Bisjukdomslag (1974:211)

SFS nr
1974:211
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1974-05-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:80

1 § Bekämpning enligt denna lag får ske i fråga om bisjukdomar som
regeringen föreskriver. Sådan föreskrift får meddelas endast
beträffande bisjukdomar som sprids genom smitta och som kan allvarligt
skada biodling. Lag (1990:94).

2 § Den som har anledning antaga att bisjukdom, som omfattas av
föreskrift enligt 1 §, angripit bisamhälle som han innehar skall
genast anmäla detta. Sådan anmälan göres till tillsynsman eller annan
myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1990:94).

3 § För att bekämpa och hindra spridning av bisjukdom, som omfattas av
föreskrift enligt 1 §, får regeringen eller tillsynsman eller annan
myndighet som regeringen bestämmer

1. förelägga innehavare av bisamhälle att vidtaga åtgärd för
bekämpning av sjukdom hos bisamhället,

2. förordna om förintande av bisamhälle,

3. föreskriva att bibostäder som ej längre hyser levande bin samt
honung, bivax och avfall av honung eller bivax skall förvaras på
sådant sätt att bin icke kan få tillträde därtill,

4. förbjuda eller föreskriva villkor för införsel, utförsel eller
bortförande av levande bin, vaxkakor och avfall av sådana, begagnade
bibostäder och begagnade biodlingsredskap,

5. vidtaga eller föreskriva annan åtgärd i fråga om enskilds egendom
som finnes oundgängligen påkallad.

Åtgärd som avses i första stycket 2, 3 eller 5 kan verkställas genom
tillsynsmans eller annan myndighets försorg. Lag (1990:94).

3 a § Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser
som ansvarar för uppgifter enligt denna lag. Lag (2012:80).

4 § Innehavare av mark eller byggnad är skyldig att lämna tillträde
för undersökning eller åtgärd som behövs för tillämpningen av denna
lag.

5 § Underlåter någon att fullgöra skyldighet som ålagts honom med stöd
av 3 §, kan myndigheten låta verkställa åtgärden på den försumliges
bekostnad.

6 § För kostnad eller förlust som föranletts av beslut enligt denna
lag eller med stöd av lagen meddelade bestämmelser kan utgå ersättning
av statsmedel. Fråga om ersättning prövas av regeringen eller
myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1990:94).

7 § Kronofogdemyndigheten skall på begäran av tillsynsman eller annan
myndighet som avses i 3 § första stycket lämna handräckning när det
behövs för kontroll av att lagen eller med stöd av lagen meddelade
bestämmelser efterleves eller för verkställighet av beslut enligt 5 §.

8 § Till böter dömes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. underlåter att göra anmälan enligt 2 §,

2. underlåter att efterkomma föreläggande eller bryter mot föreskrift
eller förbud som meddelats med stöd av 3 §,

3. åsidosätter skyldighet enligt 4 §.

9 § En tillsynsmans beslut enligt denna lag eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos
Statens jordbruksverk.

Annat beslut av en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall enligt
lagen eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen
får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Beslut som har meddelats med stöd av 3 eller 5 § gäller omedelbart,
om inte något annat bestäms.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (1995:35).

Övergångsbestämmelser

1990:94

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före
ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

1995:35

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.