Lag (1974:1065) om visst stöldgods m.m.

SFS nr
1974:1065
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1974-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:618

1 § Om det inte är uppenbart oskäligt, ska följande egendom
tas i förvar:

1. egendom som har frånhänts någon genom brott och som
anträffats hos någon annan som uppenbart saknar rätt till
egendomen,

2. egendom som har anträffats utan att vara i någons
besittning, om varken ägaren eller någon annan som har rätt
till egendomen är känd,

3. egendom som har förvärvats eller tagits emot under
förhållanden som anges i 9 kap. 6 § andra stycket eller 7 §
andra stycket 1 brottsbalken, och

4. egendom som har varit föremål för brott som avses i 7 §
lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Första stycket tillämpas också om varken ägaren eller någon
annan som har rätt till egendomen gör anspråk på den.

Bestämmelser om förfarandet med egendom som tagits i förvar
enligt första eller andra stycket och om rätt för ägare som
senare blir känd, eller för någon annan som har rätt till
egendomen, att få egendomen utlämnad till sig eller att
erhålla ersättning finns i lagen (1974:1066) om förfarande
med förverkad egendom och hittegods m.m. Lag (2014:309).

2 § Beslut om att egendom skall tagas i förvar enligt denna lag
meddelas av allmän domstol utom i fall som anges i tredje stycket.

Talan om egendoms tagande i förvar föres av åklagare mot den som
frågan angår, om denne har känt hemvist här i landet och kan delges på
sätt som är föreskrivet om stämning i brottmål. Talan behöver dock ej
föras mot den som förklarat att han ej gör anspråk på egendomen.

Skall enligt andra stycket talan ej föras mot någon får åklagaren
meddela förordnande om att egendomen skall tagas i förvar.

3 § Den som inte är nöjd med åklagarens beslut enligt 2 §
tredje stycket får innan egendomen har sålts eller förstörts
anmäla missnöje med beslutet till åklagaren. Anmäls missnöje
ska åklagaren, om han eller hon vill att beslutet ska bestå,
väcka talan om detta inom en månad efter det att anmälan
gjordes. Väcks inte talan, ska åklagaren upphäva beslutet om
förvar.

Väcker åklagaren åtal för brott, som föranlett att egendom
tagits i förvar, innan egendomen har sålts eller förstörts,
ska domstolen i samband med åtalet pröva om egendomen
fortfarande ska hållas i förvar.

Åklagaren ska omedelbart underrätta Polismyndigheten om
missnöjesanmälan enligt första stycket och om talan enligt
andra stycket. I avvaktan på att saken slutligt prövas får
vidare åtgärder med egendomen inte vidtas, om den kan vårdas
utan fara för förstörelse. Lag (2014:618).

4 § Föres talan om egendoms tagande i förvar enligt 2 § andra stycket
eller 3 § första stycket mot någon, som ej är tilltalad, skall om
sådan talan i tillämpliga delar gälla vad i rättegångsbalken är
föreskrivet angående åtal för brott på vilket icke kan följa svårare
straff än böter.

5 § Denna lag gäller ej i fall där lagen (1938:l2l) om hittegods är
tillämplig.

Övergångsbestämmelser

1986:1008

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. Har egendom som avses i
1 § anträffats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.