Inkassolag (1974:182)

SFS nr
1974:182
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1974-04-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:415

Tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller indrivning av egen eller annans fordran
genom krav eller annan inkassoåtgärd (inkassoverksamhet). Med
inkassoåtgärd förstås åtgärd som innebär annan påtryckning på
gäldenären än angivande av tid för betalning eller uppgift om
att fordringen, om den inte betalas, kommer att överlämnas till
någon annan för inkasso.

Beträffande enskilda personers indrivning av egna eller
närståendes fordringar och dödsbons indrivning av egna
fordringar tillämpas lagen endast om fordringen har uppkommit i
näringsverksamhet eller har övertagits för indrivning. Som
närstående till en indrivare anses den som är gift med
indrivaren eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller
nedstigande led till indrivaren eller är besvågrad med honom
eller henne i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den
ene är gift med den andres syskon samt den som på annat sätt
står indrivaren personligen särskilt nära.

Lagen gäller ej Kronofogdemyndighetens verksamhet.
Lag (2006:691).

Tillstånd för viss inkassoverksamhet

2 § Inkassoverksamhet, som avser indrivning av fordringar för
annans räkning eller fordringar som har övertagits för
indrivning, får bedrivas endast efter tillstånd av
Datainspektionen.

Om inkassoverksamheten utgör ett underordnat led i en annan
verksamhet och inte någon av verksamheterna utgör
näringsverksamhet eller om inkassoverksamheten bedrivs av ett
företag för ett annat företag inom samma koncern behövs
tillstånd endast i fall då inkassoverksamheten avser fordringar
som tillkommer eller har övertagits från någon som inte utan
tillstånd enligt denna lag hade kunnat driva in fordringarna.

Tillstånd behövs inte för inkassoverksamhet som bedrivs av
företag under Finansinspektionens tillsyn eller av advokater.
Lag (1999:73).

3 § Tillstånd får meddelas endast om verksamheten kan antas bli bedriven
på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt.

Tillstånd får meddelas för en tid av högst tio år i sänder. Tillståndet
får förenas med föreskrift om hur verksamheten skall bedrivas och om
skyldighet att anmäla ändring av förhållanden som har haft betydelse för
tillståndet. Lag (1981:738).

Regler för inkassoverksamhet

4 § Inkassoverksamhet skall bedrivas enligt god inkassosed. Därvid skall
iakttagas att gäldenär ej vållas onödig skada eller olägenhet eller
utsättes för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig
inkassoåtgärd.

5 § Krav mot en gäldenär skall framställas skriftligt. Kravet skall
innehålla tydlig uppgift om borgenärens namn och om det förhållande som
fordringen grundar sig på. Är det fråga om en fordran som har överlåtits
eller pantsatts och kan gäldenären på grund härav ej med befriande
verkan betala till överlåtaren eller pantsättaren, skall kravet
innehålla en tydlig upplysning om detta förhållande. I krav bör lämnas
anvisning om lämpligt betalningssätt.

I krav skall vad som fordras i kapital, ränta och ersättning för
kostnader anges var för sig. I fråga om ränta skall särskilt anges
beloppet av upplupen ränta, räntesatsen samt den tid och det
kapitalbelopp som ligger till grund för ränteberäkningen.

I samband med krav skall anges viss skälig tid inom vilken gäldenären
har att betala frivilligt eller anmäla om han har någon invändning mot
kravet. Lag (1981:738).

6 § Rättslig åtgärd med anledning av fordran får ej vidtagas förrän
gäldenären tillställts krav som avses i 5§ och den angivna tiden löpt
ut.

7 § Bestämmelsen i 6§ gäller ej, om gäldenären uppenbarligen söker
undandraga sig att betala eller om det annars föreligger särskilda skäl
att frångå vad som föreskrivs där. Lag (1981:738).

8 § Föreligger sannolika skäl för att fordran ej är lagligen grundad
eller framstår fordringen annars som obefogad, bör inkassoåtgärd ej
vidtagas.

Verkan av viss betalning

9 § Betalning som gäldenären erlagt till den som har uppdrag att driva
in fordran är gällande mot borgenären.

Hantering av inkasserade medel

10 § Medel som har inkasserats för annans räkning skall hållas avskilda.
Har medlen uppburits i inkassoverksamhet som inte är av tillfällig natur
och inte avser endast enstaka fordringar, skall de utan dröjsmål
insättas på räkning i bank eller motsvarande.

Om den som får en borgenärs uppdrag att driva in en fordran har ett
annat, fortlöpande uppdrag av borgenären att i väsentlig omfattning
uppbära medel för dennes räkning utan skyldighet att hålla dessa medel
avskilda, kan parterna skriftligen överenskomma om undantag från första
stycket.

Medel som har inkasserats för annans räkning skall utan dröjsmål
redovisas till denne, om ej annat har avtalats. Lag (1981:738).

Register i inkassoverksamhet

10 a § Register som avser gäldenärer och som används i tillståndspliktig
inkassoverksamhet får överlåtas eller upplåtas till annan endast efter
medgivande av datainspektionen.

Den som upphör med tillståndspliktig inkassoverksamhet eller som avser
att flytta en sådan verksamhet till ett annat land eller att kassera ett
register som avser gäldenärer och som används i sådan verksamhet skall
anmäla detta till datainspektionen. Inspektionen föreskriver i sådana
fall hur det skall förfaras med register som nu nämnts och som berörs av
åtgärden. Lag (1981:738).

Tystnadsplikt i inkassoverksamhet

11 § Den som är eller har varit verksam i en
inkassoverksamhet som avser indrivning av fordringar för
någon annans räkning eller fordringar som har övertagits för
indrivning får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han
eller hon till följd därav har fått veta om enskildas
personliga förhållanden eller om yrkes- eller
affärshemligheter. Detta gäller dock inte i fråga om
inkassoverksamhet som är av tillfällig natur och avser endast
enstaka fordringar.

Första stycket tillämpas inte i fråga om den som enligt någon
annan författning är underkastad en motsvarande
tystnadsplikt. I det allmännas verksamhet tillämpas
bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400). Lag (2009:415).

Kostnader för inkassoåtgärder

12 § Om gäldenärers skyldighet att ersätta kostnader för inkassoåtgärder
finns särskilda bestämmelser. Lag (1981:738).

Tillsyn m.m.

13 § Datainspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av
denna lag. Inspektionens tillsyn omfattar dock inte verksamhet
som bedrivs av företag under Finansinspektionens tillsyn eller
av advokater.

Tillsynen skall utövas så, att den inte vållar större kostnader
eller olägenheter än som är nödvändigt. Lag (1999:73).

14 § Datainspektionen har rätt att företaga inspektion hos den som
bedriver inkassoverksamhet och att taga del av samtliga handlingar som
rör verksamheten.

Den som bedriver verksamheten skall lämna datainspektionen de
upplysningar om verksamheten som inspektionen begär för sin tillsyn.

Underlåter den som bedriver verksamheten att lämna tillgång till
handling eller att lämna upplysning i fall som avses i denna paragraf,
får inspektionen förelägga vite.

15 § Om datainspektionens tillsyn föranleder det, kan inspektionen
meddela föreskrifter om hur inkassoverksamheten skall bedrivas och om
skyldighet att anmäla ändring av förhållanden som har haft betydelse för
tillståndet att bedriva inkassoverksamheten. Föreskrifter om hur
inkassoverksamheten skall bedrivas får förenas med vite.

Om den som har fått tillstånd att bedriva inkassoverksamhet åsidosätter
bestämmelse i denna lag eller föreskrift som har meddelats med stöd av
lagen och rättelse ej vidtas eller om förutsättningarna för tillståndet
i övrigt inte längre föreligger, får datainspektionen återkalla
tillståndet. Lag (1985:356).

16 § Har upphävts genom lag (1980:969).

Straff och skadestånd m.m.

17 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. utan föreskrivet tillstånd vidtar en åtgärd som utgör
inkassoverksamhet enligt denna lag,

2. bryter mot föreskrift enligt 3 § andra stycket eller 15 §
första stycket att anmäla ändring av visst förhållande,

3. bryter mot 10 a § första stycket eller andra stycket första
meningen eller mot föreskrift som har meddelats enligt 10 a §
andra stycket andra meningen, eller

4. lämnar osann uppgift i sådana fall som avses i 14 § andra
stycket. Lag (1999:73).

Förverkande av register

17 a § Har inkassoverksamhet bedrivits utan föreskrivet tillstånd, skall
register som avser gäldenärer och som har använts i verksamheten
förklaras förverkat, om det ej är uppenbart obilligt. Detsamma gäller,
om ett register har överlåtits eller upplåtits i strid med 10 a § första
stycket eller om föreskrift som har meddelats enligt 10 a § andra
stycket andra meningen ej har följts. Lag (1981:738).

18 § Den som bedriver inkassoverksamhet skall ersätta skada som till
följd av verksamheten tillfogas någon genom otillbörlig påtryckning
eller annan otillbörlig inkassoåtgärd. Vid bedömande om och i vad mån
skada har uppstått tages hänsyn även till lidande och andra
omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.

19 § Datainspektionens beslut enligt denna lag får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol. Justitiekanslern får föra talan
för att ta till vara allmänna intressen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av
beslut om föreläggande av vite. Lag (1998:381).

Övergångsbestämmelser

1994:1398

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1998:381

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998. I fråga om
överklagande av beslut som meddelats före ikraftträdandet
gäller äldre bestämmelser.