Lag (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor

SFS nr
1973:214
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1973-04-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:2049

1 § Tillägg enligt denna lag utgår till livränta som utges på
grund av ansvarsförsäkring hos svenskt försäkringsbolag eller
utländskt försäkringsbolag med koncession i Sverige, om den
händelse som föranlett livräntan inträffat före utgången av år
1973.

Lagen gäller inte livränta på vilken lagen (1967:663) om
tillägg till vissa trafiklivräntor eller kungörelsen (1971:14)
om tillägg till vissa statliga skadelivräntor, m.m. är
tillämplig, inte heller livränta till följd av skada som
uppkommit utomlands, om inte livräntetagaren vid tiden för den
händelse som föranlett livräntan var svensk medborgare eller
utlänning med hemvist i Sverige. Lag (2003:830).

2 § Tillägg utgår i form av allmänt tillägg och indextillägg.

3 § Tillägg enligt denna lag tillkommer livräntetagaren som en särskild
förmån utöver det skadestånd som försäkringen har att täcka och utgår
även om därigenom det belopp överskrides till vilket försäkringsgivarens
ansvar är begränsat på grund av försäkringsavtalet.

4 § Allmänt tillägg till livränta, som fastställts före utgången av år
1971, utgår enligt en procentsats som utgör, om livräntan fastställts år
1939 eller tidigare, trehundratjugofem procent, år 1940,
tvåhundrasextiofem procent, år 1941, tvåhundratjugo procent, åren
1942–1947, etthundranittio procent, åren 1948–1950, etthundrasjuttio
procent, år 1951, etthundratrettio procent, åren 1952–1955,
etthundratio procent, år 1956 eller 1957, nittio procent, år 1958 eller
1959, sjuttiofem procent, år 1960 eller 1961, sextiofem procent, år 1962
eller 1963, femtiofem procent, år 1964, femtio procent, år 1965, fyrtio
procent, år 1966, trettiofem procent, år 1967 eller 1968, tjugofem
procent, år 1969, tjugo procent, år 1970, femton procent, år 1971, fem
procent.

5 § Indextillägg enligt denna lag utgår den 1 januari varje år
som prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken för året överskrider prisbasbeloppet
för det närmast föregående år då indextillägg utgick.

Indextillägg utgår första gången den 1 januari det år närmast
efter det då livräntan fastställdes som prisbasbeloppet
överskrider prisbasbeloppet för fastställandeåret.
Lag (2010:1216).

6 § Indextillägg utgår med det procenttal som prisbasbeloppet
har ökat med.

Brutet procenttal avrundas nedåt till två decimaler. Det
procenttal med vilket indextillägg skall utgå fastställs av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Lag (2003:830).

7 § Har upphävts genom lag (2003:830 ).

8 § Allmänt tillägg beräknas på livräntans belopp. Indextillägg
beräknas på livräntans belopp ökat med tillägg enligt denna lag.

9 § Ändras livräntans belopp i enlighet med vad som bestämts vid dess
fastställande, ökas eller minskas tillägg i motsvarande mån.

10 § Tillägg utges av den försäkringsinrättning som förvaltar
livräntan. Ansvaret för tillägget säkerställes i den ordning
som gäller för livräntan enligt försäkringsrörelselagen
(2010:2043) eller, om tillägget utges av Försäkringskassan,
enligt motsvarande bestämmelser för Försäkringskassan.
Lag (2010:2049).

11 § Fordran hos försäkringsinrättning på tillägg enligt denna lag får
ej utmätas.

Bestämmelsen i första stycket hindrar ej utmätning av livräntebelopp
enligt vad som föreskrives i 7 kap. utsökningsbalken.

I fråga om förbud mot utmätning sedan tillägg har betalats ut gäller 5
kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken. Lag (1981:823).

12 § Närmare bestämmelser för tillämpningen av denna lag meddelas av
regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1981:1195).

2003:830

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2. För livräntor som har fastställts före ikraftträdandet
tillämpas äldre bestämmelser utom vad gäller den dag när
indextillägg skall utgå.