shall in
each Contracting State be considered to have complied with Article VII
of the Liability Convention in respect of the portion of his liability
mentioned above. Lag (1978:135).

3. The Fund may be exonerated wholly or partially from its
obligations under paragraph 1 towards the owner and his guarantor
if the Fund proves that as a result of the actual fault or privity
of the owner:
Lag (1997:115).

(a) the ship from which the oil causing the pollution damage
escaped did not comply with the requirements laid down in:
Lag (1997:115).

(i) the International Convention for the Prevention of Pollution
from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating
thereto, and as amended by Resolutions MEPC.14(20) and
MEPC.47(31), MEPC.51(32) and MEPC.52(32) adopted by the Marine
Environment Protection Committee of the International Maritime
Organization on 7 September 1984 and 4 July 1991, 6 March 1992 and
6 March 1992 respectively; or
Lag (1994:107).

(ii) the International Convention for the Safety of Life at Sea,
1974, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, and as
amended by Resolutions MSC.1(XLV), MSC.6(48), MSC.13(57),
MSC.27(61) and MSC.46(65) and, as regards Regulations V/8-1 and
V/15-1, by Resolution MSC.31(63) adopted by the Maritime Safety
Committee of the International Maritime Organization on 20 Novem-
ber 1981, 17 June 1983, 11 April 1989, 11 December 1992, 16 May
1995 and 23 May 1994 respectively, and as amended by Resolution 1
adopted on 9 November 1988 by the Conference of Contracting
Governments to the International Convention for the Safety of Life
at Sea, 1974 on the Global Maritime Distress and Safety System and
as amended by Resolution 1 adopted on 23 May 1994 by the Conferen-
ce of Contracting Governments to the International Convention for
the Safety of Life at Sea, 1974 ; or
Lag (1997:115).

(iii) the International Convention on Load Lines, 1966; or

(iv) the Convention on the International Regulations for
Preventing Collisions at Sea, 1972. Lag (1991:1522).

(v) any amendments to the above-mentined Conventions which have been
determined as being of an important nature in accordance with Article
XVI (5) of the Convention mentioned under (i) Article IX (e) of the
Convention mentioned under (ii) or Article 29 (3) (d) or (4) (d) of
the Convention mentioned under (iii), provided, however, that such
amendments had been in force for at least twelve months at the time
of the incident;

and

(b) the incident or damage was caused wholly or partially by such
non-compliance.

The provisions of this paragraph shall apply irrespective of whether
the Contracting State in which the ship was registered or whose flag
it was flying is a Party to the relevant Instrument.

4. Upon the entry into force of a new Convention designed to replace,
in whole or in part, any of the Instruments specified in paragraph 3,
the Assembly may decide at least six months in advance a date on which
the new Convention will replace such Instrument or part thereof for
the purpose of paragraph 3. However, any State Party to this
Convention may declare to the Director before that date that it does
not accept such replacement; in which case the decision of the
Assembly shall have no effect in respect of a ship registered in, or
flying the flag of, that State at the time of the incident. Such a
declaration may be withdrawn at any later date and shall in any event
cease to have effect when the State in question becomes a party to
such new Convention.

5. A ship complying with the requirements in an amendment to an
Instrument specified in paragraph 3 or with requirements in a new
Convention, where the amendment or Convention is designed to replace
in whole or in part such Instrument, shall be considered as complying
with the requirements in the said Instrument for the purposes of
paragraph 3.

6. Where the Fund, acting as a guarantor by virtue of pararaph 2,
has paid compensation for pollution damage in accordance with the
Liability Convention, it shall have a right of recovery from the owner
if and to the extent that the Fund would have been exonerated pursuant
to paragraph 3 from its obligations under paragraph 1 to indemnify the
owner.

7. Expenses reasonably incurred and sacrifices reasonably made by the
owner voluntarily to prevent or minimize pollution damage shall be
treated as included in the owner’s liability for the purposes of this
Article.

Article 6

1. Rights to compensation under Article 4 or indemnification under
Article 5 shall be extinguished unless an action is brought thereunder
or a notification has been made pursuant to Article 7, paragraph 6,
within three years from the date when the damage occurred. However, in
no case shall an action be brought after six years from the date of
the incident which caused the damage.

2. Notwithstanding paragraph 1, the right of the owner or his
guarantor to seek indemnification from the Fund pursuant to Article 5,
paragraph 1, shall in no case be extinguished before the expiry of
a period, of six months as from the date on which the owner or his
guarantor acquired knowledge of the bringing of an action against
him under the Liability Convention.

Article 7

1. Subject to the subsequent provisions of this Article, any action
against the Fund for compensation under Article 4 or indemnification
under Article 5 of this Convention shall be brought only before a
court competent under Article IX of the Liability Convention in
respect of actions against the owner who is or who would, but for

the provisions of Article III, paragraph 2, of that Convention, have
been liable for pollution damage caused by the relevant incident.

2. Each Contracting State shall ensure that its courts possess the
necessary jurisdiction to entertain such actions against the Fund
as are referred to in paragraph 1.

3. Where an action for compensation for pollution damage has been
brought before a court competent under Article IX of the Liability
Convention against the owner of a ship or his guarantor, such court
shall have exclusive jurisdictional competence over any action against
the Fund for compensation or indemnification under the provisions
of Article 4 or 5 of this Convention in respect of the same damage.
However, where an action for compensation for pollution damage under
the Liability Convention has been brought before a court in a State
Party to the Liability Convention but not to this Convention, any
action against the Fund under Article 4 or under Article 5,
paragraph 1, of this Convention shall at the option of the claimant
be brought either before a court of the State where the Fund has its
headquarters or before any court of a State Party to this Convention
competent under Article IX of the Liability Convention.

4. Each Contracting State shall ensure that the Fund shall have the
right to intervene as a party to any legal proceedings instituted
in accordance with Article IX of the Liability Convention before a
competent court of that State against the owner of a ship or his
guarantor.

5. Except as otherwise provided in paragraph 6, the Fund shall not be
bound by any judgment or decision in proceedings to which it has not
been a party or by any settlement to which it is not a party.

6. Without prejudice to the provisions of paragraph 4, where an action
under the Liability Convention for compensation for pollution damage
has been brought against an owner or his guarantor before a competent
court in a Contracting State, each party to the proceedings shall
be entitled under the national law of that State to notify the Fund
of the proceedings. Where such notification has been made in
accordance with the formalities required by the law of the court
seized and in such time and in such manner that the Fund has in fact
been in a position effectively to intervene as a party to the
proceedings, any judgment rendered by the court in such proceedings
shall, after it has become final and enforceable in the State where
the judgment was given, become binding upon the Fund in the sense
that the facts and findings in that judgment may not be disputed by
the Fund even if the Fund has not actually intervened in the
proceedings.

Article 8

Subject to any decision concerning the distribution referred to in
Article 4, paragraph 5, any judgment given against the Fund by a court
having jurisdiction in accordance with Article 7, paragraphs 1 and
3, shall, when it has become enforceable in the State of origin and
is in that State no longer subject to ordinary forms of review, be
recognized and enforceable in each Contracting State on the same
conditions as are prescribed in Article X of the Liability
Convention.

Article 9

1. Subject to the provisions of Article 5, the Fund shall, in respect
of any amount of compensation for pollution damage paid by the Fund
in accordance with Article 4, paragraph 1, of this Convention, acquire
by subrogation the rights that the person so compensated may enjoy
under the Liability Convention against the owner or his guarantor.

2. Nothing in this Convention shall prejudice any rigth of recourse
or subrogation of the Fund against persons other than those referred
to in the preceding paragraph. In any event the right of the Fund
to subrogation against such person shall not be less favourable than
that of an insurer of the person to whom compensation or
indemnification has been paid.

3. Without prejudice to any other rights of subrogation or recourse
against the Fund which may exist, a Contracting State or agency
thereof which has paid compensation for pollution damage in accordance
with provisions of national law shall acquire by subrogation the
rights which the person so compensated would have enjoyed under this
Convention.

Contributions

Article 10

1. Contributions to the Fund shall be made in respect of each
Contracting State by any person who, in the calendar year referred to
in Article 11, paragraph 1, as regards initial contributions and in
Article 12, paragraphs 2 (a) or (b), as regards annual contributions,
has received in total quantities exceeding 150.000 tons:

(a) in the ports or terminal installations in the territory of that
State contributing oil carried by sea to such ports or terminal
installations; and

(b) in any installations situated in the territory of that Contracting
State contributing oil which has been carried by sea and discharged
in a port or terminal installation of a non-Contracting State,
provided that contributing oil shall only be taken into account by
virtue of this sub-paragraph on first receipt in a Contracting State
after its discharge in that non-Contracting State.

2. (a) For the purposes of paragraph 1, where the quantity of
contributing oil received in the territory of a Contracting State
by any person in a calendar year when aggregated with the quantity
of contributing oil received in the same Contracting State in that
year by any associated person or persons exceeds, 150.000 tons, such
person shall pay contributions in respect of the actual quantity
received by him notwithstanding that that quantity did not exceed
150.000 tons.

(b) ”Associated persons” means any subsidiary or commonly controlled
entity. The question whether a person comes within this definition
shall be determinded by the national law of the State concerned.

Article 11

1. In respect of each Contracting State initial contributions shall
be made of an amount which shall for each person referred to in
Article 10 be calculated on the basis of a fixed sum for each ton
of contributing oil received by him during the calendar year preceding
that in which this Convention entered into force for that State.

2. The sum referred to in paragraph 1 shall be determined by the
Assembly within two months after the entry into force of this
Convention. In performing this function the Assembly shall, to the
extent possible, fix the sum in such a way that the total amount of
initial contributions would, if contributions were to be made in
respect of 90 per cent of the quantities of contributing oil carried
by sea in the world, equal 5 million units of account or 75 million
monetary units. Lag (1978:135).

3. The initial contributions shall in respect of each Contracting
State be paid within three months following the date at which the
Convention entered into force for that State.

Article 12

1. With a view to assessing for each person referred to in Article 10
the amount of annual contributions due, if any, and taking account of
the necessity to maintain sufficient liquid funds, the Assembly shall
for each calendar year make an estimate in the form of a budget of:

(i) Expenditure

(a) costs and expenses of the administration of the Fund in the
relevant year and any deficit from operations in preceding years;

(b) payments to be made by the Fund in the relevant year for the
satisfaction of claims against the Fund due under Article 4 or 5,
including repayment on loans previously taken by the Fund for the
satisfaction of such claims, to the extent that the aggregate amount
of such claims in respect of any one incident does not exceed 1
million units of account or 15 million monetary units;

(c) payments to be made by the Fund in the relevant year for the
satisfaction of claims against the Fund due under Article 4 or 5,
including repayments on loans previously taken by the Fund for the
satisfaction of such claims, to the extent that the aggregate amount
of such claims in respect of any one incident is in excess of 1
million units of account or 15 million monetary units;

(ii) Income

(a) surplus funds from operations in preceding years, including any
interest;

(b) initial contributions to be paid in the course of the year;

(c) annual contributions, if required to balance the budget;

(d) any other income. Lag (1978:135).

2. For each person referred to in Article 10 the amount of his annual
contribution shall be determined by the Assembly and shall be
calculated in respect of each Contracting State:

(a) in so far as the contribution is for the satisfaction of payments
referred to in paragraph 1(i) (a) and (b) on the basis of a fixed
sum for each ton of contributing oil received in the relevant State
by such persons during the preceding calendar year; and

(b) in so far as the contribution is for the satisfaction of payments
referred to in paragraph 1(i) (c) of this Article on the basis of
a fixed sum for each ton of contributing oil received by such person
during the calendar year preceding that in which the incident in
question occurred, provided that State was a party to this Convention
at the date of incident.

3. The sums referred to in paragraph 2 above shall be arrived at by
dividing the relevant total amount of contributions required by the
total amount of contributing oil received in all Contracting States
in the relevant year.

4. The Assembly shall decide the portion of the annual contribution
which shall be immediately paid in cash and decide on the date of
payment. The remaining part of each annual contribution shall be paid
upon notification by the Director.

5. The Director may, in cases and in accordance with conditions to
be laid down in the Internal Regulations of the Fund, require a
contributor to provide financial security for the sums due from him.

6. Any demand for payments made under paragraph 4 shall be called
rateably from all individual contributors.

Article 13

1. The amount of any contribution due under Article 12 and which is
in arrear shall bear interest at a rate which shall be determined
by the Assembly for each calendar year provided that different rates
may be fixed for different circumstances.

2. Each Contracting State shall ensure that any obligation to
contribute to the Fund arising under this Convention in respect of
oil received within the territory of that State is fulfilled and shall
take any appropriate measures under its law, including the imposing
of such sanctions as it may deem necessary, with a view to the
effective execution of any such obligation; provided, however, that
such measures shall only be directed against those persons who are
under an obligation to contribute to the Fund.

3. Where a person who is liable in accordance with the provisions
of Articles 10 and 11 to make contributions to the Fund does not
fulfil his obligations in respect of any such contribution or any
part thereof and is in arrear for a period of exceeding three months,
the Director shall take all appropriate actions against such person
on behalf of the Fund with a view to the recovery of the amount due.
However, where the defaulting contributor is manifestly insolvent
or the circumstances otherwise so warrant, the Assembly may, upon
recommendation of the Director, decide that no action shall be taken
or continued against the contributor.

(Översättning)

Internationell konvention om upprättandet av en internationell fond
för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja

(utgörande tillägg till 1969 års internationella konvention om
ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja)

De fördragsslutande staterna,

vilka har tillträtt den internatinella konventionen om ansvarighet
för skada orsakad av förorening genom olja, som antogs i Bryssel den
19 november 1969,

vilka är medvetna om de risker för förorening som har uppstått genom
den världsomspännande transporten till sjöss av olja som last i bulk,

vilka är övertygade om nödvändigheten att säkerställa att skälig
ersättning kan beredas dem som tillfogas skada genom förorening vilken
orsakats av att olja läckt ut eller tömts ut från fartyg,

vilka anser att den internationella konventionen av den 29 november
1969 om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja innebär
ett avsevärt framsteg genom att den skapat ett system för ersättning
av skada genom förorening i de fördragsslutande staterna och för
kostnader för åtgärder för att förhindra eller begränsa sådan skada,
oavsett var sådana åtgärder vidtagits,

vilka emellertid anser att detta system icke alltid bereder full
ersättning åt dem som lidit skada orsakad av förorening genom olja
medan det däremot lägger en ökad ekonomisk börda på fartygsägarna,

vilka därjämte anser att de ekonomiska följderna av skada orsakad
av förorening genom olja som läckt ut eller tömts ut under transport
till sjöss i bulk ej bör uteslutande bäras av sjöfartsnäringen utan
bör delvis bäras av oljelastintressenterena,

vilka är övertygade om behovet av att uprätta ett ersättningssystem
som tillägg till den internationella konventionen om ansvarighet för
skada orsakad av förorening genom olja i syfte att säkerställa att
full ersättning kan beredas dem som lidit skada på grund av förorening
genom olja och att samtidigt befria fartygsägarna från de ökade
ekonomiska förpliktelser som de ålagts genom nämnda konvention,

vilka beaktar den resolution om upprättandet av en internationell
fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja vilken
antogs den 29 november 1969 av den internationella juridiska
konferensen rörande skador orsakade av förorening till havs,

har överenskommit om följande:

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

I denna konvention förstås med

1. ”Ansvarighetskonventionen”: den internationella konventionen om
ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja, som antogs
i Bryssel den 29 november 1969.

2. ”Fartyg”, ”person”, ”ägare”, ”olja”, ”skada genom förorening”,
”förebyggande åtgärder”, ”olycka” och ”organisation” detsamma som
anges i artikel I i ansvarighetskonventionen, dock att ”olja”, där
detta uttryck förekommer i dessa definitioner, endast avser beständiga
mineraloljor som innehåller kolväte.

3. ”Avgiftspliktig olja”: råolja och eldningsolja i enlighet med
definitionerna under (a) och (b) nedan:

(a) ”Råolja” varje flytande kolväteblandning som förekommer i
naturligt tillstånd i jorden, oberoende av om den är behandlad för
att bli tjänlig för transport. Uttrycket inbegriper också råoljor
från vilka vissa destillationsprodukter har avlägsnats (ibland
benämnda ”topped crudes”) eller till vilka har tillsatts vissa
destillationsprodukter (ibland benämnda ”spiked crudes” eller
”reconstituted crudes”).

(b) ”Eldningsolja” tunga destillat eller rester av råolja eller
blandningar av sådana produkter, som är avsedda för användning som
bränsle för framställning av värme eller kraft och som är av en
kvalitet som motsvarar den som av American Society for Testing
and Materials betecknas eldningsolja nr 4 (beteckning D 396-69) eller
tjockare.

4. ”Beräkningsenhet” eller ”monetär enhet”: allt efter
omständigheterna den beräkningsenhet eller den monetära enhet som
avses i artikel V i ansvarighetskonventionen i dess lydelse enligt det
den 19 november 1976 antagna protokollet. Lag (1978:135).

5. ”Fartygets dräktighet”: detsamma som anges i artikel V tionde
stycket i ansvarighetskonventionen.

6. ”Ton”: när uttrycket avser olja, ton enligt metersystemet.

7. ”Garant”: den som meddelar försäkring eller ställer annan ekonomisk
säkerhet för att täcka ägarens ansvarighet enligt artikel VII första
stycket i ansvarighetskonventionen.

8. ”Terminal”: anläggning för lagring av olja i bulk där olja som
transporterats sjöledes kan tas emot, däri inbegripet varje anordning
som icke är landbaserad och som är förenad med sådan anläggning.

9. Består en olycka av en serie händelser skall den anses ha inträffat
vid tidpunkten för den första av dessa händelser.

Artikel 2

1. Härmed upprättas en internationell fond för ersättning av skada
genom förorening. Fonden skall kallas Internationella fonden för
ersättning av skada orsakad av förorening genom olja, i det följande
benämnd ”fonden”. Den har följande ändamål:

(a) att bereda ersättning för skada genom förorening i den mån det
skydd som ges enligt ansvarighetskonventionen är otillräckligt;

(b) att befria fartygsägarna från de ökade ekonomiska förpliktelser
som de ålagts genom ansvarighetskonventionen; denna befrielse skall
vara beroende av villkor som uppställts för att säkerställa
efterlevnaden av konventioner rörande säkerheten till sjöss och andra
konventioner;

(c) att förverkliga därmed sammanhängande målsättningar som anges
i denna konvention.

2. Fonden skall i fördragsslutande stat erkännas som juridisk person
med behörighet enligt lagen i den staten att förvärva rättigheter
och åtaga sig skyldigheter samt att vara part i rättegång inför
domstol i denna stat. Fördragsslutande stat skall erkänna fondens
direktör (i det följande benämnd ”direktören”) som ställföreträdare
för fonden.

Artikel 3

1. I fråga om ersättning enligt artikel 4 är denna konvention
tillämplig endast på skada genom förorening som uppkommit inom
fördragsslutande stats område, däri inbegripet dess territorialvatten,
och på förebyggande åtgärder som vidtagits för att förhindra eller
begränsa sådan skada.

2. I fråga om gottgörelse till fartygsägare och deras garanter enligt
artikel 5 är konventionen tillämplig endast på skada genom förorening,
vilken uppkommit inom sådan stats område som tillträtt
ansvarighetskonventionen, däri inbegripet dess territorialvatten,
och orsakats av ett fartyg som är registrerat i fördragsslutande stat
eller som för sådan stats flagga, samt på förebyggande åtgärder som
vidtagits för att förhindra eller begränsa sådan skada.

Ersättning och gottgörelse

Artikel 4

1. För att fullgöra sin uppgift enligt artikel 2 första stycket (a)
skall fonden utge ersättning till envar som lidit skada genom
förorening, om denne icke har kunnat få full ersättning för skadan
enligt ansvarighetskonventionen.

(a) på grund av att det icke föreligger någon ansvarighet för skadan
enligt ansvarighetskonventionen;

(b) på grund av att den ägare som är ansvarig för skadan enligt
ansvarighetskonventionen icke kan tillfullo infria sina ekonomiska
förpliktelser och att ekonomisk säkerhet, som kan ha ställts enligt
artikel VII i nämnda konvention, icke gäller för skadan eller icke
räcker till för att tillgodose ersättningsanspråken; ägaren skall
anses ekonomiskt ur stånd att infria sina förpliktelser och ekonomisk
säkerhet skall anses otillräcklig om den skadelidande, sedan han
vidtagit alla skäliga åtgärder för att utnyttja de rättsliga medel
som är tillgängliga för honom, icke har kunnat få ut hela det
ersättningsbelopp som han har rätt till enligt
ansvarighetskonventionen;

(c) på grund av att skadan överstiger ägarens ansvarighet sådan denna
begränsats enligt artikel V första stycket i ansvarighetskonventionen
eller enligt annan internationell konvention, som är i kraft eller
är öppen för undertecknande, ratifikation eller anslutning den dag
denna konvention är dagtecknad.

Skäliga utgifter och förluster som ägaren frivilligt ådragit sig för
att förhindra eller begränsa skada genom förorening skall vid
tillämpningen av denna artikel anses som skada genom förorening.

2. Fonden är ej ansvarig enligt föregående stycke om

(a) den visar att skadan genom förorening orsakades av krigshandling,
fientligheter, inbördeskrig eller uppror eller orsakades av olja,
som läckt ut eller tömts ut från krigsfartyg eller annat fartyg,
vilket äges eller brukas av en stat och vid tidpunkten för olyckan
användes endast i statlig verksamhet för annat ändamål än affärsdrift;
eller

(b) den som gör anspråk på ersättning icke kan visa att skadan
orsakades av en olycka som berör ett eller flera fartyg.

3. Visar fonden att skadan genom förorening helt eller delvis
orsakades genom uppsåtlig handling eller uppsåtlig underlåtenhet av
den skadelidande eller av vårdslöshet av denne, kan fonden befrias
helt eller delvis från sin skyldighet att betala ersättning till
denne. Sådan befrielse skall dock ej äga rum i fråga om sådana
förebyggande åtgärder som avses i första stycket. Fonden skall under
alla förhållanden vara befriad från ansvarighet i den utsträckning
som fartygsägaren kan ha varit befriad från ansvarighet enligt
artikel III tredje stycket i ansvarighetskonventionen.

4. (a) Om ej annat föreskrivs under (b) i detta stycke, är det
sammanlagda ersättningsbelopp som fonden skall utge enligt denna
artikel för en och samma olycka begränsat så att summan av
nämnda belopp och det ersättningsbelopp, som faktiskt betalats
enligt ansvarighetskonventionen för skada genom förorening som
uppkommit inom fördragsslutande stats område, inbegripet varje
belopp som fonden är skyldig att gottgöra ägaren enligt artikel 5
första stycket i denna konvention, icke får överstiga 60 miljoner
beräkningsenheter eller 900 miljoner monetära enheter. Lag (1991:1522).

(b) Det sammanlagda ersättningsbelopp som får betalas av fonden
enligt denna artikel för skada genom förorening, som orsakats av en
naturhändelse av osedvanlig karaktär vilken icke kunnat undvikas
och vars följder icke kunnat förhindras, får icke överstiga 60
miljoner beräkningsenheter eller 900 miljoner monetära enheter. Lag
(1991:1522).

5. Om summan av styrkta fordringar mot fonden överstiger det högsta
ersättningsbelopp som får betalas enligt fjärde stycket skall det
tillgängliga beloppet fördelas på sådant sätt att förhållandet mellan
varje styrkt fordran och det ersättningsbelopp som fordringsägaren
faktiskt erhåller enligt ansvarighetskonventionen och denna konvention
är detsamma för alla fordringsägare.

6. Fondens församling (i det följande benämnd ”församlingen”) får,
med beaktande av de erfarenheter som vunnits av inträffade olyckor och
särskilt storleken av de skador som orsakats av dessa olyckor samt av
förändringar i penningvärdet, besluta att ändra det belopp om 30
miljoner beräkningsenheter eller 450 miljoner monetära enheter som
avses i fjärde stycket (a) och (b). Detta belopp får dock icke i något
fall överstiga 60 miljoner beräkningsenheter eller 900 miljoner
monetära enheter eller understiga 30 miljoner beräkningsenheter eller
450 miljoner monetära enheter. Det ändrade beloppet skall tillämpas på
olyckor som inträffar efter den dag då beslutet om ändringen fattats.
Lag (1978:135).

7. På begäran av fördragsslutande stat skall fonden i erforderlig
omfattning ställa sina tjänster till förfogande för denna stat för
att hjälpa denna att snabbt förfoga över personal, materiel och
tjänster som staten behöver för att kunna vidta åtgärder syftande
till att förhindra eller begränsa skada genom förorening, som orsakats
av en olycka beträffande vilken fonden kan komma att få betala
ersättning enligt denna konvention.

8. På de villkor som ska föreskrivas i fondens reglemente får fonden
ställa kreditmöjligheter till förfogande för att möjliggöra att
förebyggande åtgärder vidtas mot skada genom förorening, som orsakats
av en olycka beträffande vilken fonden kan komma att få betala
ersättning enligt denna konvention.

Artikel 5

1. För att fullgöra sin uppgift enligt artikel 2 första stycket (b)
skall fonden gottgöra ägaren och dennes garant den del av det
sammanlagda ansvarighetsbeloppet enligt ansvarighetskonventionen som

(a) överstiger ett belopp som motsvarar 100 beräkningsenheter eller
1 500 monetära enheter per ton av fartygets dräktighet eller – om
detta är lägre – ett belopp av 8 333 000 beräkningsenheter eller 125
miljoner monetära enheter, och

(b) inte överstiger ett belopp som motsvarar 133 beräkningsenheter
eller 2 000 monetära enheter per ton av fartygets dräktighet eller –
om detta är lägre – ett belopp av 14 miljoner beräkningsenheter eller
210 miljoner monetära enheter,

dock att fonden icke skall vara betalningsskyldig enligt detta stycke
om ägaren själv uppsåtligen orsakat skadan genom förorening. Lag
(1978:135).

2. Församlingen får besluta att fonden, på villkor som skall
föreskrivas i fondens reglemente, skall i fråga om fartyg som avses i
artikel 3 andra stycket åta sig de förpliktelser som åvilar garant
såvitt avser den del av ansvarigheten som avses i första stycket i
denna artikel. Fonden skall emellertid åta sig sådana förpliktelser
endast om ägaren begär detta och han vidmakthåller tillfredsställande
försäkring eller annan ekonomisk säkerhet som täcker hans ansvarighet
enligt ansvarighetskonventionen intill ett belopp som motsvarar 100
beräkningsenheter eller 1 500 monetära enheter per ton av fartygets
dräktighet eller – om detta är lägre – ett belopp av 8 333 000
beräkningsenheter eller 125 miljoner monetära enheter. Om fonden åtar
sig sådana förpliktelser skall ägaren i varje fördragsslutande stat
anses ha uppfyllt vad som stadgas i artikel VII i
ansvarighetskonventionen såvitt avser den del av hans ansvarighet som
nämnts ovan. Lag (1978:135).

3. Fonden kan befrias helt eller delvis från sina förpliktelser
mot ägaren och dennes garant enligt första stycket, om fonden
visar att på grund av fel eller försummelse av ägaren själv:
Lag (1997:115).

a) det fartyg från vilket den olja som orsakade skadan genom
förorening härrörde icke uppfyllde föreskrifterna i
Lag (1997:115).

(i) 1973 års internationella konvention till förhindrande av
förorening från fartyg i den lydelse konventionen har erhållit
genom 1978 års protokoll till konventionen och de ändringar som
har antagits av Internationella sjöfartsorganisationens kommitté
för skyddet av den marina miljön genom resolutionerna MEPC.14(20)
och MEPC.47(31) MEPC.51(32) och MEPC.52(32) den 7 september
1984, den 4 juli 1991 respektive den 6 mars 1992, eller
Lag (1994:107).

ii) 1974 års internationella konvention för betryggande av
säkerheten för människoliv till sjöss med de ändringar som föran-
leds av 1978 års protokoll till 1974 års konvention för betryggan-
de av säkerheten för människoliv till sjöss och de ändringar som
har antagits av internationella sjöfartsorganisationens sjösäker-
hetskommitté genom resolutionerna MSC.1(XLV), MSC.6(48),
MSC.13(57), MSC.27(61) och MSC.46(65) och, såvitt avser reglerna
V/8-1 och V/15-1, genom resolution MSC.31(63) den 20 november
1981, den 17 juni 1983, den 11 april 1989, den 11 december 1992,
den 16 maj 1995 respektive den 23 maj 1994, och med ändring genom
resolution 1 antagen den 9 november 1988 vid möte, mellan stater
anslutna till 1974 års internationella konvention för betryggande
av säkerheten för människoliv till sjöss, om ett globalt sjösäker-
hetssystem rörande radiokommunikation och med ändring genom reso-
lution 1 antagen den 23 maj 1994 vid möte mellan stater anslutna
till 1974 års internationella konvention för betryggande av säker-
heten för människoliv till sjöss , eller
Lag (1997:115).

(iii) 1966 års internationella lastlinjekonvention, eller

(iv) 1972 års internationella sjövägsregler. Lag (1991:1522).

(v) de ändringar i ovannämnda konventioner vilka har fastställts vara
betydelsefulla enligt artikel XVI femte stycket i den konvention som
avses under (i), artikel IX (e) i den konvention som avses under (ii)
eller artikel 29 tredje stycket (d) eller fjärde stycket (d) i den
konvention som avses under (iii), dock under förutsättning att dessa
ändringar vid tidpunkten för olyckan varit i kraft i minst tolv
månader;

och

(b) olyckan eller skadan helt eller delvis orsakades av att dessa
föreskrifter icke uppfyllts.

Vad nu sagts skall gälla oberoende av om den fördragsslutande stat,
i vilken fartyget var registrerat eller vars flagga det förde,
tillträtt ifrågavarande instrument.

4. När en ny konvention, som är avsedd att helt eller delvis ersätta
något av de instrument som avses i tredje stycket, träder i kraft,
får församlingen minst sex månader i förväg fastställa en dag då den
nya konventionen skall ersätta detta instrument eller del av detta
såvitt avser tillämpningen av tredje stycket. Stat som tillträtt
förevarande konvention får emellertid före denna dag genom meddelande
till fondens direktör förklara att den inte godkänner utbytet. I
sådant fall skall församlingens beslut icke ha någon verkan i fråga om
fartyg som vid tidpunkten för olyckan är registrerat i denna stat
eller för dess flagga. Förklaringen får återkallas när som helst och
skall under alla förhållanden upphöra att ha verkan när ifrågavarande
stat tillträder den nya konventionen.

5. Fartyg som uppfyller föreskrifterna i en ändring i ett instrument
som anges i tredje stycket eller föreskrifterna i en ny konvention
skall, om ändringen eller konventionen är avsedd att helt eller delvis
ersätta sådant instrument, vid tillämpningen av tredje stycket anses
uppfylla föreskrifterna i detta instrument.

6. Om fonden i egenskap av garant enligt andra stycket har betalat
ersättning för skada genom förorening enligt ansvarighetskonventionen,
har fonden rätt till återbetalning av ägaren om och i den utsträckning
fonden enligt tredje stycket skulle ha varit befriad från sin
skyldighet att ersätta ägaren enligt första stycket.

7. Skäliga utgifter och förluster som ägaren frivilligt ådragit sig
för att förhindra eller begränsa skada genom förorening skall vid
tillämpningen av denna artikel anses omfattade av ägarens
ansvarighet.

(ii) 1974 års internationella konvention för betryggande av
säkerheten för människoliv till sjöss med de ändringar som
föranleds av 1978 års protokoll till 1974 års konvention för
betryggande av säkerheten för människoliv till sjöss och de
ändringar som har antagits av Internationella
sjöfartsorganisationens sjösäkerhetskommitté genom
resolutionerna MSC.1 (XLV) och MSC.6 (48) och MSC.13 (57) den 20
november 1981 respektive den 17 juni 1983 respektive den 11 april 1989,
och med ändring genom resolution 1 antagen den 9 november 1988 vid möte,
mellan stater anslutna till 1974 års internationella konvention för
betryggande av säkerheten för människoliv till sjöss, om ett globalt
sjösäkerhetssystem rörande radiokommunikation, eller Lag (1992:151)

Artikel 6

1. Rätt til ersättning enligt artikel 4 eller gottgörelse enligt
artikel 5 upphör om talan icke väckts enligt bestämmelserna i dessa
artiklar eller underrättelse icke lämnats enligt artikel 7 sjätte
stycket inom tre år från den dag då skadan uppkom. Talan får dock
icke i något fall väckas sedan sex år förflutit från dagen för den
olycka som orsakade skadan.

2. Utan hinder av vad som stadgas i första stycket skall ägarens eller
hans garants rätt till gottgörelse från fonden enligt artikel 5 första
stycket icke i något fall upphöra tidigare än sex månader från den
dag då ägaren eller hans garant fick vetskap om att talan väckts mot
honom enligt ansvarighetskonventionen.

Artikel 7

1. Om ej annat följer av vad som stadgas i denna artikel får talan
mot fonden om ersättning enligt artikel 4 eller gottgörelse enligt
artikel 5 i denna konvention endast väckas vid domstol som enligt
artikel IX i ansvarighetskonventionen är behörig att pröva talan
mot den ägare vilken är ansvarig för skada genom förorening, som
orsakats av ifrågavarande olycka, eller vilken skulle ha varit
ansvarig om icke bestämmelserna i artikel III andra stycket i
ansvarighetskonventionen ägt tillämpning.

2. Varje fördragsslutande stat skall tillse att dess domstolar har
erforderlig behörighet att pröva sådan talan mot fonden som avses
i första stycket.

3. Har talan om ersättning för skada genom förorening väckts mot
fartygsägare eller dennes garant vid domstol som är behörig enligt
artikel IX i ansvarighetskonventionen, är denna domstol såvitt angår
samma skada ensam behörig att pröva talan mot fonden om ersättning
eller gottgörelse enligt bestämmelserna i artikel 4 eller 5 i denna
konvention. Har emellertid talan om ersättning för skada genom
förorening väckts enligt ansvarighetskonventionen vid domstol i stat,
som tillträtt ansvarighetskonventionen men ej denna konvention, skall
talan mot fonden enligt artikel 4 eller artikel 5 första stycket i
denna konvention enligt kärandens val väckas antingen vid domstol i
den stat där fonden har sitt säte eller vid enligt artikel IX i
ansvarighetskonventionen behörig domstol i stat, som har tillträtt
förevarande konvention.

4. Varje fördragsslutande stat skall tillse att fonden har rätt att
inträda som part i rättegång enligt artikel IX i
ansvarighetskonventionen föres mot fartygsägare eller dennes garant
vid behörig domstol i ifrågavarande stat.

5. Utom i de fall som anges i sjätte stycket är fonden icke bunden
av dom eller beslut i rättegång, i vilken den icke har varit motpart,
eller av förlikning, i vilken den icke deltagit.

6. Har talan om ersättning för skada genom förorening väckts enligt
ansvarighetskonventionen mot en ägare eller dennes garant vid behörig
domstol i fördragsslutande stat, skall part i målet vara berättigad
enligt den nationella lagen i denna stat att underrätta fonden
om rättegången, utan att detta får medföra inskränkning av vad som
stadgas i fjärde stycket. Om sådan underrättelse givits i
överensstämmelse med de föreskrifter i formellt avseende som uppställs
i lagen i den stat där talan väckts och inom sådan tid och på sådant
sätt att fonden har kunnat på ett verkningsfullt sätt inträda som part
i rättegången, skall dom som meddelats av domstolen i sådan rättegång
sedan den vunnit laga kraft och kan verkställas i den stat där den
meddelades, vara bindande för fonden i den betydelsen att domstolens
avgörande i saken icke får ifrågasättas av fonden även om fonden
faktiskt icke har inträtt i rättegången.

Artikel 8

Dom som meddelats mot fonden av domstol som är behörig enligt
artikel 7 första och tredje styckena skall, om domen kan verkställas i
den stat där den meddelades och där ej längre kan överklagas med
ordinära rättsmedel, erkännas och verkställas i alla fördragsslutande
stater under de förutsättningar som anges i artikel X i
ansvarighetskonventionen samt med iakttagande av beslut om
fördelningen enligt artikel 4 femte stycket i denna konvention.

Artikel 9

1. Med iakttagande av vad som stadgas i artikel 5 inträder fonden,
såvitt avser belopp som den betalat i ersättning för skada genom
förorening enligt artikel 4 första stycket i denna konvention, i den
rätt som den som sålunda erhållit ersättning kan ha enligt
ansvarighetskonventionen mot ägaren eller dennes garant.

2. Bestämmelserna i denna konvention inskränker ej fondens
regress- eller subrogationsrätt mot annan person än som avses i
föregående stycke. Under alla förhållanden skall fondens
subrogationsrätt mot sådan person icke vara mindre förmånlig än den
rätt som tillkommer en försäkringsgivare för den som erhållit
ersättning eller gottgörelse.

3. Har fördragsslutande stat eller myndighet i sådan stat enligt
bestämmelser i nationell lag betalat ersättning för skada genom
förorening skall staten eller myndigheten inträda i den rätt som den
som erhållit ersättning skulle ha haft enligt denna konvention. Detta
får dock icke hindra att andra subrogations- eller regressrätter som
kan finnas görs gällande mot fonden.

Avgifter

Artikel 10

1. Avgifter till fonden skall, i fråga om varje fördragsslutande stat,
betalas av envar som, under det kalenderår som avses i artikel 11
första stycket såvitt avser grundavgifter och under det kalenderår
som avses i artikel 12 andra stycket (a) eller (b) såvitt avser
årsavgifter, mottagit sammanlagt mer än 150 000 ton

(a) avgiftspliktig olja som transporterats till sjöss till hamn eller
terminal inom den statens område; och

(b) avgiftspliktig olja i anläggning som är belägen inom den
fördragsslutande statens område, om denna olja transporterats till
sjöss och lossats i hamn eller terminal i stat som icke är
fördragsslutande stat, dock att denna olja endast skall tagas med
i beräkningen enligt denna bestämmelse när den första gången mottas
i fördragsslutande stat efter att ha lossats i icke fördragsslutande
stat.

2. (a) Om den mängd avgiftspliktig olja som någon under ett kalenderår
mottagit inom fördragsslutande stats område sammantaget med den mängd
avgiftspliktig olja som det året mottagits i samma fördragsslutande
stat av annan med vilken han är i intressegemenskap överstiger 150 000
ton, skall han betala avgift enligt första stycket för den mängd som
han faktiskt mottagit även om denna mängd inte översteg 150 000 ton.

(b) Med ”annan med vilken han är i intressegemenskap” förstås varje
dotterbolag eller gemensamt kontrollerad enhet. Frågan om någon
omfattas av denna definition skall avgöras enligt vederbörande stats
nationella lag.

Artikel 11

1. I fråga om varje fördragsslutande stat skall grundavgifter betalas
av de personer vilka är avgiftsskyldiga enligt artikel 10.
Grundavgiften skall för varje sådan person beräknas på grundval av
ett bestämt belopp per ton avgiftspliktig olja som mottagits av honom
under kalenderåret närmast före det då denna konvention trädde i kraft
för ifrågavarande stat.

2. Det belopp som avses i första stycket fastställes av församlingen
inom två månader efter det denna konvention trätt i kraft.
Församlingen skall därvid i möjligaste mån fastställa beloppet på
sådant sätt att det sammanlagda beloppet av grundavgifterna skulle
uppgå till 5 miljoner beräkningsenheter eller 75 miljoner monetära
enheter om avgift betalades för 90 procent av den mängd avgiftspliktig
olja som transporteras till sjöss i världen. Lag (1978:135).

3. Grundavgifterna skall i fråga om varje fördragsslutande stat
betalas inom tre månader från den dag då konventionen trädde i kraft
för den staten.

Artikel 12

1. För att fastställa den årsavgift som, om årsavgifter skall utgå,
skall betalas av person som avses i artikel 10, skall församlingen,
med beaktande av nödvändigheten att tillräckliga likvida medel finns,
för varje kalenderår göra en beräkning i form av en budget av:

(i) utgifter

(a) kostnader och utgifter för fondens förvaltning under året samt
eventuellt underskott från verksamheten under föregående år;

(b) utbetalningar från fonden under året för betalning av fordringar
mot fonden enligt artikel 4 eller 5, däri inbegripet återbetalning av
lån som tidigare upptagits av fonden för att betala sådana fordringar,
i den utsträckning de fordringar som avser en och samma olycka
sammanlagt ej överstiger 1 miljon beräkningsenheter eller 15 miljoner
monetära enheter;

(c) utbetalningar från fonden under året för betalning av fordringar
mot fonden enligt artikel 4 eller 5, däri inbegripet återbetalning av
lån som tidigare upptagits av fonden för att betala sådana fordringar,
i den utsträckning de fordringar som avser en och samma olycka
sammanlagt överstiger 1 miljon beräkningsenheter eller 15 miljoner
monetära enheter;

(ii) inkomster

(a) överskott från verksamheten under föregående år, däri inbegripet
eventuell ränta;

(b) grundavgifter som skall betalas under året;

(c) årsavgifter, om sådana erfordras för att balansera budgeten;

(d) andra inkomster. Lag (1978:135).

2. Årsavgiftens storlek skall för envar som avses i artikel 10
fastställas av församlingen. Avgiften skall i fråga om varje
fördragsslutande stat beräknas:

(a) i den utsträckning avgiften är avsedd att användas till betalning
av fordringar som avses i första stycket (i) (a) och (b), på grundval
av ett bestämt belopp per ton avgiftspliktig olja som den
avgiftsskyldige under föregående kalenderår mottagit i ifrågavarande
stat; och

(b) i den utsträckning avgiften är avsedd att användas till betalning
av fordringar som avses i första stycket (i) (c) i denna artikel,
på grundval av ett bestämt belopp per ton avgiftspliktig olja som
den avgiftsskyldige mottagit under kalenderåret före det då
ifrågavarande olycka inträffade, om denna stat vid tidpunkten för
olyckan hade tillträtt denna konvention.

3. De belopp som avses i andra stycket erhålles genom att dela det
sammanlagda avgifsbelopp som erfordras med den sammanlagda mängden
avgiftspliktig olja som mottagits i alla fördragsslutande stater under
ifrågavarande år.

4. Församlingen skall besluta hur stor del av årsavgiften som
omedelbart skall betalas kontant och fastställa datum för betalningen.
Återstoden skall betalas på anfordran av direktören.

5. Direktören får i de fall och under de förutsättningar som skall
anges i fondens reglemente begära att en avgiftsskyldig ställer
ekonomisk säkerhet för de belopp som han är skyldig att betala.

6. Varje krav på betalning enligt fjärde stycket skall för var och
en av de avgiftsskyldiga avse samma kvotdel av avgiften.

Artikel 13

1. Avgiftsbelopp som avses i artikel 12 och som är förfallet skall
löpa med ränta enligt räntefot, som fastställes av församlingen för
varje kalenderår, varvid olika räntefot får fastställas för olika
förhållanden.

2. Varje fördragsslutande stat skall tillse att förpliktelse att
betala avgift till fonden enligt denna konvention för olja som
mottagits inom den statens område fullgöres. Den skall vidtaga
lämpliga lagstiftningsåtgärder för att dessa förpliktelser effektivt
skall fullgöras, däri inbegripet införande av sådana påföljder som
den anser erforderliga. Åtgärderna får dock rikta sig endast mot dem
som är skyldiga att betala avgift till fonden.

3. Om den som är skyldig att betala avgift till fonden enligt
artiklarna 10 och 11 helt eller delvis är i dröjsmål med betalningen
när tre månader förflutit från förfallodagen, skall direktören på
fondens vägnar vidta alla erforderliga åtgärder mot denne för att
indriva det förfallna beloppet. Är den avgiftsskyldige uppenbart på
obestånd eller föreligger eljest skäl därtill, kan emellertid
församlingen på förslag av direktören besluta att ingen åtgärd skall
vidtas mot den avgiftsskyldige eller att redan påbörjade åtgärder
icke skall fullföljas.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen
befullmäktigade av sina respektive regeringar, undertecknat denna
konvention.

Som skedde i Bryssel den 18 december 1971.

Bilaga 2

Artiklarna 1 15 och 26 i 1992 års ändringsprotokoll till 1971 års
internationella konvention om upprättandet av en internationell fond
för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja

Protocol of 1992 to Amend the International Convention on the
Establishment of an International Fund for Compensation for Oil
Pollution Damage, 1971

The Parties to the present Protocol,

Having considered the International Convention on the Establishment
of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage,
1971, and the 1984 Protocol thereto,

Having noted that the 1984 Protocol to that Convention, which
provides for improved scope and enhanced compensation, has not
entered into force,

Affirming the importance of
maintaining the viability of the international oil pollution
liability and compensation system,

Aware of the need to ensure the
entry into force of the content of the 1984 Protocol as soon as
possible,

Recognizing the advantage for the States Parties of arranging for
the amended Convention to coexist with and be supplementary to the
original Convention for a transitional period,

Convinced that the economic consequences of pollution
damage resulting from the carriage of oil in bulk at sea by ships
should continue to be shared by the shipping industry and by the oil
cargo interests,

Bearing in mind the adoption of the
Protocol of 1992 to amend the International Convention on Civil
Liability for Oil Pollution Damage, 1969,

Have agreed as
follows:

Article 1

The Convention which the provisions of this Protocol amend is the
International Convention on the Establishment of an International
Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, hereinafter
referred to as the 1971 Fund Convention . For States Parties to the
Protocol of 1976 to the 1971 Fund Convention, such reference shall be
deemed to include the 1971 Fund Convention as amended by that
Protocol.

Article 2

Article 1 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. Paragraph 1 is replaced by the following text:

1. 1992 Liability Convention means the International
Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

2. After paragraph 1 a new paragraph is inserted as follows:

1 bis. 1971 Fund Convention means the International Convention on the
Establishment of an International Fund for Compensation for Oil
Pollution Damage,

1971. For States Parties to the Protocol of 1976 to that
Convention, the term shall be deemed to include the 1971 Fund
Convention as amended by that Protocol.

3. Paragraph 2 is replaced by the following
text:
2. Ship , Person ,
Owner , Oil , Pollution Damage , Preventive Measures , Incident and
Organization have the same meaning as in Article I of the 1992
Liability Convention.

4. Paragraph 4 is replaced by the following text:
4. Unit of account has the same meaning as
in Article V, paragraph 9, of the 1992 Liability Convention.

5. Paragraph 5 is replaced by the
following text:
5. Ship’s
tonnage has the same meaning as in Article V, paragraph 10, of the
1992 Liability Convention.

6. Paragraph 7 is replaced by the following text:
7. Guarantor means any person providing
insurance or other financial security to cover an owner’s liability
in pursuance of Article VII, paragraph 1, of the 1992 Liability
Convention.

Article 3

Article 2 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

Paragraph 1 is replaced by the following text:

1. An international Fund for compensation for pollution
damage, to be named The International Oil Pollution Compensation Fund
1992 and hereinafter referred to as the Fund , is hereby established
with the following aims:

(a) to provide compensation for pollution damage to the extent that
the protection afforded by the 1992 Liability Convention is
inadequate;

(b) to give effect to the related purposes
set out in this Convention.

Article 4

Article 3 of the 1971 Fund Convention is replaced by the following
text:
This Convention shall apply exclusively:

(a) to pollution damage caused:

(i) in the territory, including the
territorial sea, of a Contracting State, and

(ii) in the exclusive economic zone of a Contracting State,
established in accordance with international law, or, if a
Contracting State has not established such a zone, in an area beyond
and adjacent to the territorial sea of that State determined by that
State in accordance with international law and extending not more
than 200 nautical miles from the baseline from which the breadth of
its territorial sea is measured;

(b) to preventive measures, wherever taken, to prevent or minimize
such damage.

Article 5

The headings to Articles 4 to 9 of the 1971 Fund Convention is
amended by deleting the words and indemnification .

Article 6

Article 4 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. In paragraph 1 the five references to the Liability Convention are
replaced by references to the 1992 Liability Convention .

2. Paragraph 3 is replaced by the following text:

3. If the Fund proves that the pollution damage
resulted wholly or partially either from an act or omission done with
the intent to cause damage by the person who suffered the damage or
from the negligence of that person, the Fund may be exonerated wholly
or partially from its obligations to pay compensation to such person.
The Fund shall in any event be exonerated under Article III,
paragraph 3, of the 1992 Liability Convention. However, there shall
be no such exoneration of the Fund with regard to preventive
measures.

3. Paragraph 4 is replaced by the following
text:
4. (a) Except as otherwise provided in subparagraps (b) and (c) of this
paragraph, the aggregate amount of compensation payable by the Fund under
this Article shall in respect of any one incident be limited, so that
the total sum of that amount and the amount of
compensation actually paid under the 1992 Liability Convention for
pollution damage within the scope of application of this Convention
so defined in Article 3 shall not exceed 135 million units of
account

(b) Except as otherwise provided in subparagraph (c), the aggregate amount
of compensation payable by the Fund under this Article for pollution damage
resulting from a natural phenomenon of an exceptional inevitable and
irresistible character shall not exceed 135 million units of
account.

(c) The maximum amount of compensation referred to in
subparagraphs (a) and (b) shall be 200 million units of account with
respect to any incident occuring during any period when there are
three Parties to this Convention in respect of which the combined
relevant quantity of contributing oil received by persons in the
territories of such Parties, during the preceding calendar year,
equalled or exceeded 600 million tons.

(d) Interest accrued on a fund
constituted in accordance with Article V, paragraph 3, of the 1992
Liability Convention, if any, shall not be taken into account for the
computation of the maximum compensation payable by the Fund under
this Article.

(e) The amounts mentioned in this
Article shall be converted into national currency on the basis of the
value of that currency by reference to the Special Drawing Right on the
date of decision of the Assembly of the Fund as to the date of
payment of compensation.

4. Paragraph 5 is replaced by the
following text:
5. Where the amount of established claims against against the Fund exceeds
the aggregate amount of compensation payable under paragraph 4, the
amount available shall be distributed in such a manner that the
proportion between any established claim and the amount of
compensation actually recovered by the claimant under this Convention
shall be the same for all claimants.

5. Paragraph 6 is replaced by the following text:
6. The Assembly of the Fund may decide that, in exceptional cases,
compensation in accordance with this Convention can be paid even if
the owner of the ship has not constituted a fund in accordance with
Article V, paragraph 3, of the 1992 Liability Convention. In such
case paragraph 4 (e) of this Article applies accordingly.

Article 7

Article 5 of the 1971 Fund Convention is deleted.

Article 8

Article 6 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. In paragraph 1 the paragraph number and the words or indemnification
under Article 5 are deleted.

2. Paragraph 2 is deleted.

Article 9

Article 7 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. In paragraphs 1, 3, 4 and 6 the seven references to the Liability
Convention are replaced by reference to the 1992 Liability Convention .

2. In paragraph 1 the words or
indemnification under Article 5 are deleted.

3. In the first sentence of paragraph 3 the words or indemnification and
or 5 are deleted.

4. In the second sentence of paragraph 3
the words or under Article 5, paragraph 1 are deleted.

Article 10

In Article 8 of the 1971 Fund Convention the reference to the
Liability Convention is replaced by a reference to the 1992 Liability
Convention .

Article 11

Article 9 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. Paragraph 1 is replaced by the following text:
1. The Fund, shall in respect of any amount of compensation for
pollution damage paid by the Fund in accordance with Article 4,
paragraph 1, of this Convention, acquire by subrogation the rights
that the person so compensated may enjoy under the 1992 Liability
Convention against the owner or his guarantor.

2. In paragraph 2 the words or indemnification are
deleted.

Article 12

Article 10 of the 1971 Fund Convention is amended as
follows:

The opening phrase of paragraph 1 is replaced by the
following text:
Annual contributions to the Fund shall be made in respect of
each Contracting State by any person who, in the calendar year
referred to in Article 12, paragraphs 2 (a) or (b), has received in
total quantities exceeding 150,000 tons:

Article 13

Article 11 of the 1971 Fund Convention is deleted.

Article 14

Article 12 of the 1971 Fund Convention is amended as follows:

1. In the opening phrase of paragraph 1 the words for each person
referred to in Article 10 are deleted.

2. In paragraph 1 (i), subparagraphs (b) and (c), the word or 5 are deleted
and the words 15 million francs are replaced by the words four
million units of account .

3. Subparagraph 1 (ii) (b) is deleted.

4. In paragraph 1 (ii), subparagraph
(c) becomes (b) and subparagraph (d) becomes (c).

5. The opening phrase in paragraph 2 is replaced by the following text:
The Assembly shall decide the total amount of contributions to be levied.
On the basis of that decision, the Director shall, in respect of each
Contracting State, calculate for each person referred to in Article
10 the amount of his annual contribution:

6. Paragraph 4 is replaced by the following text:
4. The annual contribution shall
be due on the date to be laid down in the Internal Regulations of the
Fund. The Assembly may decide on a different date of payment.

7. Paragraph 5 is replaced by the following text:
5. The Assembly may decide,
under conditions to be laid down in the Financial Regulation of the
Fund, to make transfers between funds received in accordance with
Article 12.2 (a) and funds received in accordance with Article 12.2
(b).

8. Paragraph 6 is deleted.

Article 15

Article 13 of the 1971 Fund Convention is amended as
follows:

1. Paragraph 1 is replaced by the following text:
1. The amount of any contribution
due under Article 12 and which is in arrear shall bear interest at a
rate which shall be determined in accordance with the Internal
Regulations of the Fund, provided that different rates may be fixed
for different circumstances.

2. In paragraph 3 the words Articles 10 and 11 are replaced by the words
Articles 10 and 12 and the words for a period exceeding three months are
deleted.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Article 26

After Article 36 of the 1971 Fund Convention four new articles are
inserted as follows:

Article 36 bis

The following transitional provisions shall apply in the period,
hereinafter referred to as the transitional period, commencing with
the the date of entry into force of this Convention and ending with
the date on which the denunciations provided for in Article 31 of the
1992 Protocol to amend the 1971 Fund Convention take effect:

(a) In the application of paragraph 1 (a) of Article 2 of this
Convention, the reference to the 1992 Liability Convention shall
include reference to the International Convention on Civil Liability
for Oil Pollution Damage, 1969, either in its original version or as
amended by the Protocol thereto of 1976 ( referred to in this Article
as the 1969 Liability Convention ), and also the 1971 Fund
Convention.

(b) Where an incident has caused pollution damage within the scope of
this Convention, the Fund shall pay compensation to any person suffering
pollution damage only if, and to the extent that, such person has
been unable to obtain full and adequate compensation for the damage
under the terms of the 1969 Liability Convention, the 1971 Fund
Convention and the 1992 Liability Convention, provided that, in
respect of pollution damage within the scope of this Convention in
respect of a Party to this Convention but not a Party to the 1971
Fund Convention, the Fund shall pay compensation to any person
suffering pollution damage only if, and to the extent that, such
person would have been unable to obtain full and adequate
compensation had that State been party to each of the above-mentioned
Conventions.

(c) In the application of Article 4
of this Convention, the amount to be taken into account in
determining the aggregate

amount of compensation payable by the Fund shall also include
the amount of compensation actually paid under the 1969 Liability
Convention, if any, and the amount of compensation actually paid or
deemed to have been paid under the 1971 Fund Convention.

(d) Paragraph 1 of Article 9 of this Convention shall also apply to the
rights enjoyed under the 1969 Liability Convention.

Article 36 ter

1. Subject to paragraph 4 of this Article, the aggregate amount of
the annual contributions payable in respect of contributing oil
received in a single Contracting State during a calendar year shall
not exceed 27.5 % of the total amount of annual contributions
pursuant to the 1992 Protocol to amend the 1971 Fund Convention, in
respect of that calendar year.

2. If the application of the provisions in paragraphs 2 and 3 of article
12 would result in the aggregate amount of the contributions payable by
contributors in a single Contracting State in respect of a given
calendar year exceeding 27.5 % of the total annual contributions, the
contributions payable by all contributors in that State shall be
reduced pro rata so that their aggregate contributions equal 27.5 %
of the total annual contributions to the Fund in respect of that
year.

3. If the contributions payable by persons in a
given Contracting State shall be reduced pursuant to paragraph 2 of
this Article, the contributions payable by persons in all other
Contracting States shall be increased pro rata so as to ensure that
the total amount of contributions payable by all persons liable to
contribute to the Fund in respect of the calendar year in question
will reach the total amount of contributions decided by the
Assembly.

4. The provisions in paragraphs 1 to 3 of this Article shall operate
until the total quantity of contributing oil received in all Contracting
States in a calendar year has reached 750 millions tonnes or until a
period of 5 years after the date of entry into force of the said
Protocol has elapsed, whichever occurs earlier.

Article 36 quater

Notwithstanding the provisions of this Convention, the following
provisions shall apply to the administration of the Fund during the
period in which both the 1971 Fund Convention and this Convention are
in force:

(a) The Secreteriat of the Fund, established by the 1971 Fund Convention
(hereinafter referred to as the 1971 Fund ), headed by the Director,
may also function as the Secreteriat and the Director of the Fund.

(b) If, in accordance with suparagraph (a), the Secreteriat and the
Director of the 1971 Fund also perform the function of Secreteriat and
Director of the Fund, the Fund shall be represented, in cases of conflict
of interests between the 1971 Fund and the Fund, by the Chairman of the
Assembly of the Fund.

(c) The Director and the staff experts appointed by him, performing their
duties under this Convention and the 1971 Fund Convention shall not
be regarded as contravening the provisions of Article 30 of this
Convention in so far as they discharge their duties in accordance
with this Article.

(d) The Assembly of the Fund shall endeavour not to take decisions which
are incompatible with decisions taken by the Assembly of the 1971 Fund.
If differences of opinion with respect to common administrative issues
arise, the Assembly of the Fund shall try to reach a consensus with the
Assembly of the 1971 Fund, in a spirit of mutual co-operation and with the
common aims of both organizations in mind.

(e) The Fund may succeed to the rights,
obligations and assets of the 1971 Fund if the Assembly of the 1971
Fund so decides, in accordance with Article 44, paragraph 2, of the
1971 Fund Convention.

(f) The Fund shall reimburse to the 1971 Fund all
costs and expenses arising from administrative services performed by
the 1971 Fund on behalf of the Fund.

Article 36 quinquies

Final clauses

The final clauses of this Convention shall be Articles 28 to 39 of
the Protocol of 1992 to amend the 1971 Fund Convention. References in
this Convention to Contracting States shall be taken to mean
references to the Contracting States of that
Protocol.

(Översättning)

1992 års ändringsprotokoll till 1971 års internationella konvention
om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada
orsakad av förorening genom olja

Parterna till detta protokoll

som har beaktat 1971 års
internationella konvention om upprättandet av en internationell fond
för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja och 1984 års
protokoll till denna,

som har noterat att 1984 års protokoll till denna
konvention, som föreskriver förbättrad tillämpning och ökad
ersättning, inte har trätt i kraft ,

som bekräftar vikten av att
vidmakthålla det internationella ansvarighets- och
ersättningssystemet för oljeskador,

som är medvetna om behovet av att tillförsäkra att
innehållet i 1984 års protokoll träder i kraft så snart som möjligt,

som inser fördelen för staterna att under en övergångstid låta den
ändrade konventionen tillämpas samtidigt som och vara ett tillägg
till den ursprungliga konventionen,

som är övertygade om att de ekonomiska verkningarna
av skador genom förorening till följd av transport av olja i bulk
till sjöss med fartyg bör delas mellan sjöfartsnäringen och
oljelastintressena och

som är medvetna om 1992 års ändringsprotokoll till 1969 års
internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad
av förorening genom olja

har kommit överens om följande:

Artikel 1

Den konvention som ändras genom detta protokoll är 1971 års
internationella konvention om upprättandet av en internationell fond
för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja, i det
följande kallad 1971 års fondkonvention . För stater som är anslutna
till 1976 års protokoll till 1971 års fondkonvention skall
hänvisningen anses omfatta 1971 års fondkonvention som den har
ändrats genom det protokollet.

Artikel 2

Artikel 1 i 1971 års fondkonvention ändras enligt följande.

1. Första stycket ersätts med följande text.

1. 1992 års ansvarighetskonvention : 1992 års internationella
konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja.

2. Efter första stycket införs ett nytt stycke, 1 bis, enligt följande.

1 bis. 1971 års fondkonvention : 1971 års
internationella konvention om upprättandet av en internationell fond
för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja. För stater
som är bundna av 1976 års protokoll till den konventionen skall
hänvisningen anses omfatta 1971 års konvention som den har ändrats
genom det protokollet.

3. Andra stycket ersätts med följande text.

2. Fartyg , person , ägare , olja , skada genom
förorening , förebyggande åtgärder , olycka och organisation har
samma betydelse som i artikel I i 1992 års ansvarighetskonvention.

4. Fjärde stycket ersätts med följande text.
4. Beräkningsenhet har samma betydelse som i artikel V nionde stycket i
1992 års ansvarighetskonvention.

5. Femte stycket ersätts med följande text.
5. Fartygstonnage har samma betydelse som
i artikel V tionde stycket i 1992 års ansvarighetskonvention.

6. Sjunde stycket
ersätts med följande text.
7. Garant avser varje person som meddelar försäkring
eller ställer annan ekonomisk säkerhet för att täcka ägarens ansvar
enligt artikel VII första stycket i 1992 års ansvarighetskonvention.

Artikel 3

Artikel 2 i 1971 års fondkonvention ändras enligt följande.

Första stycket ersätts med följande
text.

1. En internationell fond för ersättning av
skada genom förorening, vilken skall kallas 1992 års internationella
oljeskadefond och som i det följande kallas fonden upprättas härmed
för följande syften.

a) För att ge ersättning för skador genom förorening i
den utsträckning de inte ersätts enligt 1992 års
ansvarighetskonvention och

b) för att uppfylla de ändamål som anges
i denna konvention.

Artikel 4

Artikel 3 i 1971 års fondkonvention ersätts med följande
text.
Denna konvention gäller endast

a) skada genom förorening som har uppkommit

i) inom en fördragsslutande stats område, inklusive dess territorialvatten
och

ii) inom en fördragsslutande stats
exklusiva ekonomiska zon, som fastställts i enlighet med folkrättens
regler, eller, om staten inte har fastställt någon sådan zon, inom
ett område utanför och angränsande till den statens territorialvatten
vilket har bestämts av den staten i enlighet med folkrättens regler
och vilket inte sträcker sig längre ut än 200 nautiska mil från de
baslinjer varifrån statens territorialvatten mäts,

b) förebyggande åtgärder, var de än vidtas, för att förhindra eller
begränsa sådan skada.

Artikel 5

I rubriken till artiklarna 4 9 i 1971 års fondkonvention tas orden och
gottgörelse bort.

Artikel 6

Artikel 4 i 1971 års fondkonvention ändras enligt följande.

1. I första stycket
skall de fem hänvisningarna till ansvarighetskonventionen bytas ut
mot hänvisningar till 1992 års ansvarighetskonvention .

2. Tredje stycket ersätts med följande text.
3. Visar fonden att skadan genom förorening helt eller
delvis orsakades genom uppsåtlig handling eller uppsåtlig
underlåtenhet av den skadelidande eller vårdslöshet av denne, kan
fonden befrias helt eller delvis från sin skyldighet att betala
ersättning till denne. I varje fall skall fonden befrias från sin
skyldighet i den utsträckning som fartygsägaren kan vara befriad
enligt artikel III tredje stycket i 1992 års ansvarighetskonvention.
Fonden är emellertid aldrig befriad från sin skyldighet vad gäller
förebyggande åtgärder.

3. Fjärde stycket ersätts med följande text.
4. a) Om inte annat föreskrivs i b) eller c) i detta stycke är det
sammanlagda belopp som fonden skall betala enligt denna artikel
begränsat för en och samma olycka så att summan av det beloppet och
det ersättningsbelopp som faktiskt har betalts enligt 1992 års
ansvarighetskonvention för skada genom förorening, som faller inom
denna konventions tillämpningsområde enligt artikel 3, inte får
överstiga 135 miljoner beräkningsenheter.

b) Om inte annat föreskrivs i c) får det sammanlagda
ersättningsbelopp som fonden skall ge ut enligt denna artikel inte
överstiga 135 miljoner beräkningsenheter för en skada genom
förorening som orsakats av en naturhändelse av osedvanlig karaktär
som inte kunna undvikas och vars verkningar inte kunnat
förhindras.

c) Det högsta ersättningsbeloppet enligt a) och b) skall vara 200
miljoner beräkningsenheter för olyckor som inträffar under en tid då tre
stater är bundna av konventionen och mottagen avgiftspliktig olja i
dessa stater sammanlagt uppgick till eller översteg 600 miljoner ton
under närmast föregående kalenderår.

d) Upplupen ränta på en fond som upprättats enligt
artikel V tredje stycket i 1992 års ansvarighetskonvention skall inte
tas med vid beräkningen av det högsta belopp som fonden har att
betala enligt denna artikel.

e) De belopp som anges i denna artikel skall
räknas om till inhemsk valuta på grundval av det värde valutan hade i
förhållande till den särskilda dragningsrätten
den dag som fondens församling fastställer som första dag för
utbetalningen av ersättning.

4. Femte stycket ersätts med följande text.
5. Om summan av styrkta fordringar mot fonden överstiger det sammanlagda
ersättningsbeloppet enligt fjärde stycket, skall det tillgängliga beloppet
fördelas så att förhållandet mellan en styrkt fordran och det
ersättningsbelopp som fordringsägaren faktisk erhåller enligt denna
konvention är det samma för alla fordringsägare.

5. Sjätte stycket ersätts med följande text.
6. Fondens församling får i undantagsfall besluta att ersättning enligt
konventionen får betalas även om fartygsägaren inte har upprättat
någon fond enligt artikel V tredje stycket i 1992 års
ansvarighetskonvention. I sådana fall tillämpas också fjärde stycket
e) i denna artikel.

Artikel 7

Artikel 5 i 1971 års fondkonvention upphävs.

Artikel 8

Artikel 6 i 1971 års fondkonvention ändras enligt följande.

1. I första stycket utgår numreringen
samt orden eller gottgörelse enligt artikel 5 .

2. Andra stycket upphävs.

Artikel 9

Artikel 7 i 1971 års fondkonvention ändras enligt följande.

1. I första, tredje, fjärde och sjätte styckena ersätts de sju
hänvisningarna till ansvarighetskonventionen med hänvisningar till
1992 års ansvarighetskonvention .

2. I första stycket utgår orden eller gottgörelse enligt artikel 5 .

3. I tredje stycket första meningen utgår orden eller
gottgörelse och eller 5 .

4. I tredje stycket andra meningen utgår orden eller artikel 5 första
stycket .

Artikel 10

I artikel 8 i 1971 års fondkonvention ersätts
hänvisningen till ansvarighetskonventionen med en hänvisning till
1992 års ansvarighetskonvention.

Artikel 11

Artikel 9 i 1971 års fondkonvention ändras enligt följande.

1. Första stycket ersätts med följande text.
1. Fonden inträder, såvitt avser belopp som fonden har betalat i
ersättning för skada genom förorening enligt artikel 4 första stycket
i denna konvention, i den rätt som den som har fått sådan ersättning
kan ha enligt 1992 års ansvarighetskonvention mot ägaren eller dennes
garant.

2. I andra stycket utgår orden eller gottgörelse .

Artikel 12

Artikel 10 i 1971 års fondkonvention ändras enligt följande.

Inledningen i första stycket ersätts med följande
text.

Årsavgifter till fonden skall, ifråga om varje fördragsslutande stat,
betalas av var och en som under det kalenderår som avses i artikel 12
andra stycket a) eller b) tagit emot sammanlagt mer än 150 000 ton

Artikel 13

Artikel 11 i 1971 års fondkonvention upphävs.

Artikel 14

Artikel 12 i 1971 års fondkonvention ändras enligt följande.

1. I inledningen till första
stycket utgår orden av person som avses i artikel 10 .

2. I första stycket i) b) och c) utgår
orden eller 5 och ersätts orden 15 miljoner francs med orden fyra
miljoner beräkningsenheter

3.Första stycket ii) b) upphävs.

4. I första stycket
ii) blir punkten c) punkt b) och punkten d) blir punkt c).

5. Inledningen till andra stycket ersätts med följande text.

Församlingen skall fastställa det sammanlagda beloppet avgifter till
fonden. På grundval av det beslutet skall direktören för varje
fördragsslutande stat beräkna den årsavgift som var och en som avses i
artikel 10 skall betala

6. Fjärde stycket ersätts med följande text.
4. Årsavgiften förfaller till betalning enligt vad som bestäms i fondens
interna reglemente. Församlingen får besluta om annat datum för
betalningen.

7. Femte stycket ersätts med följande text.
5. Församlingen får besluta, enligt vad som fastställts i
fondens ekonomiska reglemente, att överföra medel mellan de fonder
som upprättats enligt artikel 12.2 a) och 12.2 b).

8. Sjätte stycket upphävs.

Artikel 15

Artikel 13 i 1971 års fondkonvention ändras enligt följande.

1. Första stycket ersätts med följande text.
1. Avgiftsbelopp som avses i artikel 12
och som är förfallet till betalning skall löpa med ränta enligt en
räntesats som fastställts i fondens interna reglemente. Olika
räntesatser får fastställas för olika förhållanden.

2. I tredje stycket ersätts orden artiklarna 10 och 11 med
orden artiklarna 10 och 12 . Orden när tre månader förflutit från
förfallodagen utgår.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Artikel 26

Efter artikel 36 i 1971 års fondkonvention
införs fyra nya artiklar (artiklarna 36 bis, 36 ter, 36 quater och 36
quinquies) enligt följande.

Artikel 36 bis

Följande övergångsbestämmelser skall gälla under den tidsperiod
(övergångsperioden) som börjar löpa när denna konvention träder i
kraft och som slutar när de uppsägningar som anges i artikel 31 i
1992 års ändringsprotokoll till 1971 års fondkonvention får verkan.

a) Vid tillämpningen av artikel 2 första stycket a) i
denna konvention innefattar hänvisningen till 1992 års
ansvarighetskonvention såväl 1969 års internationella konvention om
ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja antingen i
dess ursprungliga version eller som den har ändrats genom 1976 års
protokoll till den (i denna artikel kallad 1969 års
ansvarighetskonvention) – som 1971 års fondkonvention.

b) Om en olycka har orsakat en skada genom förorening
som omfattas av denna konvention skall fonden betala ersättning till
dem som har lidit sådan skada endast i den utsträckning de inte har
kunnat få full ersättning enligt 1969 års ansvarighetskonvention,
1971 års fondkonvention och 1992 års ansvarighetskonvention. Såvitt
avser en skada genom förorening som omfattas av denna konvention och
som rör en stat som är bunden av denna konvention men inte av 1971
års fondkonvention skall fonden betala ersättning till dem som har
lidit skada genom förorening endast i den utsträckning som de inte
skulle ha fått full ersättning om staten hade varit bunden av
samtliga nu nämnda konventioner.

c) Vid tillämpning av artikel 4 i denna konvention skall det belopp som
skall tas med vid beräkningen av det totala ersättningsbelopp
som fonden har att betala också innefatta ersättningsbelopp som
faktiskt har betalats med stöd av 1969 års ansvarighetskonvention och
det ersättningsbelopp som faktiskt har betalts, eller som skall anses
ha betalts, enligt 1971 års fondkonvention.

d) Artikel 9 första stycket i denna konvention gäller också rättigheter
enligt 1969 års ansvarighetskonvention.

Artikel 36 ter

1. Om inte annat följer av fjärde stycket i denna artikel, skall det
sammanlagda beloppet årsavgifter för avgiftspliktig olja som har tagits
emot i en enskild fördragsslutande stat under ett kalenderår inte
överstiga 27,5 % av det totala beloppet årsavgifter enligt 1992 års
ändringsprotokoll till 1971 års fondkonvention för det kalenderåret.

2. Om tillämpningen av bestämmelserna i artikel 12 andra och
tredje styckena leder till att det sammanlagda beloppet av avgifter
som skall betalas av de avgiftsskyldiga i en enskild fördragsslutande
stat för ett kalenderår överstiger 27,5 % av summan av årsavgifter,
skall de avgifter som skall betalas av de avgiftsskyldiga i den
staten minskas proportionellt så att deras sammanlagda avgifter
motsvarar 27, 5 % av den totala summan av årsavgifter till fonden för
det året.

3. Om de avgifter som skall betalas av de avgiftsskyldiga i
en fördragsslutande stat skall minskas enligt andra stycket i denna
artikel, skall de avgifter som skall betalas av de avgiftsskyldiga i
övriga fördragsslutande stater ökas proportionellt så att den totala
summan av avgifter som skall betalas av de som är skyldiga att betala
avgifter till fonden för kalenderåret ifråga kommer att uppgå till
den summa avgifter som har beslutats av församlingen.

4. Bestämmelserna i första till tredje styckena i denna artikel skall
tillämpas till dess att den totala mängden avgiftspliktig olja som har
tagits emot i de fördragsslutande staterna under ett kalenderår uppgår
till 750 miljoner ton dock längst till dess att fem år har gått från det
att detta protokoll trädde i kraft.

Artikel 36 quater

Oavsett bestämmelserna i denna konvention skall följande
bestämmelser gälla för förvaltningen av fonden under den tid då såväl
1971 års fondkonvention som denna konvention är i kraft.

a) Det fondsekretariat, lett av direktören, vilket upprättats enligt
1971 års fondkonvention ( 1971 års fond ) får också fungera som
fondens sekretariat och direktör.

b) Om sekretariatet och direktören för 1971 års fond
också utför uppgifter enligt a) som sekretariat och direktör för
fonden, skall fonden vid intressekonflikter mellan 1971 års fond och
fonden företrädas av ordföranden i fondens församling.
c) Direktören och den personal och de experter som
han har utsett, skall när de fullgör sina uppgifter enligt denna
konvention och 1971 års fondkonvention inte anses ha brutit mot
bestämmelserna i artikel 30 i denna konvention när de fullgör sina
uppgifter enlighet med denna artikel.

d) Fondens församling skall sträva efter att inte fatta beslut som är
oförenliga med beslut som har fattats av församlingen för 1971 års fond.
Om olika meningar uppkommer rörande gemensamma förvaltningsfrågor skall
fondens församling söka nå enighet med församlingen för 1971 års fond i en
anda av ömsesidigt samarbete och med de båda organisationernas
gemensamma mål för ögonen.

e) Fonden får träda in i de rättigheter, skyldigheter och tillgångar som
1971 års fond har om församlingen för 1971 års fond så beslutar enligt
artikel 44 andra stycket i 1971 års fondkonvention.

f) Fonden skall återbetala alla kostnader och utgifter som 1971 års fond
har haft för administra-tiva tjänster vilka den har utfört för fondens
räkning.

Artikel 36 quinquies

Slutbestämelser

Slutbestämmelserna i denna konvention är artiklarna 28 – 39
i 1992 års ändringsprotokoll till 1971 års fondkonvention.
Hänvisningar i denna konvention till fördragsslutande stater avser de
stater som är bundna av detta protokoll. Lag (1995:1082).

Bilaga 3

IMO:s resolution LEG.2(82) den 18 oktober 2000 om ändringar av
ansvarsbeloppen i 1992 års ändringsprotokoll till 1971 års
internationella konvention om upprättandet av en internationell
fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja

RESOLUTION LEG.2(82)

(adopted on 18 October 2000)

ADOPTION OF AMENDMENTS OF THE LIMITS OF COMPENSATION IN THE
PROTOCOL OF 1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE
ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL
POLLUTION DAMAGE, 1971

THE LEGAL COMMITTEE at its eighty-second session:

RECALLING Article 33(b) of the Convention on the International
Maritime Organization (hereinafter referred to as the ”IMO
Convention”) concerning the functions of the Committee,

MINDFUL of Article 36 of the IMO Convention concerning rules
governing the procedures to be followed when exercising the
functions conferred on it by or under any international
convention or instrument,

RECALLING FURTHER Article 33 of the Protocol of 1992 to amend
the International Convention on the Establishment of an
International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage,
1971 (hereinafter referred to as the ”1992 Fund Protocol”)
concerning the procedures for amending the limits of the
amounts of compensation set out in Article 6(3) of the 1992
Fund Protocol,

HAVING CONSIDERED amendments to the limits of the amounts of
compensation proposed and circulated in accordance with the
provisions of Article 33(1) and (2) of the 1992 Fund Protocol,

1. ADOPTS, in accordance with Article 33(4) of the 1992 Fund
Protocol, amendments to the limits of the amounts of
compensation set out in Article 6(3) of the 1992 Fund Protocol,
as set out in the Annex to this resolution;

2. DETERMINES, in accordance with Article 33(7) of the 1992
Fund Protocol, that these amendments shall be deemed to have
been accepted on 1 May 2002 unless, prior to that date, not
less than one quarter of the States that were Contracting
States on the date of the adoption of these amendments (being
18 October 2000) have communicated to the Organization that
they do not accept these amendments;

3. FURTHER DETERMINES that, in accordance with Article 33(8) of
the 1992 Fund Protocol, these amendments, deemed to have been
accepted in accordance with paragraph 2 above, shall enter into
force on 1 November 2003;

4. REQUESTS the Secretary-General, in accordance with Articles
33(7) and 38(2)(vi) of the 1992 Fund Protocol, to transmit
certified copies of the present resolution and the amendments
contained in the Annex thereto to all States which have signed
or acceded to the 1992 Fund Protocol; and

5. FURTHER REQEUSTS the Secretary-General to transmit copies of
the present resolution and its Annex to the Members of the
Organization which have not signed or acceded to the 1992 Fund
Protocol.

Annex

AMENDMENTS OF THE LIMITS OF COMPENSATION IN THE PROTOCOL OF
1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT
OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION OF OIL POLLUTION
DAMAGE, 1971

Article 6(3) of the 1992 Fund Protocol is amended as follows:

the reference in paragraph 4(a) to ”135 million units of
account” shall read ”203,000,000 units of account”;

the reference in paragraph 4(b) to ”135 million units of
account” shall read ”203,000,000 units of account”; and

the reference in paragraph 4(c) to ”200 million units of
account” shall read ”300,740,000 units of account”.

(Översättning)

RESOLUTION LEG.2(82)

(som antagits den 18 oktober 2000)

ANTAGANDE AV ÄNDRINGAR AV ANSVARSBELOPPEN I 1992 ÅRS PROTOKOLL
TILL 1971 ÅRS INTERNATIONELLA KONVENTION OM UPPRÄTTANDET AV EN
INTERNATIONELL FOND FÖR ERSÄTTNING AV SKADA ORSAKAD AV
FÖRORENING GENOM OLJA

DEN JURIDISKA KOMMITTÉN vid sitt åttioandra möte

SOM ERINRAR SIG artikel 33(b) i konventionen om den
internationella sjöfartsorganisation (härefter IMO-
konventionen) som gäller kommitténs uppgifter,

SOM UPPMÄRKSAMMAR artikel 36 i IMO-konventionen avseende regler
som gäller de förfaranden som skall tillämpas när den fullgör
de funktioner som har ålagts den enligt internationella
konventioner eller akter,

SOM ÄVEN ERINRAR SIG artikel 33 i 1992 års protokoll till 1971
års internationella konvention om upprättandet av en
internationell fond för ersättning av skada orsakad av
förorening genom olja (härefter 1992 års fondprotokoll)
avseende de förfaranden för att ändra ansvarsbeloppen som anges
i artikel 6(3) av 1992 års fondprotokoll,

SOM HAR BEAKTAT de ändringar av ansvarsbeloppen som har
föreslagits och spridits i överensstämmelse med reglerna i
artikel 33(1) och (2) i 1992 års fondprotokoll,

1. ANTAR, i överensstämmelse med artikel 33(4) av 1992 års
fondprotokoll, ändringar av de ansvarsbelopp som anges i
artikel 6(3) i 1992 års fondprotokoll, i enlighet med vad som
framgår av bilagan till denna resolution,

2. BESLUTAR, i enlighet med artikel 33(7) i 1992 års
fondprotokoll, att dessa ändringar skall anses godtagna den 1
maj 2002 om inte, före detta datum, minst en fjärdedel av de
stater som var fördragsslutande stater den dag då dessa
ändringar antogs (18 oktober 2000) har underrättat
organisationen om att de inte godtar dessa ändringar,

3. BESLUTAR VIDARE att, i enlighet med artikel 33(8) i 1992 års
fondprotokoll, dessa ändringar, som anses godtagna enligt
punkten 2 ovan, skall träda i kraft den 1 november 2003,

4. ANHÅLLER om att generalsekreteraren, i enlighet med
artiklarna 33(7) och 38(2)(vi) i 1992 års fondprotokoll,
översänder vidimerade kopior av denna resolution och av de
ändringar som innefattas i dess bilaga till alla stater som har
undertecknat eller anslutit sig till 1992 års fondprotokoll,
och

5. ANHÅLLER ÄVEN om att generalsekreteraren översänder kopior
av denna resolution och dess bilaga till de medlemmar av
organisationen som inte har undertecknat eller anslutit sig
till 1992 års fondprotokoll.

Resolutionsbilaga

ÄNDRINGAR AV ANSVARSBELOPPEN I 1992 ÅRS PROTOKOLL TILL 1971 ÅRS
INTERNATIONELLA KONVENTION OM UPPRÄTTANDET AV EN INTERNATIONELL
FOND FÖR ERSÄTTNING AV SKADA ORSAKAD AV FÖRORENING GENOM OLJA

Artikel 6(3) i 1992 års fondprotokoll ändras enligt följande.

Hänvisningen i punkt 4(a) till ”135 miljoner beräkningsenheter”
skall lyda ”203 000 000 beräkningsenheter”,

hänvisningen i punkt 4(b) till ”135 miljoner beräkningsenheter”
skall lyda ”203 000 000 beräkningsenheter”, och

hänvisningen i punkt 4(c) till ”200 miljoner beräkningsenheter”
skall lyda ”300 740 000 beräkningsenheter”.
Lag (2002:611).