Lag (1973:650) om medling mellan samlevande

SFS nr
1973:650
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1973-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:322
Upphävd
1998-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:322

1 § Medling enligt denna lag har till ändamål att utjämna
motsättningar mellan man och kvinna som sammanlever eller har
sammanlevt.

Medlare skall på lämpligt sätt göra sig underrättad om anledningen
till motsättningarna och, om fråga uppkommit att bryta samlevnaden,
rådgöra med parterna om möjligheterna att fortsätta den.

2 § För varje kommun skall utses minst två medlare. Om det är påkallat
av särskilda skäl, kan samme person förordnas till medlare för mer än
en kommun.

Medlare utses av länsstyrelsen för två kalenderår efter hörande av
kommunen. Är medlare ej lämplig för sitt uppdrag, skall han
entledigas. Avgår medlare före utgången av den tid för vilken han
blivit utsedd, skall annan förordnas för den återstående tiden. Lag
(1979:711).

3 § Medlare är skyldig att söka medla på begäran av mannen eller
kvinnan, om någon av dem är bosatt i den kommun för vilken medlaren
förordnats.

4 § Ersättning till medlare betalas av kommunen. Lag (1979:711).

5 § Medlare får ej obehörigen yppa vad han erfarit under medlingen.

Övergångsbestämmelser

1998:322

Den upphävda lagen tillämpas fortfarande i fråga om medling som har
inletts före utgången av september 1998.