Lag (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

SFS nr
1974:1066
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1974-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1438

1 § Denna lag gäller, om inte annat följer av lag eller annan
författning, egendom som

1. tillfallit staten på grund av förverkande,

2. tillfallit staten enligt lagen (1938:121) om hittegods,

3. tagits i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst
stöldgods m.m.,

4. omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387),

5. omfattas av 27 kap. 8 a § andra stycket
rättegångsbalken, eller

6. omfattas av 17 § andra stycket lagen (2014:1437) om
åtgärder vid hindrande av fortsatt färd. Lag (2014:1438).

2 § Egendom som har tagits i förvar med stöd av lagen
(1974:1065) om visst stöldgods m.m. ska förvaras hos
Polismyndigheten i minst sex månader efter det att beslut
meddelats om att egendomen ska vara tagen i förvar. Denna
frist ska i fall som avses i 2 § tredje stycket samma lag
räknas från dagen för åklagarens beslut, även om detta
prövats av domstol, och i övriga fall räknas från den dag då
beslutet om att egendomen ska vara tagen i förvar vann laga
kraft.

Vad som sägs i första stycket gäller inte i fall som avses i
3 och 4 §§.

Har det under den i första stycket angivna tiden inte kunnat
utredas vem som har rätt till egendomen, ska Polismyndigheten
på lämpligt sätt låta kungöra förhållandet med uppgift om
egendomen och om de omständigheter under vilka den
anträffats. I kungörelsen ska det även anges inom vilken tid,
som inte får understiga en månad, den som vill göra anspråk
på egendomen ska ge sig till känna. Framställs inte anspråk
inom denna tid, eller avstår den som har rätt till egendomen
från denna, ska egendomen hanteras på det sätt som anges i
denna lag. Lag (2014:608).

2 a § Egendom som omhändertagits med stöd av 24 a §
polislagen (1984:387) ska finnas tillgänglig hos
Polismyndigheten för avhämtning i minst en månad efter det
att en sådan underrättelse som anges i 24 d § polislagen har
delgetts. Om egendomen inte hämtas ut inom denna tid, ska
egendomen hanteras på det sätt som anges i denna lag.

Om egendomens värde sannolikt uppgår till mer än en fjärdedel
av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken som gällde då underrättelsen delgavs,
tillämpas bestämmelserna i denna lag först efter det att tre
månader har förflutit sedan Polismyndigheten genom kungörelse
uppmanat ägaren eller annan rättsinnehavare att göra anspråk
på egendomen. Lag (2014:608).

2 b § Egendom som ska lämnas ut enligt 27 kap. 8 a § första
stycket rättegångsbalken ska i minst en månad efter delgivning
av en sådan underrättelse som avses i 27 kap. 8 b § första
stycket rättegångsbalken finnas tillgänglig för avhämtning hos
den myndighet som förvarar den. Om egendomen inte hämtas ut
inom denna tid, ska det förfaras med den på det sätt som anges
i denna lag.

Egendom som inte kan lämnas ut till någon enligt 27 kap. 8 a §
första stycket rättegångsbalken ska i minst tre månader efter
det att beslaget hävdes finnas tillgänglig hos den myndighet
som förvarar den. Därefter ska det förfaras med den på det sätt
som anges i denna lag. Om egendomens värde sannolikt överstiger
en fjärdedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken som gällde då beslaget gjordes,
tillämpas dock denna lag först efter det att tre månader har
förflutit sedan den myndighet som förvarar egendomen genom
kungörelse uppmanat ägaren eller annan rättsinnehavare att göra
anspråk på den. Lag (2010:1219).

2 c § Egendom som omfattas av 17 § andra stycket lagen
(2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd ska
finnas tillgänglig hos Polismyndigheten eller Tullverket för
avhämtning i minst en månad efter delgivning av en sådan
underrättelse som avses i 18 § den lagen eller, om sådan
underrättelse inte ska lämnas, efter det att en underrättelse
som anges i 11 § samma lag har delgivits. Om egendomen inte
hämtas ut inom den tiden, ska egendomen hanteras på det sätt
som anges i denna lag. Lag (2014:1438).

3 § Har egendom tagits i förvar med stöd av lagen (1974:1065) om visst
stöldgods m.m., därför att ägaren eller annan som har rätt till
egendomen ej gör anspråk på den, skall med egendomen förfaras på sätt
som anges i denna lag.

4 § Myndighet som omhänderhar egendom som avses i denna lag får omedel
bart låta försälja den om

1. den ej kan vårdas utan fara för förstöring,

2. vården av den är förenad med alltför stora kostnader, eller

3. särskilda skäl eljest föreligger.

5 § Egendom som kan befaras komma till brottslig användning eller
eljest är olämplig för försäljning skall oskadliggöras.

6 § Egendom som inte har sålts enligt 4 § eller oskadliggjorts
enligt 5 § skall säljas genom den förvarande myndighetens
försorg. Kan egendomen inte säljas får den förstöras.
Lag (2005:295).

7 § Gör ägaren eller någon annan rättsinnehavare anspråk på
egendom som tagits i förvar med stöd av lagen (1974:1065) om
visst stöldgods m.m., egendom som omhändertagits med stöd av
24 a § polislagen (1984:387), egendom som omfattas av 27 kap.
8 a § andra stycket rättegångsbalken eller egendom som
omfattas av 17 § andra stycket lagen (2014:1437) om åtgärder
vid hindrande av fortsatt färd ska den lämnas ut till
rättsinnehavaren efter beslut av den myndighet som förvarar
egendomen, om egendomen inte redan har sålts eller
förstörts.

Har egendomen reparerats eller på annat sätt förbättrats, är
den som gör anspråk på egendomen enligt första stycket
skyldig att betala kostnaden för förbättringen innan
egendomen lämnas ut. Betalas inte förbättringskostnaden inom
en månad efter det att särskild uppmaning delgivits
rättsinnehavaren, får egendomen säljas i den ordning som
anges i denna lag. Lag (2014:1438).

8 § Försäljning av egendom som tagits i förvar med stöd av
lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m., egendom som
omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen (1984:387),
egendom som omfattas av 27 kap. 8 a § andra stycket
rättegångsbalken eller egendom som omfattas av 17 § andra
stycket lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av
fortsatt färd sker för statens räkning.

Har egendomen sålts, har ägaren eller någon annan
rättsinnehavare rätt till ersättning. Ersättning betalas inte
med högre belopp än som har influtit vid försäljningen. I de
fall som avses i 7 § andra stycket ska kostnaden för
förbättringen avräknas från ersättningen.

Ansökan om ersättning prövas av den myndighet som beslutat om
försäljningen. Lag (2014:1438).

9 § Beslut som avses i 7 § första stycket och 8 § tredje
stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2009:1172).

10 § I fråga om pengar skall i stället för vad som sägs om
försäljning i denna lag gälla att beloppet redovisas till
staten enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller
myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2004:1030).

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om

1. sättet för kungörande enligt 2–2 b §§,

2. myndighets förfarande med egendom som avses i denna lag.
Lag (2009:1172).

Övergångsbestämmelser

1995:1700

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall
där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

2009:1172

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

2. Har ett beslag hävts före ikraftträdandet ska i fall som
avses i 2 b § andra stycket första meningen tiden som
egendomen ska finnas tillgänglig räknas från ikraftträdandet
av denna lag.