Kungörelse (1974:1063) om fastighetsbevis m.m.

SFS nr
1974:1063
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1974-12-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:59

Inledande bestämmelser

1 § Denna kungörelse innehåller bestämmelser om bevis och andra
uppgifter rörande innehållet i fastighetsregistret.

Om bevis rörande inskrivningsmyndighetens beslut finns
särskilda bestämmelser.

Bestämmelserna i kungörelsen innebär ingen inskränkning i den
skyldighet som enligt lag åvilar myndighet att pröva
framställningar om utlämnande av upptagning för automatiserad
behandling som anses som allmän eller av utskrift av sådan
upptagning. Förordning (2008:170).

2 § Uppgift om innehållet i fastighetsregistret ska lämnas i
form av

1. fastighetsbevis,

2. gravationsbevis,

3. samfällighetsbevis,

4. kvartersbevis, eller

5. anläggningsbevis.

Ett bevis som avses i första stycket framställs maskinellt av
Lantmäteriet på blankett enligt formulär som fastställs av
Lantmäteriet. Beviset expedieras genom Lantmäteriets försorg.

Trots bestämmelsen i första stycket får Lantmäteriet, om det
inte finns något hinder till följd av personuppgiftslagen
(1998:204) eller lagen (2000:224) om fastighetsregister, efter
särskild framställan från en myndighet eller någon annan
tillhandahålla de utdrag och sammanställningar av innehållet i
fastighetsregistret som Lantmäteriet bestämmer.
Förordning (2008:683).

Fastighetsbevis

3 § Fastighetsbevis utfärdas särskilt för varje fastighet.

Ett fastighetsbevis skall innehålla

1. de uppgifter om fastigheten som enligt 21-23 §§ förordningen
(2000:308) om fastighetsregister skall redovisas i
fastighetsregistrets allmänna del,

2. de uppgifter som enligt 44-49 §§ förordningen om
fastighetsregister skall redovisas i fastighetsregistrets
inskrivningsdel,

3. den tilläggsinformation som avses i 67 och 68 §§
förordningen om fastighetsregister, dock inte uppgift om
lagfaren ägares eller tomträttshavares civilstånd.

4. uppgifter enligt 64 § första och andra styckena förordningen
om fastighetsregister.

Fastighetsbevis gäller som gravationsbevis. Förordning (2000:318).

4 § I fastighetsbevis redovisas uppgifter om

registerbeteckning,

administrativ tillhörighet m.m.,

tidigare registerbeteckning,

ursprung,

avregistrering,

adress,

area, läge,

fristående fiske,

andel i samfällighet,

andel i gemensamhetsanläggning,

skattetal,

åtgärder,

avskild mark,

rättigheter,

planer, bestämmelser och övriga uppgifter enligt 27 och 28 §§
förordningen (2000:308) om fastighetsregister,

taxering m.m.,

i fastighetslängd antecknad ägare,

övriga förhållanden som har anmärkts i fastighetsregistrets
allmänna del,

lagfart,

tomträttsupplåtelse,

tomträttsinnehav,

inteckningar m.m.,

anteckningar.

För inteckningar redovisas även sådan tilläggsinformation som
avses i 68 § förordningen om fastighetsregister.

Av beviset ska framgå aktualitetsdatum enligt 42 § andra
stycket förordningen om fastighetsregister och sådan
tilläggsinformation som avses i 68 a § samma förordning.
Förordning (2011:59).

Gravationsbevis

5 § Gravationsbevis utfärdas särskilt för varje fastighet.

Ett gravationsbevis skall innehålla de uppgifter som avses i 3 §
andra stycket. Uppgifter ur fastighetsregistrets allmänna del
redovisas dock endast i den utsträckning som anges i 6 §.
Förordning (2000:318).

6 § I gravationsbevis redovisas uppgifter om

registerbeteckning,

lagfart,

tomträttsupplåtelse,

tomträttsinnehav,

inteckningar m.m.,

anteckningar,

taxering m.m.,

tidigare registerbeteckning,

ursprung,

totalareal,

andel i gemensamhetsanläggning,

avskild mark.

För inteckningar redovisas även sådan tilläggsinformation som
avses i 68 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister.

Av beviset ska framgå aktualitetsdatum enligt 42 § andra
stycket förordningen om fastighetsregister och sådan
tilläggsinformation som avses i 68 a § samma förordning.
Förordning (2011:59).

7 § Har upphävts genom förordning (2006:158).

8 § Har upphävts genom förordning (2006:158).

Samfällighetsbevis

9 § Samfällighetsbevis utfärdas särskilt för varje
samfällighet.

Ett samfällighetsbevis skall innehålla

1. de uppgifter om samfälligheten som enligt 21 och 22 §§
förordningen (2000:308) om fastighetsregister skall redovisas i
fastighetsregistrets allmänna del,

2. de uppgifter som enligt 64 § första och andra styckena
förordningen (2000:308) om fastighetsregister skall redovisas i
fastighetsregistrets taxeringsuppgiftsdel. Förordning (2000:318).

10 § I samfällighetsbevis redovisas uppgifter om

registerbeteckning,
administrativ tillhörighet m.m.,
tidigare registerbeteckning,
ursprung,
avregistrering,
adress,
area, läge,
fristående fiske,
andel i gemensamhetsanläggning,
ändamål,
delägande fastigheter,
åtgärder,
avskild mark,
rättigheter,
planer, bestämmelser och övriga uppgifter enligt 27 och 28 §§
förordningen (2000:308) om fastighetsregister,
taxering m.m.,
i fastighetslängd antecknad ägare,
övriga förhållanden som anmärkts i fastighetsregistrets
allmänna del. Förordning (2000:318).

11 § har upphävts genom förordning (2000:318).

12 § har upphävts genom förordning (2000:318).

13 § har upphävts genom förordning (2000:318).

14 § har upphävts genom förordning (2000:318).

15 § har upphävts genom förordning (2000:318).

Kvartersbevis

16 § Kvartersbevis skall innehålla de uppgifter om kvarter som
enligt förordningen (2000:308) om fastighetsregister skall
redovisas i fastighetsregistrets allmänna del.

Uppgifterna i ett kvartersbevis redovisas enligt vad som anges
i 31 § förordningen om fastighetsregister. Förordning (2000:318).

Anläggningsbevis

17 § Anläggningsbevis skall innehålla de uppgifter om en
anläggning eller vägförening som enligt förordningen (2000:308)
om fastighetsregister skall redovisas i fastighetsregistrets
allmänna del.

Uppgifterna i ett anläggningsbevis redovisas enligt vad som
anges i 35 § förordningen om fastighetsregister.
Förordning (2000:318).

Särskilda bevis i vissa fall

18 § har upphävts genom förordning (1985:791).

19 § har upphävts genom förordning (2000:318).

20 § har upphävts genom förordning (2000:318).

Slutbestämmelse

21 § Den som i tjänsten tar befattning med en uppgift som
enligt denna kungörelse har lämnats av Lantmäteriet och har
anledning att anta att uppgiften är oriktig, ska genast anmäla
det till Lantmäteriet och till den eller de andra
lantmäterimyndigheter som är berörda. Förordning (2008:683).

Övergångsbestämmelser

1989:752

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1989. De nya
bestämmelserna gäller även i fråga om bevis som hänför sig till en
inskrivningsdag före ikraftträdandet.

1995:1432

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Vad som sägs om ordet ”fastighetsregistermyndigheten” i äldre
bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133)
om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och
fastighetsregistermyndighet.