Lag (1982:1193) om skattereduktion för fackföreningsavgift

SFS nr
1982:1193
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1982-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1868
Upphävd
1992-01-01

1 § Skattereduktion för fackföreningsavgift enligt denna lag medges
fysisk person som har varit bosatt eller vistats här i riket under någon
del av inkomståret. Med inkomstår förstås det kalenderår som närmast har
föregått taxeringsåret.

2 § Underlag för beräkning av skattereduktion är medlemsavgift samt
mätnings- och granskningsavgift som den skattskyldige under inkomståret
har erlagt till arbetstagarorganisation. Med arbetstagarorganisation
förstås sådan organisation som avses i lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet.

Underlaget avrundas nedåt till helt tiotal kronor. Lag (1990:1456).

3 § Skattereduktion för fackföreningsavgift uppgår till 20 procent av
underlaget. Lag (1990:667).

4 § I fråga om skattereduktion för fackföreningsavgift tillämpas 2 § 4
mom. andra och tredje styckena uppbördslagen (1953:272). Skattereduktion
för fackföreningsavgift skall tillgodoräknas den skattskyldige före
skattereduktion enligt 2 § 4 mom. uppbördslagen.

Har skattskyldig under beskattningsåret varit skyldig att erlägga
sjömansskatt och har denna nedsatts enligt 12 § 4 mom. lagen (1958:295)
om sjömansskatt på grund av bestämmelserna i denna lag, skall
reduktionsbeloppet minskas med det belopp varmed nedsättning har skett.
Lag (1990:667).

5 § Skattskyldig som önskar skattereduktion enligt denna lag skall
framställa yrkande därom, innehållande uppgift om personnummer och
erlagd avgift. Yrkandet kan framställas genom den skattskyldiges
arbetstagarorganisation senast den 31 mars taxeringsåret till
riksskatteverket eller, om organisationen vidarebefordrar yrkandet på
medium för automatisk databehandling, senast den 30 april samma år.
Skattskyldig kan även själv senast den 30 september taxeringsåret eller
också därefter, som begäran om rättelse enligt 84 § uppbördslagen
(1953:272), framställa yrkandet hos skattemyndigheten, varvid kvitto på
erlagd avgift skall fogas till ansökningen. Lag (1990:667). erlagd
avgift skall fogas till ansökningen. Lag (1990:390).

Övergångsbestämmelser

1990:390

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den
1 januari 1991.

1990:667

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas såvitt avser 5 §
första gången vid 1991 års taxering och i övrigt första gången vid 1992
års taxering.

1990:1456

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas första gången
vid 1992 års taxering.

1991:1868

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1982:1193) om
skattereduktion för fackföreningsavgift skall upphöra att gälla vid
utgången av år 1991. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande vid 1992
och tidigare års taxeringar.