Förordning (1982:633) om kyrkoherdar för döva

SFS nr
1982:633
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1982-06-17
Författningen har upphävts genom
SFS1989:84
Upphävd
1989-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1988:1030

1 § För kyrklig verksamhet bland döva skall finnas en kyrkoherde för
döva inom vart och ett av följande distrikt:

1. Stockholms distrikt, som omfattar Stockholms, Uppsala och Gotlands
län.

2. Linköpings distrikt, som omfattar Södermanlands, Östergötlands,
Kalmar och Västmanlands län.

3. Lunds distrikt, som omfattar Jönköpings, Kronobergs, Blekinge,
Kristianstads och Malmöhus län.

4. Vänersborgs distrikt, som omfattar Hallands, Göteborgs och Bohus,
Älvsborgs och Skaraborgs län.

5. Örebro distrikt, som omfattar Värmlands, Örebro och Kopparbergs län.

6. Härnösands distrikt, som omfattar Gävleborgs, Västernorrlands och
Jämtlands län.

7. Luleå distrikt, som omfattar Västerbottens och Norrbottens län.

2 § Kyrkoherdarna för döva skall var och en inom sitt distrikt

1. skaffa sig kännedom om döva samt om deras ställning och behov samt
också föra förteckning över dem,

2. hålla gudstjänster och utföra eller biträda vid andra kyrkliga
förrättningar för döva,

3. meddela konfirmationsundervisning vid de statliga specialskolorna för
döva och hörselskadade,

4. i övrigt utöva och främja kristen verksamhet bland döva.

3 § Domkapitlet i Stockholm har tillsyn över den verksamhet som utövas
av kyrkoherdarna för döva. Domkapitlet skall fastställa stationeringsort
för dem, meddela tjänstgöringsföreskrifter samt bevilja dem semester och
annan ledighet.

4 § Resor som en kyrkoherde för döva företar i tjänsten skall ske efter
en plan som domkapitlet fastställer efter förslag av kyrkoherden.

Om det finns särskilda skäl, får domkapitlet efter prövning i varje
särskilt fall medge att kyrkoherdarna för döva får i tjänsten företa
resor i Sverige utanför de egna distrikten. Förordning (1986:680).

5 § Kyrkoherdarna för döva skall föra anteckningar över utförda
förrättningar och företagna tjänsteresor samt årligen till domkapitlet
avge berättelse över verksamheten under föregående år.

6 § För att överlägga om gemensamma angelägenheter får domkapitlet kalla
kyrkoherdarna för döva till sammanträde en gång årligen under högst tre
dagar. Förordning (1986:680).

7 § Tjänster som kyrkoherde för döva tillsätts av domkapitlet.

I tillsättningsärendena skall tillfälle att yttra sig ges dels styrelsen
för Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet, dels styrelsen
för varje statlig specialskola för döva och hörselskadade inom
distriktet. Förordning (1988:1030).

8 § Behöriga till tjänster som kyrkoherde för döva är präster inom
svenska kyrkan som har genomgått särskild utbildning för verksamhet
bland döva eller eljest är förtrogna med de dövas teckenspråk. De
sökande skall också ha förvärvat sådana insikter och erfarenheter, som
gör dem lämpade att inneha tjänsten.

9 § I fråga om tillsättning av tjänst som kyrkoherde för döva tillämpas
bestämmelserna om ledigkungörande och ansökan i 7–9 §§
prästvalsförordningen (1958:261). Tillkännagivande av domkapitlets
beslut om tillsättning av tjänst anslås genast på domkapitlets
anslagstavla.

10 § Föreskrifterna i 2, 5–7, 10–12 och 14 §§ förordningen (1965: 729)
med vissa bestämmelser om anställning som präst skall tillämpas på
anställning som kyrkoherde för döva. Vad där sägs om domkapitlet skall
gälla domkapitlet i Stockholm.

11 § Kyrkoherdarna för döva är skyldiga att underkasta sig den
vidsträcktare tjänstgöringsskyldighet eller den jämkning i denna som
domkapitlet ålägger dem.