Förordning (1982:1273) om statsbidrag till energibesparande åtgärder i bostadshus m. m.

SFS nr
1982:1273
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1982-12-22
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1929
Upphävd
1992-01-01

1 § Bidrag av statsmedel lämnas enligt denna förordning för sådana
åtgärder som anges i första stycket 3 förordningen (1983:1112) om
statliga energisparbidrag för vissa åtgärder i bostadshus. Förordning
(1983:1113).

2 § Bidrag lämnas under förutsättning att

1. ombyggnaden i huvudsak avslutas senast den 30 juni 1984,

2. ombyggnaden utförs av arbetstagare som anvisas eller godkänns av
den offentliga arbetsförmedlingen.

Första stycket 1 gäller inte för ombyggnader av hus i Norrbottens län.
Bidrag lämnas i sådana fall under förutsättning att ombyggnaden
påbörjas före utgången av år 1985. Förordning (1983:502).

3 § Bidrag lämnas med 15 procent av den godkända kostnaden för
åtgärderna. Bidrag lämnas dock inte för kostnader som avser nytt
fasadskikt.

Om bidrag för en åtgärd lämnas enligt både denna förordning och
förordningen (1983:1112) om statliga energisparbidrag för vissa
åtgärder i bostadshus får det sammanlagda bidraget inte överstiga 30
procent av den godkända kostnaden. Förordning (1983:1113).

4 § Länsbostadsnämnden beslutar om bidrag och om utbetalning av
bidrag. Bostadsstyrelsen sköter utbetalningen.

Enligt förordningen (1983:80) om försöksverksamhet med kommunal
beslutanderätt i fråga om statligt stöd för energibesparande åtgärder
skall kommunens förmedlingsorgan i vissa fall besluta om bidrag.
Förordning (1983:81).

5 § Länsbostadsnämndens beslut i frågor som avses i denna förordning
får överklagas hos bostadsstyrelsen genom besvär.

Bostadsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen genom besvär
endast om beslutet är förenat med ett beslut om räntebidrag enligt
förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av
bostadshus.

Besvär över ett beslut om räntebidrag, som är förenat med bidrag
enligt denna förordning, eller besvär över beslutet om bidrag skall
anses innefatta besvär över båda besluten, om det är till fördel för
klaganden. Förordning (1983:1113).

6 § Föreskrifter för tillämpningen av 2 § denna förordning meddelas av
bostadsstyrelsen. I fråga om föreskrifter till 2 § 2 skall styrelsen
samråda med arbetsmarknadsstyrelsen.

Övergångsbestämmelser

1983:1113

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984. Bidrag enligt
förordningen får lämnas för åtgärder som har påbörjats efter den 31
oktober 1983.

Är beslut om bidrag förenat med beslut om bostadslån enligt
bostadsfinansieringsförordningen (1974:946), tillämpas 5 § i sin äldre
lydelse.

1991:1929

De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om lån eller
bidrag som har beviljats enligt förordningarna.