Förordning (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond

SFS nr
1982:600
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1982-06-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:267

1 § Staten anvisar årligen medel som ersättning åt bild- och
formkonstnärer för att konstnärliga verk av deras hand i offentliga
institutioners ägo visas för allmänheten eller används på annat
allmännyttigt sätt (visningsersättning).

Visningsersättningen tillförs en fond, kallad Sveriges
bildkonstnärsfond.

2 § Frågor om fonden och dess användning handläggs av en
styrelse inom Konstnärsnämnden, styrelsen för Sveriges
bildkonstnärsfond. Närmare bestämmelser om styrelsen finns i
förordningen (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden.

Kostnaderna för styrelsens verksamhet ska betalas med medel ur
fonden, om inte annat beslutas av regeringen.
Förordning (2008:267).

3 § Medel ur fonden får användas dels till ändamål som syftar till att
ge yrkesverksamma konstnärer ekonomisk och arbetsmässig trygghet, dels
till andra ändamål som berör verksamhet inom bildkonstens område.
Förordning (1985:529).

4 § Ersättning från fonden kan lämnas till bild- och
formkonstnär som har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i
Sverige eller som är stadigvarande bosatt i landet.

Ersättning får även lämnas till bild- och formkonstnär som
vistas tillfälligt i landet inom ramen för internationellt
konstnärsutbyte. Förordning (1997:840).

5 § Ersättning utgår efter ansökan men kan utgå även utan ansökan.

6 § Beslut av styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond enligt denna
förordning får inte överklagas.

7 § Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond meddelar de ytterligare
föreskrifter som kan behövas för verkställigheten av denna
förordning.

8 § Bestämmelser om individuell visningsersättning finns i
förordningen (1996:1605) om individuell visningsersättning.
Förordning (1996:1604).