Förordning (1982:1040) om vissa arbetstagare vid akademiska sjukhuset i Uppsala

SFS nr
1982:1040
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1982-12-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:231
Upphävd
2002-06-01

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om sådana arbetstagare
som behåller sina statliga tjänster vid akademiska sjukhuset i
Uppsala, när huvudmannaskapet för sjukhuset övergår från staten till
Uppsala läns landstingskommun.

2 § Universitetet i Uppsala skall utöva arbetsgivarens befogenheter, i
den mån det inte enligt särskilda föreskrifter ankommer på regeringen,
statens arbetsgivarverk eller annan myndighet.

3 § I fråga om arbetstagare som enligt kollektivavtal med staten är
skyldiga att utföra sina arbetsuppgifter hos landstingskommunen skall
universitetet bestämma i vilken utsträckning denna skyldighet skall
fullgöras.

4 § Det som vid utgången av år 1982 gäller enligt reglementet för
akademiska sjukhuset i Uppsala skall i tillämpliga delar gälla för
universitetet och de arbetstagare som avses i denna förordning.

Föreskrifterna i 52 § första stycket reglementet om talan hos
regeringen mot direktionens beslut skall gälla beslut av
universitetet.