Cirkulär (1974:467) till hovrätterna och tingsrätterna om enhetliga beteckningar för mål och vissa ärenden samt för domar, utslag och slutliga beslut

SFS nr
1974:467
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1974-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:192
Upphävd
1987-06-01

Hovrätterna och tingsrätterna skall vid beteckning av mål och vissa
ärenden samt domar, utslag och slutliga beslut tillämpa följande
enhetliga system.

Mål och ärenden

Mål och ärenden ges beteckning bestående av bokstav eller bokstäver
enligt nedanstående förteckning, löpande nummer och, efter snedstreck,
de två sista siffrorna i årtalet. Ex. B 178/74.

Tingsrätterna

Brottmål och ärende om påföljd B

Militärt brottmål MB

Tvistemål T

Tvistemål enligt lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om
mindre värden FT

Militärt tvistemål MT

Domstolsärende Ä

Förmynderskapsärende FM

Mål om lagsökning L

Mål om betalningsföreläggande BF

Konkurs K

Ackordsärende A

Mål om handräckning HA

Fastighetsdomstolsmål (som icke är lagsökningsmål eller mål
om betalningsföreläggande) F

Ansökningsmål enligt vattenlagen (1983:291) VA

Förrättningsmål enligt vattenlagen VF

Stämningsmål enligt vattenlagen VS

Mål om handräckning enligt vattenlagen VHA

Ärende vid vattendomstol VÄ

Hovrätterna (utom vattenöverdomstolen)

Brottmål B

Tvistemål T

Tvistemål enligt lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om
mindre värden FT

Övriga mål Ö

Vattenöverdomstolen

Mål som fullföljts genom vad från vattendomstol TV

Övriga mål från vattendomstol ÖV

Mål som fullföljts genom vad från statens va-nämnd TVa

Övriga mål från statens va-nämnd ÖVa

Mål som fullföljts genom vad från koncessionsnämnden
för miljöskydd M

Övriga mål från koncessionsnämnden för miljöskydd ÖM

Domar, utslag och slutliga beslut

Domar, utslag och sådana slutliga beslut som sätts upp särskilt ges
beteckning bestående av bokstäver enligt nedanstående förteckning och
löpande nummer. Ex. DB 178.

Dom Utslag Slutligt
beslut

Tingsrätterna

Brottmål och ärende om påföljd DB SB

Militärt brottmål DMB SMB

Tvistemål DT ST

Tvistemål enligt lagen (1974:8) om
rättegången i tvistemål om mindre
värden DFT SFT

Militärt tvistemål DMT SMT

Domstolsärende SÄ

Förmynderskapsärende SFM

Mål om lagsökning UL

Mål om handräckning UH

Fastighetsdomstolsmål (som icke är lag
sökningsmål eller mål om betalnings
föreläggande) DF UF SF

Ansökningsmål enligt vattenlagen DVA SVA

Förrättningsmål enligt vattenlagen DVF SVF

Stämningsmål enligt vattenlagen DVS SVS

Mål om handräckning enligt vattenlagen UVH

Ärende vid vattendomstol SVÄ

Hovrätterna (utom vattenöverdomstolen)

Brottmål DB SB

Tvistemål DT ST

Tvistemål enligt lagen (1974:8) om
rättegången i tvistemål om mindre
värden DFT SFT

Övriga mål UÖ SÖ

Vattenöverdomstolen

Mål som fullföljts genom vad från
vattendomstol DTV STV

Övriga mål från vattendomstol UÖV SÖV

Mål som fullföljts genom vad från statens
va-nämnd DTVa STVa

Övriga mål från statens va-nämnd SÖVa

Mål som fullföljts genom vad från koncessions-
nämnden för miljöskydd DM SM

Övriga mål från koncessionsnämnden för
miljöskydd SÖM
Förordning (1983:797).

Övergångsbestämmelser

1983:797

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984. I fråga om
vattenmål och ärenden enligt vattenlagen (1918:523) tillämpas äldre
bestämmelser.

1987:192

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1987, då cirkuläret
(1974:467) till hovrätterna och tingsrätterna om enhetliga
beteckningar för mål och vissa ärenden samt domar, utslag och
slutliga beslut skall upphöra att gälla. I fråga om vattenmål och
ärenden enligt vattenlagen (1918:523) tillämpas det upphävda
cirkuläret i dess lydelse före den 1 januari 1984. I fråga om
mål enligt militära rättegångslagen (1948:472) tillämpas det
upphävda cirkuläret.