Abortlag (1974:595)

SFS nr
1974:595
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1974-06-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:271

1 § Begär en kvinna att hennes havandeskap skall avbrytas, får
abort
utföras om åtgärden vidtas före utgången av artonde
havandeskapsveckan och den inte på grund av sjukdom hos kvinnan kan
antas medföra allvarlig fara för hennes liv eller hälsa.
Lag (1995:660).

2 § Om en kvinna begärt abort eller om fråga uppkommit om avbrytande
av havandeskapet enligt 6 § skall hon erbjudas stödsamtal innan
åtgärden utförs. Lag (1995:660).

3 § Efter utgången av adertonde havandeskapsveckan får abort utföras
endast om socialstyrelsen lämnar kvinnan tillstånd till åtgärden.
Sådant tillstånd får lämnas endast om synnerliga skäl föreligger för
aborten.

Tillstånd enligt första stycket får ej lämnas, om det finns anledning
antaga att fostret är livsdugligt.

4 § Vägras abort i fall som avses i 1 §, skall frågan omedelbart
underställas Socialstyrelsens prövning. Lag (1995:660).

5 § Endast den som är behörig att utöva läkaryrket får utföra
abort eller avbryta havandeskap enligt 6 §.

Abort eller avbrytande av havandeskap enligt 6 § ska ske på
allmänt sjukhus eller på annan sjukvårdsinrättning som
Inspektionen för vård och omsorg har godkänt.
Lag (2012:936).

6 § Kan det antas att havandeskapet på grund av sjukdom eller
kroppsfel hos kvinnan medför allvarlig fara för hennes liv
eller hälsa, får Socialstyrelsen lämna tillstånd till
avbrytande av havandeskap efter utgången av artonde
havandeskapsveckan och oavsett hur långt havandeskapet
framskridit.

Om avbrytande av havandeskap på grund av sjukdom eller
kroppsfel hos kvinnan inte kan anstå utan fara för kvinnan får
åtgärden utföras utan hinder av bestämmelserna i första stycket
och 5 § andra stycket. Lag (2007:998).

7 § Socialstyrelsens beslut i ärende om tillstånd till abort eller
avbrytande av havandeskap enligt 6 § får inte överklagas.
Lag (1995:660).

8 § Efter en abort eller ett avbrytande av havandeskap enligt 6 §
skall kvinnan erbjudas stödsamtal. Den som ansvarar för verksamheten
på det sjukhus eller den inrättning där åtgärden utförts skall tillse
att ett sådant erbjudande lämnas. Lag (1995:660).

9 § Den som utan att vara behörig att utöva läkaryrket uppsåtligen
utför abort på annan, dömes för illegal abort till böter eller
fängelse i högst ett år.

Är brott som avses i första stycket grovt, dömes till fängelse, lägst
sex månader och högst fyra år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt
skall särskilt beaktas, om gärningen skett vanemässigt eller för
vinnings skull eller inneburit särskild fara för kvinnans liv eller
hälsa.

För försök till illegal abort dömes till ansvar enligt 23 kap. brotts
balken.

10 § Åsidosätter läkare uppsåtligen föreskrift i 4 § eller, om ej
annat följer av 6 § andra stycket, i 3 eller 5 §, dömes till böter
eller fängelse i högst sex månader.

11 § Utbyte av brott enligt denna lag skall förklaras
förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Lag (2005:294).

Övergångsbestämmelser

2012:936

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

2. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen
(1971:291) ska Inspektionen för vård och omsorg vara den
enskildes motpart, om inspektionen efter ikraftträdandet är
behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för
prövning.

3. För gärningar som avses i 10 § och som har begåtts före
ikraftträdandet gäller 5 § i sin äldre lydelse.
Lag (2013:271).