Kungörelse (1973:948) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utom riket

SFS nr
1973:948
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1973-12-12
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:264
Upphävd
2009-05-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:916

1 § Vill man och kvinna ingå äktenskap inför svensk viselförrättare
utom riket, gäller vad som sägs nedan om hindersprövningen.

2 § Har hindersprövning gjorts av Skatteverket eller hos myndighet
tillhörande Danmark, Finland, Island eller Norge, får vigsel
äga rum enligt vad som i allmänhet gäller för vigsel enligt
svensk lag. Förordning (2003:916).

3 § Hindersprövning får verkställas av svensk beskickning i främmande
stat eller av svenskt konsulat. Olönat konsulat får dock ej utan
regeringens uppdrag verkställa hindersprövning. Förordning
(1977:800).

4 § Vid hindersprövning enligt 3 § skall den som är folkbokförd i
Sverige förete ett utdrag över vad folkbokföringen utvisar
rörande hans behörighet att ingå äktenskap. Sådant utdrag behövs
dock ej, om dess anskaffande skulle medföra dröjsmål som innebär
allvarlig olägenhet för mannen och kvinnan.

I övrigt skall mannen och kvinnan fullgöra vad som enligt lag
åligger dem som vill erhålla hindersprövning.

Skatteverket fastställer formulär för utdrag som avses i första
stycket. Förordning (2003:196).

5 § Fullgör mannen och kvinnan vad som åligger dem enligt 4 § och
finner den som verkställer hindersprövningen ej hinder möta mot
äktenskapet, får vigsel ske inom fyra månader därefter.

6 § När vigsel får äga rum enligt vad som sagts i 5 §, skall den som
verkställt hindersprövningen på begäran av mannen och kvinnan utfärda
intyg därom. Annan får ej förrätta vigsel på grund av
hindersprövningen utan att sådant intyg företes. Känner
vigselförrättaren till äktenskapshinder som icke uppmärksammats vid
hindersprövningen, får vigsel ej ske.

7 § Har regeringen förordnat att äktenskap ej får ingås i strid mot
hinder vigsellandets lag, skall vigselförrättaren tillse, att sådant
hinder ej föreligger. Förordning (1977:800).

8 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
beslut angående utfärdande av intyg enligt 6 § får dock inte
överklagas. Förordning (1998:1034).

Övergångsbestämmelser

1991:776

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om hindersprövning som har skett
före ikraftträdandet.

1995:202

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2003:916

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre
föreskrifter i 2 § gäller fortfarande för hindersprövning som
har skett före ikraftträdandet.