Lotteriförordning (1982:1012)

SFS nr
1982:1012
Departement/myndighet
Civildepartementet FOK
Utfärdad
1982-12-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1451
Upphävd
1995-01-01

1 § Frågor om tillstånd att anordna automatspel som avses i
7 § lotterilagen (1982:1011) prövas av lotterinämnden.

2 § Bestämmelserna i 21 § första stycket första meningen och
22 § lotterilagen (1982:1011) om innehav och införsel av
utbetalningsautomat gäller inte i fråga om utbetalningsautomater
som innehas på fartyg i internationell trafik för spel på
fartyget.

3 § I ärenden enligt lotterilagen (1982:1011) skall avgift betalas
med följande belopp:

bevis om typgodkännande av förslutna lotter eller av
bingobrickor eller godkännande av kontrollutrustning
enligt 6 a § 800 kronor,

bevis om tillstånd att anordna lotteri som avses i
7–10 §§ 800 kronor,

bevis om tillstånd att anordna lotteri som avses
i 11 §, om det sammanlagda värdet av insatserna i
lotteriet kan antas överstiga 300 000 kronor 800 kronor,

bevis om tillstånd att anordna lotteri, meddelat av
regeringen 800 kronor,

bevis om tillstånd i annat fall 300 kronor,

bevis om registrering enligt 14 § 300 kronor.

Om samma bevis avser flera tillstånd, betalas avgift endast för det
tillstånd som har den högsta avgiften.

Om ett bevis om tillstånd till bingospel avser flera sammanslutningar,
betalas endast en avgift.

Om en fråga om tillstånd eller registrering prövats av en kommunal
nämnd, skall avgiften betalas till kommunen. Om det finns särskilda
skäl, får myndigheten besluta att inte ta ut någon avgift. Förordning
(1989:274).

4 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lotterilagen
(1982:1011) meddelas av lotterinämnden.