Tullförordning (1973:979);

SFS nr
1973:979
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1973-12-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1070
Upphävd
1988-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Vid förtullning utgår tull enligt tulltaxan (1977:975) om annat ej
föreskrives. Lag (1977:977).

2 § Om särskilda skäl föreligger kan regeringen förordna att vara som
förtullas skall beläggas med särskild tull.

Förordnande enligt första stycket underställes riksdagen för
godkännande inom en månad eller, om riksmöte ej pågår, inom en månad
från början av nästa riksmöte. Om riksdagen icke godkänner
förordnandet gäller det högst en månad efter riksdagens beslut.

Utan hinder av riksdagens godkännande kan regeringen upphäva
förordnande enligt första stycket. Lag (1975:94).

3 § Regeringen kan förordna att vara som förtullas skall beläggas med
antidumping- eller utjämningstull för att motverka att dumping eller
subventionering i utlandet skadar svenskt näringsliv. Förordnande får
meddelas även för att motverka att dumping eller subventionering
skadar näringslivet i annat land.

Förordnande enligt första stycket får meddelas för tid under vilken
närmare utredning pågår. Visar utredningen att förutsättning för
förordnande ej finnes, skall det tillfälliga förordnandet upphävas.
Tullbelopp som tagits ut på grund av förordnandet skall då återbetalas
utan dröjsmål. Lag (1975:94).

4 § Regeringen kan förordna om avvikelser från denna förordning och
från tulltaxan (1977:975)

1. med anledning av konventionen angående upprättande av Europeiska
frihandelssammanslutningen och associationsavtal slutet i enlighet med
konventionens bestämmelser,

2. med anledning av Sveriges avtal med Europeiska ekonomiska
gemenskapen och med Europeiska kol- och stålgemenskapen jämte dess
medlemsstater,

3. med anledning av Sveriges avtal med Danmark om handeln mellan
Sverige och Grönland,

4. för varor från utvecklingsländerna,

5. för varor från Färöarna. Lag (1986:356).

4 a § Regeringen kan förordna att tull icke skall utgå för margarin,
ej innehållande smör, ur tulltaxenummer 15.13, som införes från länder
som är anslutna till konventionen angående upprättandet av Europeiska
frihandelssammanslutningen eller associationsavtal, slutet i enlighet
med konventionens bestämmelser. Lag (1975:94).

5 § Regeringen kan förordna att tull icke skall utgå för varuslag som
icke eller endast i ringa omfattning är föremål för tillverkning inom
landet eller för vara av sådant slag. Förordnande som gäller varuslag
får meddelas för högst två år i sänder. Lag (1975:94).

5 a § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
generaltullstyrelsen får föreskriva att tull inte skall tas ut för
varuförsändelse, när tullen och övriga införselavgifter för
försändelsen sammanlagt understiger visst belopp. Lag (1979:980).

6 § När tull utgår efter varas värde beräknas värdet enligt de
föreskrifter regeringen meddelar på grundval av överenskommelsen om
tillämpning av artikel VII i det allmänna tull- och handelsavtalet.

När tull utgår efter varas vikt beräknas tullen på varans nettovikt
om annat ej anges. Lag (1979:1189).

Tullfrihet m.m.

7 § Tullfrihet medges för vara som förtullas för

1. främmande stats beskickning eller konsulat, beskicknings-eller
konsulatsmedlem eller dennes familj enligt lagen (1966:664) med vissa
bestämmelser om immunitet och privilegier ((1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall),

2. internationell organisation eller person som är knuten till sådan
organisation om organisationen eller sådan person är

upptagen i lagen med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier
om immunitet och privilegier i visa fall eller i författning som
meddelats med stöd av lagen och berättigad till tullfrihet enligt
stadga eller avtal som gäller i förhållande till Sverige. Förordning
(1974:319).

8 § Tullfrihet medges för

1. mindre maskin eller apparat eller annat föremål som inresande
yrkesutövare inför och som skall användas i hans yrke av honom eller
under hans personliga överinseende under tillfälligt uppehåll i
landet, om ej varornas mängd eller beskaffenhet ger tullmyndigheten
anledning att medge endast temporär tullfrihet enligt 15 §,

2. livsförnödenheter som inkommer tillsammans med djur och motsvarar
djurens behov under transporten till bestämmelseorten,

3. vara, som tillhört förolyckat fartyg eller luftfartyg och som icke
är last, samt sjöfynd som polismyndighet lämnar ut till bärgare enligt

lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd utan att bärgningen
kungöres,

4. likkista med lik, urna med aska av lik samt kransar och blommor
till avliden persons minnesgärd,

5. varuprov, mönster och modell, som har endast obetydligt
handelsvärde eller som med hänsyn till material eller utförande
uppenbarligen är avsedda att endast visa varas beskaffenhet eller
användning,

6. blanketter till passersedel, godslista och liknande handling som
skall användas vid in- eller utförsel av varor eller vid
internationell samfärdsel samt blanketter, register och andra
handlingar som skall användas i samband med konferenser, kongresser
eller liknande arrangemang av internationell karaktär,

7. markutrustning och undervisningsmateriel som skall användas vid
eller i samband med civil luftfart och som är specialkonstruerade för
att användas som luftfartsutrustning samt delar och tillbehör, när
varorna förtullas för lufttrafikföretag, luftfartsmyndigheten eller
annan förvaltning för allmän flygplats, dock endast så länge varorna
användes på nu angivet sätt,

8. vara för provning av flygsäkerhetsmateriel, när den förtullas för
luftfartsmyndigheten, dock endast så länge den användes för nu angivet
ändamål.

Bestämmelser om tullfrihet för varor som införes av resande finns i
förordningen (1966:394) om rätt för resande m. fl. att införa varor
tull- och skattefritt. Lag (1984:1023).

9 § På de villkor regeringen bestämmer medges tullfrihet för

1. ämne som huvudsakligen användes som läkemedel eller för beredning
av tullfri farmaceutisk produkt, hänförlig till 30 kap. tulltaxan
(1977:975),

2. vara som skall användas uteslutande som material för tillverkning
av tullfri farmaceutisk produkt, hänförlig till 30 kap. tulltaxan,
eller av ämne som avses i 1,

3. vara som skall användas uteslutande som vulkningsaccelerator eller
antioxidant för gummiindustrin eller som tillsats till mineralolja för
att motverka knackning, oxidation, korrosion eller hartsbildning, för
att reglera viskositeten eller för att användas för annat liknande
ändamål,

4. garn, bind- och segelgarn, tågvirke, linor och liknande material,
som skall användas uteslutande för tillverkning av fisknät,

5. delar till stidsvagn eller annat pansrat stidsfordon samt till
vapen och ammunition för militärt bruk. Lag (1979:980).

10 § Delar och tillbehör samt material av plast, gummi, textilvara
eller glas, vilka skall användas för biltillverkning, får införas mot
tull som motsvarar fyra femtedelar av tullen på bilar, införda under
samma omständigheter. Detta gäller ej däck och andra varor,
hänförliga till tulltaxenummer 40.11.

Regeringen bestämmer de villkor som skall gälla för tullnedsättning
enligt första stycket. Lag (1975:94).

11 § Regeringen kan medge tullfrihet för

1. förnödenheter och proviant som medföres eller tages ombord på
transportmedel i utrikes trafik, om varorna är avsedda för
transportmedlet eller för besättning eller passagerare,

2. vara som införes av person, vilken inflyttar till landet eller
återvänder hit efter längre tids vistelse i utlandet, om införseln
icke sker i handelssyfte,

3. vara som införes med anledning av arv eller testamente eller som
gåva eller lån utan verderlag och vara som köpts för medel skänkta
från utlandet,

4. film och trycksaker om varor eller tjänster som erbjudes från
utlandet,

5. vara för turistpropaganda,

6. vara som skall användas vid räddnings- eller bärgningsföretag eller
humanitär hjälpaktion,

7. vara för undervisningsändamål eller för vetenskapligt eller
kulturellt ändamål,

8. vara som skall användas vid utställning eller mässa eller vid
liknande evenemang som ordnas för att främja försäljningen av utländsk
vara,

9. välfärdsmateriel för sjöfolk,

10. hålkort, hålremsa, magnetband och annat medium med registrerade
data. Lag (1975:94).

12 § Regeringen kan medge tullfrihet för vara som införes i egentlig
gränstrafik. Lag (1975:94).

13 § Regeringen kan medge tullfrihet eller tullnedsättning för vara
som

1. är svensk eller har förtullats i Sverige,

2. har tillverkats helt eller delvis av material, vilket är svenskt
eller har förtullats i Sverige,

3. har tillverkats med utnyttjande av svenskt konstruktionsarbete
eller annan liknande svensk prestation,

4. har reparerats och införes i utbyte mot svensk eller i Sverige
förtullad vara av samma slag vilken utförts från Sverige,

5. införes som ersättning för del eller tillbehör till vara som
förtullats i Sverige och som ej stämt överens med vad som får anses
avtalat. Lag (1975:94).

14 § Emballage som införes med varor skall tulltaxeras för sig endast
om det kan anses som självständig handelsvara.

Regeringen kan medge tullfrihet för godsbehållare (container) och
annat emballage, lastpall och annat hjälpmedel för transport,
lastning, lossning eller annan hantering av gods samt för delar och
tillbehör till här avsedd materiel. Lag (1975:94).

Temporär tullfrihet

15 § Regeringen kan medge temporär tullfrihet för

1. vara som införes för att repareras, bearbetas, kompletteras eller
emballeras eller för att användas som material vid reparation,
bearbetning, komplettering eller emballering av exportvara, om
behandlingen icke gör det omöjligt att identifiera den införda varan,

2. specialverktyg och specialinstrument som införes för att användas
vid tillverkning av viss exportvara, om verktygen eller instrumenten
tillhandahålles av den utländske köparen av exportvaran, vara som
införes för att användas vid avprovning av viss exportvara, om den
införda varan tillhandahålles av utländsk köpare av eller spekulant på
exportvaran, och vara som tillfälligt införes för att avbildas eller
kopieras, om den införda varan tillhandahålles av utländsk köpare av
eller spekulant på avbildningen eller kopian,

3. utrustning som införes tillfälligt för inresandes yrkesutövning
eller för jämförligt ändamål,

4. utrustning för cirkus, tivoli eller liknande företag som uppehåller
sig tillfälligt i landet,

5. vara som införes för tillfälligt bruk vid teaterföreställning eller
vid kongress, officiell festlighet, idrottstävling eller liknande
arrangemang av internationell karaktär,

6. vara som är avsedd för utställning eller mässa,

7. varuprov, mönster eller modell,

8. vara som införes för att avprovas,

9. urvalssändning av varor, som på grund av speciellt utförande eller
särprägel ej kan betraktas som varuprover,

10. djur som införes för avelsändamål eller för veterinärmedicinsk
behandling,

11. transportmedel som skall användas endast tillfälligt i landet och
del, tillbehör eller material som kommer in särskilt för reparation,
underhåll eller utrustning av sådant transportmedel.

Regeringen eller, efter regeringens förordnande, tullmyndighet kan
medge temporär tullfrihet även i andra fall än som sägs i första
stycket när särskilda skäl finnes. Lag (1984:1022).

16 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
generaltullstyrelsen kan föreskriva att vara som använts i strid mot
villkor för temporär tullfrihet inte behöver förtullas. Lag
(1984:1022).

Tullrestitution

17 § Regeringen kan medge restitution av tull för vara som förtullats
för den som har tillstånd till tullrestitution om denna

1. använt varan för tillverkning, reparation, bearbetning,
komplettering eller emballering av exportvara och utfört denna ur
landet eller, i fråga om delar och tillbehör till sådan exportvara,
återutfört varan i oförändrat skick (industrirestitution),

2. använt varan för byggnad, ombyggnad, reparation, inredning,
utrustning eller sjösättning av fartyg, skeppsdocka, dockport, ponton
eller mudderverk eller av produktionslanläggning för egentlig
varvsverksamhet (varsresititution),

3. använs varan för byggnad, ombyggnad, reparation, inredning eller
utrustning av luftfartyg eller av delar eller tillbehör till
luftfartyg (flygresitution), eller

4. återutfört varan i oförändrat skick i samband med försäljning till
annan i utlandet än producenten eller leverantören eller ombud för
någon av dem (handelsrestitution).

Restitution enligt första stycket 1-3 kan medges även för vara som
återutförts efter reparation, bearbetning, komplettering eller
emballering.

Restitution kan medges även om annan vara än den för vilken
restitution begäres använts eller återutförts enligt första eller
andra stycket. Därvid skall den använda eller återutförda varan ha
förtullats för den som använt eller återutfört den och till mängd och
beskaffenhet motsvara den vara för vilken restitution begäres. Om
det ej kan visas att den anväda eller återutförda varan är förtullad,
kan restitution medges på de villkor regeringen bestämmelser.

Regeringen kan medge restitution enligt fösta stycket för vara som ej
får avvsedd användning.

Tullmyndighet kan medge restitution enligt första stycket för vara som
förtullats för annan innehavare av restitutionstillstånd än den som
använt varan eller utfört exportvaran. I särskilt flal kan
tullmyndighet medge handelsrestitution för vara som utförts utan
samband med försäljning. Lag (1975:94).

18 § Regeringen kan medge restitution av tull för vara som återutförts
utan att ha använts eller efter att ha använts endast i samband med
provning eller under förhållanden som kan jämställas med provning
eller som kunnat medför temporär tullfrihet (särskild restitution).

Har vara återutförts men är första stycket ej tillämligt kan
regeringen medge restitution av tull med avdrag som beräknas med
hänsyn till den tid varan befunnit sig i landet (reducerad
restitution).

Restitution enligt första eller andra stycket medges den för vars
räkning varan utföres. Lag (1975:94).

19 § Tillstånd till tullrestitution som avses i 17 § kan medges den
som driver rörelse. Tillstånd till varvsrestitution eller
flygrestitution kan medges även den som äger fartyg eller luftfartyg.
Regeringen bestämmer övriga villkor för tillstånd. Lag (1975:94).

20 § Generaltullstyrelsen kan medge att den som har tillstånd till
tullrestitution ej behöver betala tull för vara innan frågan om
restitution prövats. Skall tull betalas anses den förfallen till
betalning den dag, som skulle ha varit förfallodag om medgivande ej
lämnats.

Har tull ej betalats men föreligger i övrigt förutsättningar för
tullrestitution, kan tullmyndighet medge befrielse från tullen.

I den omfattning regeringen bestämmer får tullmyndighet medge
befrielse från tull, som annars kan restitueras senare, för vara som
förtullas för att användas för ändamål som medför rätt till
tullrestitution enligt 17 § första stycker 1-3. Användes varan ej för
sådant ändamål skall tull betalas för den, om regeringen ej förordnar
annat. Vad som sägs i första stycket om förfallodag skall därvid ha
motsvarande tillämpning. Lag (1975:94).

21 § Regeringen bestämmer den tid inom vilken förutsättningarna för
restitution skall vara uppfyllda. Regeringen bestämmer även det
lägsta belopp med vilket restitution får medges. Lag (1975:94).

22 § Med utförsel jämställes

1. vid tullrestitution i allmänhet, att varan föres till frihamn
eller, i den mån regeringen förordnar, lägges upp i tullager,

2. vid industri- och handelsrestitution, att varan leveras till någon
som medgivits tullbefrielse enligt 20 § tredje stycket, eller att
varan tages ombord som proviant eller förnödenhetsartikel på fartyg
eller luftfartyg i utrikes trafik eller tages in i exportbutik,

3. vid särskild och reducerad restitution, att varan förstöres under
kontroll av myndighet eller annan som generaltullstyrelsen godkänt.

Begäres restitution eller åtnjutes motsvarande tullbefrielse för vara,
som förts till frihamn eller lagts upp på tullager och föres varan
från frihamnen eller tages den ut från tullagret utan samband med
utförsel, gäller de bestämmelser som regeringen meddelar.

Regeringen kan förordna att tull skall betalas för vara, om
varvsrestitution, flygrestitution eller motsvarande tullbefrielse
medgivits för varan och denna därefter föres från fartyg, ponton,
mudderverk eller luftfartyg eller överlåtes eller tages i anspråk för
ändamål som ej medför rätt till sådan restitution. Lag (1975:95).

Särskilda bestämmelser

23 § Tull som skall beräknas efter annan grund än värde får nedsättas
för vara som är skadad på annat sätt än genom förskämning när den
anges till förtullning eller, om varan tages om hand efter medgivande
enligt 3 § andra stycket tullagen (1973:670), när den anmäles till
omhändertagande. Nedsättningen skall motsvara den minskkning i varans
värde som skadan medfört. Värdet av varan i oskadat och i skadat skick
beräknas enligt 6 § första stycket.

24 § Föreligger synnerliga skäl får regeringen eller, efter
regeringens förordnande, generaltullstyrelsen medge befrielse från
eller återbetalning eller nedsättning av tull. Förordning (1975:94).

25 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning och av
tulltaxan (1971:920) meddelas av Kungl. Maj:t eller, efter Kungl.
Majt:ts bemyndigande, av generaltullstyrelsen.

Övergångsbestämmelser

1984:1022

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Har en vara använts eller
gått förlorad före ikraftträdandet tillämpas dock fortfarande 16 § i
sin äldre lydelse.