Militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

SFS nr
1974:97
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1974-03-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:212
Upphävd
2009-04-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1165

Inledande bestämmelser

1 § Denna kungörelse innehåller särskilda bestämmelser om

trafik på väg eller i terräng med fordon som brukas av
Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets
radioanstalt,

beskaffenhet och utrustning av fordon som brukas av
Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets
radioanstalt,

registrering av fordon som tillhör Försvarsmakten, Försvarets
materielverk och Försvarets radioanstalt eller som brukas av
någon av dessa myndigheter och inte är registreringspliktigt
enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister,

annan kontroll av fordon som tillhör Försvarsmakten, Försvarets
materielverk och Försvarets radioanstalt eller som brukas av
någon av dessa myndigheter,

behörighet att föra motorfordon, terrängmotorfordon och traktor
som brukas av Försvarsmakten,

utbildning av motorfordonsförare inom Försvarsmakten.
Förordning (2001:655).

2 § I denna kungörelse avses med

militär besiktningsman, den som av Försvarsmakten förordnats
att fullgöra vissa uppgifter i fråga om fordonsbesiktning,

militär operation, verksamhet för att försvara landet genom
insättande av stridskrafter,

militärt utryckningsfordon, motorfordon som är inrättat för
ambulans- eller räddningstjänst och är upptaget i det militära
fordonsregistret som utryckningsfordon,

övning, militär utbildningsverksamhet som ej är
körkortsutbildning,

trafikpost, befattningshavare som avses i 7 §,

kronskylt, skylt utvisande att fordon brukas av Försvarsmakten,
Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt.

Annan beteckning som används i denna kungörelse har samma
betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och
förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.
Förordning (2001:655).

3 § Bestämmelserna om chef för bataljon, kompani eller
militärpolispluton gäller även chef för annat motsvarande förband.
Förordning (1994:883).

4 § Åsidosätts med stöd av denna kungörelse bestämmelse i
terrängkörningslagen (1975:1313), terrängkörningsförordningen
(1978:594), trafikförordningen (1998:1276), fordonsförordningen
(2002:925), föreskrift som har meddelats med stöd av någon av
dessa författningar eller lokal trafikföreskrift skall den
särskilda omsorg och varsamhet iakttas och de särskilda
åtgärder vidtas som betingas av omständigheterna för att
förekomma trafikolycka eller skada på vägen eller i terrängen
och för att underlätta framkomligheten för övrig trafik.
Förordning (2002:928).

5 § Undantag från denna kungörelse, körkortslagen (1998:488),
körkortsförordningen (1998:980), trafikförordningen
(1998:1276), kungörelsen (1972:605) om införande av ny
vägtrafiklagstiftning, fordonsförordningen (2002:925),
föreskrift som har meddelats med stöd av någon av dessa
författningar eller lokal trafikföreskrift, utöver vad som
anges nedan i denna kungörelse, får medges av kompanichef eller
högre chef om det är oundgängligen nödvändigt för att genomföra
militär operation. Förordning (2002:928).

6 § Lagen (1998:492) om biluthyrning och förordningen
(1998:780) om biluthyrning gäller inte i fråga om uthyrning av
bil eller traktortåg till Försvarsmakten eller i fråga om
tillhandahållande av bil och förare mot ersättning vid militära
övningar. Förordning (1998:989).

Trafikregler

7 § Förordnande att enligt 2 kap. 3 § andra stycket
trafikförordningen (1998:1276) övervaka trafiken eller ge
anvisningar för denna under övning eller militär operation
meddelas av Försvarsmakten. Sådant förordnande får meddelas
endast militärpolis eller trafiksoldat eller annan militär
befattningshavare som genomgått motsvarande utbildning.

På begäran av polisen får Försvarsmakten meddela förordnande
enligt första stycket även avseende trafik som saknar samband
med verksamhet inom Försvarsmakten. Härvid skall vad som sägs i
6-13, 15-16 och 18 §§ förordningen (2002:375) om
Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet tilllämpas.
Förordning (2002:376).

8 § I fråga om militärt utryckningsfordon äger bestämmelserna i
trafikförordningen (1998:1276) om utryckningsfordon motsvarande
tillämpning. Förordning (1998:1279).

9 § Trots bestämmelserna i terrängkörningslagen (1975:1313),
terrängkörningsförordningen (1978:594) och trafikförordningen
(1998:1276) får under militär operation fordon som brukas av
Försvarsmakten föras, stannas eller parkeras på sätt som med
hänsyn till omständigheterna är lämpligt.

Fordon som brukas under militär övning får föras, stannas eller
parkeras trots bestämmelserna i 3 kap. 2, 7-11 §, 17 § sjätte
stycket, 25 §, 26 § andra eller tredje stycket, 27, 29, 47-49,
49 a, 53-55, 68, 69, 71, 73, 74 §, 76 § första stycket, 77 §,
82 § första stycket eller 83 § trafikförordningen eller lokala
trafikföreskrifter.

Trots ett sådant förbud mot trafik inom visst område i terräng
eller på viss färdled som meddelats genom en lokal
trafikföreskrift får fordon när det brukas av Försvarsmakten
föras inom området eller på färdleden om det behövs för
förberedande av övning inom Försvarsmakten.
Förordning (2007:100).

9 a § I fråga om körning i terräng med fordon som brukas under
militär övning eller för förberedande av sådan övning meddelas
föreskrifter av Försvarsmakten efter samråd med
Naturvårdsverket. Har myndigheterna olika uppfattning i frågan,
skall denna hänskjutas till regeringen. Förordning (1998:1259).

10 § Trots bestämmelserna i 3 kap. 3 §, 4 kap. 2 § första
stycket och 6 kap. 5 § trafikförordningen (1998:1276) får
militär personal på skidor eller cykel dras av fordon om det
behövs för att genomföra övning eller militär operation.
Förordning (1998:1279).

11 § Trots bestämmelsen i 3 kap. 6 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) får militär avdelning på cykel
under övning eller militär operation använda körbana även om
särskild cykelbana finns. Förordning (1998:1279).

12 § Försvarsmakten fastställer efter samråd med Transportstyrelsen
den högsta hastighet som i stället för vad som anges i 4 kap.
20 § första och andra styckena och 21 § trafikförordningen
(1998:1276) skall gälla för färd med fordon som brukas av
Försvarsmakten under övning eller militär operation eller för
ändamål som avses i 31 § första stycket 1. Förordning (2008:1165).

13 § Utan att väjningsplikt enligt 3 kap. 21 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) iakttas får fordon som brukas
under militär övning eller militär operation föras över
huvudled eller svängas in på denna, om trafikanterna på
huvudleden görs uppmärksamma på infärden genom betryggande
åtgärder. Förordning (1998:1279).

14 § Försvarsmakten får efter samråd med Transportstyrelsen föreskriva
att fordon som brukas under militär övning eller militär
operation eller för ändamål som avses i 31 § andra stycket får
föras på väg som inte är enskild med högre maximilast,
axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt än vad
som är tillåtet enligt 4 kap. 4 eller 11-14 §
trafikförordningen (1998:1276) eller lokala trafikföreskrifter
eller att till ett motordrivet fordon kopplas fordon till
större antal eller med högre bruttovikt eller högre
släpvagnsvikt än som är tillåtet enligt 4 kap. 2 eller 3 §
trafikförordningen.

Försvarsmakten får efter samråd med Transportstyrelsen föreskriva
sådant undantag från 4 kap. 9 § första stycket eller 10 § första
stycket trafikförordningen som behövs inom Försvarsmakten.
Förordning (2008:1165).

15 § Trots bestämmelsen i 4 kap. 15 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) eller lokal trafikföreskrift får
motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon som brukas
under militär övning eller militär operation eller för ändamål
som avses i 31 § andra stycket föras på väg som ej är enskild
även om fordonets last skjuter ut mer än 20 centimeter utanför
fordonet eller fordonets bredd, lasten inräknad, överstiger 260
centimeter.

Trots bestämmelsen i 4 kap. 17 § första stycket
trafikförordningen eller lokal trafikföreskrift får motordrivet
fordon eller därtill kopplat fordon som brukas under militär
övning eller militär operation eller för ändamål som avses i
31 § andra stycket föras på väg som ej är enskild även om längden
av fordonet eller fordonståget, lasten inräknad, överstiger
24,0 meter.

Trots bestämmelserna i 4 kap. 15 a och 19 §§ trafikförordningen
får under militär övning eller militär operation eller för
ändamål som avses i 31 § andra stycket till en motorcykel
kopplas en annan motorcykel eller en släpvagn. I fråga om sådan
släpvagn gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om släpvagn
som dras av en bil. Förordning (2002:928).

15 a § Trots bestämmelserna i 4 kap. 22 § trafikförordningen
(1998:1276) får fordon som tillhör Försvarsmakten, Försvarets
materielverk och Försvarets radioanstalt föras i en miljözon.
Förordning (2006:1206).

16 § Trots bestämmelserna i 5 kap. 1, 2, 4 eller 5 §
trafikförordningen (1998:1276) får terrängmotorfordon och
terrängsläp som brukas under militär övning eller militär
operation föras på väg som inte är enskild eller på enskild väg
som i större utsträckning används av allmänheten för trafik.
Förordning (2002:928).

17 § Trots bestämmelsen i 7 kap. 5 § trafikförordningen
(1998:1276) får gående militär avdelning under övning inom
militärt område eller annat särskilt utmärkt övningsområde
eller under militär operation förflytta sig utan att
föreskriven lykta förs. Förordning (1998:1279).

18 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av 7-9 och 10-17 §§
meddelas av Försvarsmakten efter samråd med Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1165).

19 § Försvarsmakten skall efter samråd med länsstyrelsen
vidtaga åtgärder som med hänsyn till de särskilda förhållandena behövs
till säkerhet för trafik inom övningsområde. Länsstyrelsen utfärdar de
särskilda föreskrifter som föranledes av övningsverksamheten. Föreskrift
skall avse viss övning eller övningsverksamhet under viss tid och avse
vissa vägar eller visst område.

Länsstyrelsen skall i länets författningssamling kungöra föreskrift och
annan åtgärd som avses i första stycket. Förordning (1994:883).

Lokala trafikföreskrifter m.m.

20 § Bataljonschef eller högre chef eller chef för pluton
eller militärpolispluton får meddela lokal trafikföreskrift som
avses i 10 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276), om det
behövs för att genomföra övning. Om det behövs för att
genomföra militär operation får även kompanichef meddela sådan
föreskrift.

Föreskrifter vid övning får inte meddelas i strid mot
föreskrifter som har meddelats av länsstyrelsen enligt 19 §
eller lokala trafikföreskrifter eller föreskrifter enligt 10
kap. 14 § trafikförordningen på grund av tjällossning,
vägarbete eller bros bärighet. I fråga om föreskrifter för
enskilda vägar som inte i större utsträckning används av
allmänheten för trafik gäller 10 kap. 6 § trafikförordningen.

Den som meddelar lokal trafikföreskrift enligt första stycket
skall underrätta länsstyrelsen om föreskriften. Rör
föreskriften trafiken under längre tid eller eljest i större
omfattning, skall samråd ske med länsstyrelsen innan
föreskriften meddelas. Förordning (1998:1279).

21 § Lokal trafikföreskrift som avses i 20 § skall tillkännages genom
vägmärken eller på annat lämpligt sätt. Föreskrift som avses i 20 §
tredje stycket andra punkten skall genom länsstyrelsens försorg kungöras
i länets författningssamling. Förordning (1976:732).

22 § Uppkommer under övning eller militär operation behov av tillfällig
trafikreglering, lämnas anvisningar för trafiken av trafikpost och om
det är lämpligt genom vägmärken.

23 § Militära trafikanvisningsmärken får anbringas vid väg som ej är
enskild om det behövs för att genomföra övning eller militär operation.
Bestämmelser om sådana märken meddelas av Försvarsmakten efter samråd
med Transportstyrelsen. Förordning (2008:1165).

Fordons beskaffenhet och utrustning

24 § Om beskaffenhet och utrustning av fordon som tillhör
staten och är tillverkat för särskilt militärt ändamål meddelar
Försvarsmakten efter samråd med Transportstyrelsen särskilda
föreskrifter.

Regeringen bestämmer efter framställning av Försvarsmakten vilka
fordon som skall anses vara tillverkade för särskilt militärt
ändamål. Förordning (2008:1165).

25 § Har upphävts genom förordning (2002:928).

26 § Trots bestämmelserna i 8 kap. 1 § 3 fordonsförordningen
(2002:925) får ett fordon som kopplats till ett motordrivet
fordon brukas av Försvarsmakten för befordran av personal som
tillhör Försvarsmakten.

Närmare föreskrifter för tillämpningen av första stycket
meddelas av Försvarsmakten efter samråd med Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1165).

27 § Har upphävts genom förordning (2002:928).

28 § I vägtrafikregistret upptaget fordon som brukas av
Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets
radioanstalt skall vara försett med kronskylt. Närmare
föreskrifter om utformning av kronskylt meddelas av
Försvarsmakten.

I fråga om kronskylt äger 7 kap. 6 § första stycket, 7 § och
8 § första-tredje styckena förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister motsvarande tillämpning.

Närmare föreskrifter om användning av kronskylt meddelas av
Försvarsmakten efter samråd med Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1165).

29 § Har upphävts genom förordning (2002:928).

Registrering av fordon m.m.

30 § Sådant motordrivet fordon, släpfordon, eller terrängsläp
som tillhör Försvarsmakten, Försvarets materielverk och
Försvarets radioanstalt eller som brukas av Försvarsmakten,
Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt och inte är
registreringspliktigt enligt lagen (2001:558) om
vägtrafikregister skall registreras i det militära
fordonsregistret enligt denna kungörelse.

Första stycket gäller inte moped klass II och inte heller
motordrivet fordon, som är avsett att föras av gående, eller
släpfordon, som kopplas till sådant fordon.
Förordning (2001:655).

31 § Fordon som är registreringspliktigt enligt 30 § får
brukas endast om fordonet är upptaget i det militära
fordonsregistret och försett med registreringsskylt som utvisar
fordonets militära registreringsnummer.

Utan hinder av första stycket får fordon som tillhör
Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets
radioanstalt brukas

1. för provkörning i samband med tillverkning eller reparation
av fordonet,

2. för färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation,
fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande
till sådan plats eller lokal eller till garage,

3. för färd kortaste lämpliga väg till och från
besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574) eller militär
besiktningsman för besiktning.

Närmare föreskrifter för tillämpningen av andra stycket
meddelas av Försvarsmakten efter samråd med Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1165).

32 § Militära fordonsregistret förs av Försvarsmakten.

I samband med registreringsbesiktningen tilldelar Försvarets
materielverk fordonet dess militära registreringsnummer.
Militär registreringsskylt har rektangulär form. Det militära
registreringsnumret anges med gula siffror på svart botten.

Ytterligare föreskrifter om förandet av det militära
fordonsregistret meddelas av Försvarsmakten. Föreskrifter om
utformningen av militär registreringsskylt meddelas av
Försvarets materielverk efter samråd med Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1165).

33 § I fråga om militär registreringsskylt äger 6 § första
stycket, 7 § och 8 § första-tredje styckena förordningen
(2001:650) om vägtrafikregister motsvarande tillämpning.

Närmare föreskrifter om användning av militär
registreringsskylt meddelas av Försvarsmakten efter samråd med
Transportstyrelsen. Förordning (2008:1165).

34 § Fordon som avses i 24 § får registreras i det militära
fordonsregistret om det godkänts vid besiktning och därefter
inte underkastats väsentlig förändring.

Annat fordon än som avses i 24 § får registreras i det militära
fordonsregistret endast om det godkänts vid
registreringsbesiktning eller tagits upp i typintyg och
fordonet därefter inte undergått sådan ändring som avses i 6
kap. 10 § första stycket fordonsförordningen (2002:925).
Detsamma gäller ett sådant fordon som avses i 2 kap. 6 §
fordonsförordningen. Förordning (2002:928).

35 § Har ett fordon, som är registrerat i det militära
fordonsregistret, ändrats på sätt som avses i 34 § efter det
att fordonet godkänts vid en registreringsbesiktning eller
tagits upp i typintyg, skall fordonet inom tre veckor från det
att ändringen skedde inställas för besiktning hos
besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574) eller militär
besiktningsman. Förordning (2002:928).

36 § Vid registrering i det militära fordonsregistret av ett
fordon, som är upptaget i vägtrafikregistret, lämnar
Försvarsmakten uppgift om registreringen till
Transportstyrelsen. Förordning (2008:1165).

37 § Överlåter Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets
radioanstalt fordon, som tagits upp i det militära fordonsregistret,
avföres fordonet ur registret före överlämnadet till den nye ägaren.
Förordning (1994:883).

Besiktning av fordon m.m.

38 § Besiktning av fordon för registrering i det militära
fordonsregistret får utföras av militär besiktningsman.

39 § Godkänns fordonet vid besiktning som utförs av en militär
besiktningsman skall denne utfärda ett militärt
besiktningsinstrument.

Besiktningsinstrumentet skall innehålla de uppgifter som enligt
förordningen (2001:650) om vägtrafikregister skall föras in i
vägtrafikregistret om ett fordon och de ytterligare uppgifter
som Försvarets materielverk föreskriver.

Ytterligare föreskrifter om utformningen av militärt
besiktningsinstrument meddelas av Försvarsmakten.
Förordning (2001:655).

40 § Bestämmelser om löpande kontroll av fordon som tillhör
försvarsmakten meddelas av Försvarsmakten. Förordning (1994:883).

41 § Inställs ett militärt registrerat fordon till
kontrollbesiktning enligt fordonsförordningen (2002:925) skall
det militära besiktningsinstrumentet eller registreringsbeviset
visas upp. Förordning (2002:928).

42 § Har upphävts genom förordning (2002:928).

43 § I fråga om fordon som brukas under militär övning gäller
bestämmelserna i 2 kap. 10 och 11 §§ fordonslagen (2002:574)
endast då det finns uppenbar anledning att anta att fordonet är
så bristfälligt att det inte kan användas utan vidare fara för
trafiksäkerheten. Förordning (2002:928).

44 § Förordnande som militär besiktningsman får meddelas endast
den som godkänts av Transportstyrelsen. Förordning (2008:1165).

45 § Om rätt för militär besiktningsman att provköra fordon i
samband med besiktning gäller 3 kap. 4 och 5 §§ fordonslagen
(2002:574) i tillämpliga delar.

Transportstyrelsen får efter samråd med Försvarsmakten besluta
om föreskrifter för de militära besiktningsmännens verksamhet.
Förordning (2008:1165).

Behörighet att föra motorfordon m.m.

46 § Utbildning för förarprov genom försvarsmaktens försorg och
avläggande av sådant prov inför befattningshavare vid
försvarsmakten sker i enlighet med föreskrifter som meddelas av
Transportstyrelsen efter samråd med Försvarsmakten.
Förordning (2008:1165).

47 § Med övningskörning likställes körning i samband med sådan
utbildning för militärt förarbevis som anordnas av försvarsmakten.
Förordning (1975:44).

48 § Trots 4 kap. körkortslagen (1998:488) får vid utbildning
som anordnas av Försvarsmakten

1. den som är minst 16 år och 9 månader och tillhör
Försvarsmakten övningsköra lätt lastbil utan tillkopplat tungt
släpfordon,

2. den som är minst 16 år och tillhör Försvarsmakten
övningsköra med tung motorcykel, även när körningen äger rum
vid sådan utbildning inom frivillig försvarsorganisation som
sker genom Försvarsmaktens försorg,

3. Övningskörning äga rum under uppsikt av personer som har
körkort för fordon av det slag körningen avser och som
förordnats som militär trafiklärare eller som har godkänts
efter centralt anordnad kurs i motortjänst inom Försvarsmakten.

Trots 4 kap. 6 § körkortsförordningen (1998:980) får
övningskörning i samband med utbildning genom Försvarsmaktens
försorg äga rum inom ett avgränsat militärt område utan att den
som har uppsikt över körningen följer med i bilen. Detsamma
gäller utanför ett sådant område om den som övningskör har
genomgått utbildning i den omfattning som föreskrivs av
Försvarsmakten efter samråd med Transportstyrelsen.

Den som har uppsikt över övningskörningen anses som förare vid
körningen endast om han följer med i bilen eller på
motorcykeln. Förordning (2008:1165).

49 § Utan hinder av 3 kap. 1 § första stycket körkortslagen
(1998:488) får körkort med behörigheten B utfärdas för sökande
som har fyllt 17 år, om han tillhör Försvarsmakten.
Behörigheten omfattar därvid även tillkopplat tungt släpfordon,
om körkortshavaren har militärt förarbevis för sådant och
fordonskombinationen brukas vid övning eller militär operation.
Förordning (1998:989).

50 § Utan hinder av bestämmelserna i körkortslagen (1998:488)
och körkortsförordningen (1998:980) om behörighet att föra
motorcykel, tung lastbil, buss eller släpfordon får sådant
fordon, när det brukas av Försvarsmakten, föras av den som har
fyllt 18 år och har körkort med behörigheten B och militärt
förarbevis för fordonsslaget. Förordning (1998:989).

51 § Har upphävts genom förordning (1975:1041).

52 § Utan hinder av 2 kap. 1 och 6 §§ körkortslagen (1998:488)
gäller körkort med behörigheten A1 och A för tung motorcykel
och motorcykel som avses i 2 kap. 6 § körkortslagen vid övning
eller militär operation. Förordning (1998:989).

53 § Körkort med föreskrift som avses i 49 § får bytas ut mot körkort
utan sådan föreskrift, när körkortshavaren har fyllt 18 år.

Fråga om utbyte av körkort enligt första stycket prövas efter ansökan av
körkortshavaren av länsstyrelsen i det län, där han är folkbokförd
eller, om han ej är folkbokförd i landet, av den länsstyrelse som har
meddelat körkortstillståndet. Närmare föreskrifter om sådant utbyte
meddelas av Transportstyrelsen. Förordning (2008:1165).

Ansvarsbestämmelser

54 § I fråga om fordon som ägs eller brukas av
Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets
radioanstalt eller andra myndigheter vid deltagande i militär
övning skall bestämmelserna om ansvar för ägare eller brukare
av fordon i lagen (2001:558) om vägtrafikregister,
trafikförordningen (1998:1276), förordningen (2001:1085) om
motorfordons avgasrening och fordonsförordningen (2002:925)
tillämpas på den eller de befattningshavare av lägst fänriks
tjänstegrad eller tjänsteställning, som utsetts att ansvara för
fordonen.

Har befattningshavare som avses i första stycket gjort vad på
honom ankommer för att förebygga förseelse och sker förseelse
likväl på grund av överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas
bestämmelserna om ansvar för ägare eller brukare på den
överordnade. Förordning (2002:928).

Bestämmelser om överklagande

55 § Har upphävts genom förordning (1998:989).

56 § Annat beslut av länsstyrelse enligt denna kungörelse än
som avses i 53 § får överklagas till regeringen.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:989).

57 § Beslut av befattningshavare vid Försvarsmakten i fråga
som avses i 20 § får överprövas av överbefälhavaren eller av den
chef för avdelning i högkvarteret som överbefälhavaren
bestämmer. Förordning (1994:883).

58 § Beslut enligt denna kungörelse av Försvarets materielverk
och Transportstyrelsen och av Försvarsmakten i andra fall än
som sägs i 20 § överklagas hos regeringen.
Förordning (2008:1165).

59 § Transportstyrelsen får begära att beslut i fråga som avses
i 20 § överprövas enligt 57 §. Överprövat beslut får överklagas
av Transportstyrelsen hos regeringen. (Förordning 2008:1165).

Övergångsbestämmelser

1995:223

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1998:1259

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1998.

2. För en moped som tagits upp i typintyg enligt 63 §
fordonskungörelsen (1972:595) i dess lydelse före den 1
november 1998 eller godkänts vid mopedbesiktning enligt 48-54 §§
fordonskungörelsen i dess lydelse före den 1 november 1998
och därefter inte ändrats på sådant sätt som anges i 50 §
nämnda kungörelse, gäller vad som sägs om moped klass II.