Kungörelse (1973:138) om tillämpning av rättshjälpslagen (1972:429) beträffande medborgare i vissa främmande stater

SFS nr
1973:138
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1973-03-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:123
Upphävd
1988-05-01

Medborgare i Japan eller i stat, ansluten till den europeiska bosätt
ningskonventionen den 13 december 1955, samt medborgare i stat,
ansluten till någon av de i Haag den 17 juli 1905 och den 1 mars 1954
dagtecknade konventionerna angående vissa till civilprocessen hörande
ämnen eller i förhållande till vilken konventionen den 28 augusti 1930
mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland rörande vissa till
civilprocessen hörande ämnen av internationell natur är tillämplig,
skall i fråga om rätt till allmän rättshjälp vara likställd med svensk
medborgare. Detsamma skall gälla beträffande medborgare i stat,
ansluten till den i New York den 20 juni 1956 dagtecknade konventionen
om indrivning av underhållsbidrag i utlandet, om han är kärande eller
sökande i mål eller ärende angående underhållsbidrag, vilket anhängig
gjorts genom utrikesdepartementets förmedling enligt konventionens
bestämmelser. Kungörelse (1973:525).